opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
14.10.2023

Nadużycia w komunikacji elektronicznej i ich zwalczanie

25 września 2023 roku weszły w życie – z pewnymi wyjątkami – przepisy ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Ustawa wdraża przepisy dyrektywy Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11.12.2018 r. ustanawiającej Europejskiej kodeks łączności elektronicznej. Ustawa reguluje m.in. przykładowe naruszenia w komunikacji elektronicznej. Ze względu na ciągły rozwój nowych technologii nie jest bowiem możliwe ujęcie wszystkich naruszeń z tego obszaru w omawianym akcie prawnym.
11.10.2023

Wydruk obwieszczenia sądu zamieszczonego w internecie - wystarczający do odpisania wierzytelności jako nieściągalnej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację w przedmiocie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w CIT odpisów aktualizujących wartość należności, które uprzednio zostały zaliczone do przychodów należnych, w przypadku gdy ich nieściągalność została uprawdopodobniona wydrukiem opublikowanego obwieszczenia (z ogólnodostępnego portalu) o wydaniu postanowienia Sądu w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego dłużnika, tj. bez pieczątek sądu.
18.09.2023

Wszystko, co frankowicz powinien wiedzieć - zapis debaty redakcyjnej

Na ile zmieniła się sytuacja frankowiczów po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE? Czy unieważnianie kredytów denominowanych w CHF jest teraz łatwiejsze? Co z waloryzacją kapitału, której domagają się banki? Między innymi na te pytania odpowiadali eksperci w debacie Gazety Wyborczej. W dyskusji wzięła udział adwokatka Katarzyna Iwańska-Guzek, specjalistka naszej Kancelarii.
28.04.2023

Home office już w kodeksie pracy, nowe obowiązki pracodawców

7 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy regulujące pracę zdalną i hybrydową. Zgodnie z przywołaną regulacją, praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
28.04.2023

Pracodawca może kontrolować trzeźwość swoich pracowników

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza do Kodeksu pracy możliwość kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność tzw. środków działających podobnie do alkoholu (np. narkotyków). Przepisy te weszły w życie w dniu 21 lutego 2023 roku.
21.04.2023

Korekta dokumentów pracowniczych - konieczna

26 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy wprowadzająca do polskiego systemu prawnego zmiany wynikające z implementacji dyrektyw w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Pracodawcy będą musieli dostosować treść dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników do wymogów określonych w nowelizacji kodeksu pracy.
08.12.2022

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - 14 dni na zgłoszenie

10 listopada 2022 r. weszła w życie nowelizacja (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185), która wprowadziła zmianę do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wydłużeniu uległy terminy na pierwsze i kolejne zgłoszenia do CRBR (Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych). Aktualnie termin ten wynosi 14 dni.
23.11.2022

Jak skutecznie doręczyć pismo procesowe osobom reprezentującym podmiot wpisany do KRS?

Kancelaria reprezentuje pozwaną w procesie o zapłatę z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki, w której pozwana pełniła funkcję członka zarządu. W toku procesu pojawiła się wątpliwość - w jaki sposób skutecznie doręczyć pismo procesowe osobie reprezentującej podmiot wpisany do KRS, jeżeli adres tej osoby jest nieaktualny.
23.09.2022

Termin zarejestrowania zmiany umowy spółki z o.o.

Jaki jest maksymalny, dopuszczalny termin zgłoszenia wniosku o wpis zmiany umowy spółki? W krótkim omówieniu przytaczamy akty prawne i odwołujemy się do uchwały Sądu Najwyższego z kwietnia 2022 roku.
19.08.2022

Nadchodzące zmiany w Kodeksie Pracy zwiększą przejrzystość i przewidywalność warunków pracy

Od 1 sierpnia 2022 roku miały zacząć obowiązywać nowe zapisy Kodeksu Pracy, regulujące kwestie przejrzystości i przewidywalności warunków pracy. Polski ustawodawca nie zdążył wprowadzić na czas reguł wynikających z dyrektywy unijnej, ale zmiany czekają nas tak czy inaczej.
06.07.2022

„Polski Ład” a składka zdrowotna

Korekta "Polskiego Ładu", dotycząca zasad rozliczania składki zdrowotnej, wywołała duże poruszenie wśród przedsiębiorców. Nasz ekspert omawia wprowadzone modyfikacje.
28.06.2022

Praca zdalna - opublikowano projekt zmian prawnych

Opublikowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2335) w końcu ureguluje pracę zdalną. Obecnie praca zdalna jest możliwa na podstawie art. 3 tzw. ustawy covidowej z dnia 2 marca 2020 roku. Wprowadzenie na stałe przepisów o pracy zdalnej będzie się wiązało z nowymi obowiązkami dla pracodawców.
09.06.2022

Śmierć na skutek pobicia - proces w tragicznej sprawie zakończony

W zakończonym niedawno procesie nasza Kancelaria reprezentowała pro bono rodziców zmarłej kobiety, która zginęła na skutek obrażeń zadanych przez jej partnera i ojca ich wspólnych małoletnich dzieci. Z uwagi na tragiczny i drastyczny przebieg zdarzenia postępowania toczyło się z wyłączeniem jawności.
02.06.2022

Nowe rozwiązania podatkowe w "Nowym Ładzie"

Przed nami gruntowna zmiana „Polskiego Ładu”. Przede wszystkim będzie ona dotyczyć opodatkowania dochodów osobistych. W zamian za likwidację ulgi dla klasy średniej, otrzymamy tzw. skalę do 12% podstawy opodatkowania (obecnie pierwszy próg skali podatkowej wynosi 17%). Nie zmieni się jednak kwota wolna od podatku, która pozostanie na poziomie 30 000,00 zł.
01.06.2022

Nowe wykroczenia w kodeksie pracy przeciwko prawom pracownika

W sierpniu 2022 roku wejdą w życie przepisy rozszerzające katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Jest to związane z faktem pojawienia się po stronie pracowników nowych uprawnień, których konsekwencją będzie rozszerzenie obowiązków pracodawcy. Ustawodawca przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie nowych obowiązków. Oznacza to, że Inspekcja Pracy będzie miała więcej możliwości karania pracodawców.
25.01.2022

Rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

30 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.
25.01.2022

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie poboru zaliczek

24 stycznia 2022 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
13.12.2021

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie szereg przepisów zmieniających ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. W naszym opracowaniu omawiamy najważniejsze zmiany.
13.12.2021

Brak ustawy o sygnalistach

Mimo wcześniejszego opublikowania (18 października 2021 roku) projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, mającej za zadanie implementowanie do polskiego systemu prawnego zapisów unijnej Dyrektywy o tzw. sygnalistach (Dyrektywa 2019/1937), wiele wskazuje na to, że ten akt prawny nie zostanie do 17.12.2021 uchwalony przez Sejm.
13.12.2021

Estoński CIT 2.0

1 stycznia 2022 roku zmianie ulegną zasady stosowania tzw. estońskiego CIT (który od tego dnia nazywać się będzie ryczałtem od dochodów spółek). Regulacja ta jest specyficzną formą opodatkowania adresowaną do niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Omawiamy najważniejsze założenia tej regulacji.
17.11.2021

Polski Ład podatkowy podpisany

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwaną Polskim Ładem.
19.10.2021

Projekt ustawy o sygnalistach

18 października 2021 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, mającej za zadanie implementowanie do polskiego systemu prawnego zapisów unijnej Dyrektywy o tzw. sygnalistach (Dyrektywa 2019/1937).
18.10.2021

Pakiet SLIM VAT 2 już obowiązuje

1 października 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług zwana potocznie „SLIM VAT 2”. Poniżej omawiamy najważniejsze zmiany objęte wskazaną regulacją. Nowelizacja dokonuje szeregu zmian w funkcjonowaniu podatku od towarów i usług, na które czekały środowiska biznesowe.
18.10.2021

Zaliczka dla komplementariusza - bez podatku

W ostatnim czasie Wojewódzkie Sądy Administracyjne wydały szereg orzeczeń wskazujących na fakt, iż wypłata komplementariuszowi spółki komandytowej zaliczki na poczet zysku w trakcie roku nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku.
15.10.2021

Zmiany w dochodzeniu roszczeń na podstawie weksla

11 sierpnia 2021 roku Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo wekslowe. Zmiany podyktowane są wprowadzeniem założeń z  wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-176/17 Profi Credit Polska oraz w połączonych sprawach C-419/18 i C-483/18 Profi Credit Polska dotyczących postępowania nakazowego z weksla w sporach przeciwko konsumentom.
11.08.2021

Dyrektywa o ochronie sygnalistów – czym jest i jakie obowiązki dla przedsiębiorców z niej wynikają?

Wdrożenie Dyrektywy o ochronie sygnalistów do polskiego porządku prawnego staje się coraz bardziej realne. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii, tzw. dyrektywa o sygnalistach, nakłada na pracodawców (przedsiębiorców) nowe obowiązki.
02.08.2021

Nowy projekt ustawy w sprawie pracy zdalnej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został (opatrzony datą dzienną 16 lipca 2021 roku) nowy projekt ustawy zmieniającej m.in. Kodeks pracy, który ma za zadanie uregulować tzw. pracę zdalną. Konieczność stworzenia regulacji normujących tę tematykę dostrzegają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.
29.07.2021

Polski Ład a planowane zmiany podatkowe

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych, które są elementem procesu legislacyjnego. Wskazana ustawa ma być jednym z najważniejszych elementów umożliwiających wprowadzenie tzw. Polskiego Ładu.
29.07.2021

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Sejm uchwalił ustawę z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wskazany akt prawny oczekuje jeszcze na uchwalenie przez Senat, ale docelowo zgodnie z założeniami ma on zostać przyjęty jeszcze w tym roku.
15.07.2021

Nowelizacja ustawy covidowej – najemcy bez zwolnień z opłat w razie kolejnych lockdownów, ale z możliwością uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przedłużeniu umów.

21 lipca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotycząca między innymi czynszów w galeriach handlowych o powierzchni powyżej 2.000 m2.
12.07.2021

Odcisk palca w nowych dowodach osobistych – dla większego bezpieczeństwa wydawanych dokumentów

Na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, od 2.08.2021 r. w nowych dowodach osobistych w warstwie elektronicznej miały być zamieszczane odciski palca, a do warstwy graficznej miał powrócić odręczny podpis posiadacza. Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa skierował jednak do rozpatrzenia przez rząd pilny projekt ustawy zmieniającej termin wdrożenia dokumentów tego typu i pierwotnie założony termin jest już nieaktualny.
12.07.2021

Zmiany w prawie pracy

Trwają prace legislacyjne mające na celu zmiany w prawie pracy w zakresie przeprowadzania kontroli trzeźwości pracownika oraz definicji pracownika.
12.07.2021

Zmiany w podatku VAT

W ostatnim czasie przyjęto szereg aktów prawnych mających za zadanie ułatwienie podatnikom podatku od towarów i usług wykonywanie swoich obowiązków.
12.07.2021

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

30 kwietnia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Omawiamy najważniejsze zmiany wynikające z tego aktu prawnego.
08.07.2021

Sąd Najwyższy o kredytach frankowych - kredytobiorcy przysługuje w stosunku do banku roszczenie o zwrot uiszczonych rat

Sąd Najwyższy postanowieniem z 6 lipca 2021 roku, sygn. akt III CZP 41/20, podtrzymał swoje stanowisko, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego każda ze stron ma własne roszczenie o zwrot spełnionego świadczenia, tj. bank o zwrot wypłaconego kredytu, a kredytobiorca o zwrot uiszczonych rat. Oznacza to, że klienci mogą dochodzić od banku zapłaty wpłaconych rat kredytu bez względu na to, czy ich wysokość przekracza kwotę wypłaconego im kredytu.
06.07.2021

Błędy formalne zgłoszenia podwykonawcy

Dla lepszego zabezpieczenia interesów podwykonawców zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane, ustawodawca wprowadził obowiązek zamawiającego dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy wówczas, gdy wykonawca się od tego uchyla[1].
11.06.2021

Nowy obowiązek: od 1 lipca 2021 musimy zgłaszać, czym ogrzewamy domy

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554), właściciele lub zarządcy budynków lub lokali mieszkalnych jak i niemieszkalnych będą zobowiązani do złożenia deklaracji do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o źródle ciepła i spalania paliw.
09.06.2021

Nowe standardowe klauzule umowne (Standard Contractual Clauses) dla transferów danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W dniu 4 czerwca 2021 roku Komisja Europejska przyjęła dwa zestawy bardzo oczekiwanych, zmodernizowanych standardowych klauzul umownych (SCC), których ważność została zakwestionowana w następstwie wyroku TSUE w sprawie Schrems II w lipcu 2020 r. Zgodnie z oczekiwaniami, Komisja wydała obecnie swoje ostateczne SCC dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich.
08.06.2021

Od kiedy zwolnienie z podatku od dywidendy w spółkach komandytowych?

Jest już jasne, że komandytariusz spółki komandytowej, posiadający minimum 10% udziałów w tej spółce przez co najmniej 2 lata, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przy wypłacaniu mu dywidendy. W prasie można jednak spotkać się z alarmującym głosami mogącymi sugerować, że zwolnienie znajdzie zastosowanie dopiero za 2 lata. W rzeczywistości jednak zwolnienie obejmie już zyski za rok 2021.
08.06.2021

Przeniesienie na kolejny miesiąc nadwyżki podatku naliczonego VAT nie ulega przedawnieniu – ważny dla podatników wyrok NSA

Ukazało się uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym NSA zakwestionował niekorzystny pogląd fiskusa. Organy obu instancji uznały bowiem, że prawo podatnika do przeniesienia nadwyżki podatku VAT naliczonego na kolejne miesiące ulega przedawnieniu. Z poglądem tym nie zgodziły się sądy administracyjne.
02.06.2021

Uszczelnienie VAT od przesyłek pozaunijnych

20 maja 2021 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku VAT wdrażającą unijny pakiet e-commerce. Zmiany dotkną przesyłek spoza Unii Europejskiej oraz wewnątrzunijnej sprzedaży na odległość.
02.06.2021

Zmiany w jednolitym pliku kontrolnym

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przewiduje uproszczenia w stosunku do zasad obowiązujących od 1 października 2020 roku[1].
02.06.2021

Pakiet SLIMVAT2 już w Sejmie

Złożony w dniu 1 czerwca 2021 roku w Sejmie[1] projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT przewiduje szereg zmian mających uprościć rozliczanie podatku.
02.06.2021

Grupa VAT – nowa propozycja Ministerstwa Finansów

Najnowszy projekt autorstwa Ministerstwa Finansów przewiduje możliwość utworzenia przez powiązanych podatników organizacji, która będzie mogła uzyskać status podatnika podatku VAT.
27.05.2021

Czy PESEL jest daną osobową „wrażliwą”

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) to centralny zbiór danych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz.U.2021.510 ) – dalej „u.e.l.”. Został stworzony w latach 70-tych XX wieku, jednak jego charakter na przestrzeni lat uległ znacznym zmianom. Numer PESEL stał się swoistym uniwersalnym identyfikatorem danej osoby fizycznej, używanym w każdej możliwej sferze życia.
25.05.2021

Ważna uchwała NSA w sprawie podatkowej

24 maja 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę, która może mieć znaczny wpływ na postępowania podatkowe prowadzone wobec przedsiębiorców.
17.05.2021

Transfer danych osobowych do państw trzecich – projekt nowych klauzul umownych

16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie Schrems II. Wskutek tego wyroku TSUE unieważnił legalne zasady transferu danych osobowych do USA, który odbywał się na podstawie Programu Tarcza Prywatności tzw. Privacy Shield. Wyrok ten zapoczątkował rewolucję w zakresie transferów danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
27.04.2021

Żądanie ksero (skanów) dowodów osobistych przez przedsiębiorcę – na przykładzie platformy internetowej Vinted

Urząd Ochrony Danych Osobowych („UODO”) postanowił sprawdzić, dlaczego litewska platforma handlowa Vinted wymaga od użytkowników handlujących w ramach platformy przedstawiania kopii dowodów osobistych.
07.04.2021

Zyski komandytariuszy bez podatku od dywidendy – Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza nasze stanowisko

Wypowiedzi Ministerstwa Finansów z początku roku potwierdzały istnienie zwolnienia z podatku CIT dywidendy wypłacanej komandytariuszom spółek komandytowych. Uzyskana właśnie dla jednego z naszych klientów interpretacja indywidualna mimo to satysfakcjonuje, gdyż stanowi wynikającą z ustawy gwarancję bezpieczeństwa podatkowego.
17.03.2021

Pierwszy w Polsce wyrok sądu administracyjnego uchylający w pełni decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dane biometryczne

7 sierpnia 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 809/20. Jest to pierwszy w Polsce wyrok uchylający w pełni decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 18 lutego 2021 roku w bazie orzecznictwa zostało opublikowane uzasadnienie tego wyroku, które jest istotne z tego względu, iż zakwestionowano w nim samo podejście do jednej z naczelnych zasad RODO tj. minimalizacji danych.
17.02.2021

Interpretacja ogólna w sprawie kart paliwowych

16 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną dotyczącą konsekwencji korzystania z kart paliwowych na gruncie podatku VAT[1]. Od dawna oczekiwane stanowisko Ministerstwa rozstrzyga jednak wyłącznie skutki korzystania z kart w trójstronnych relacjach o określonych właściwościach.
29.01.2021

Zwolnienie z podatku od dywidendy dla komandytariuszy – Ministerstwo potwierdza naszą argumentację

Obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku nowelizacja obejmująca spółki komandytowe podatkiem CIT wzbudziła wątpliwość, czy komandytariusz będący podatnikiem CIT korzysta z takiego samego zwolnienia z podatku od dywidendy jak w spółkach z o. o. i akcyjnych. Minister Finansów właśnie rozwiał te wątpliwości.
29.01.2021

Zmiana właściwości urzędów skarbowych

Nowy rok, to obok zmian podatkowych, także zmiany w Krajowej Administracji Skarbowej. Zmienia się właściwość tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Zrealizowano także, zapowiadane już wielokrotnie, przesunięcie wszystkich największych podatników do jednego urzędu skarbowego.
29.01.2021

Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przewiduje zmiany w sposobie składania sprawozdań finansowych. Dotyczą one m.in. składania podpisów przez jednostkę.
29.01.2021

Podatek CIT w spółkach jawnych – koniec wątpliwości?

Nowelizacja ustawy o CIT oraz jej przepisy przejściowe, przewidujące opodatkowanie podatkiem CIT spółek jawnych, wprowadziły poważne problemy w spółkach jawnych. Poniżej wskazujemy, czy niedawny komunikat Ministerstwa Finansów rozwiał nabrzmiałe wątpliwości.
29.01.2021

Podatek u źródła przy usłudze korzystania z chmury internetowej

Przepisy o podatkach dochodowych przewidują w wielu przypadkach konieczność poboru podatku od należności wypłacanych za granicę. Polski płatnik wypłacający wynagrodzenie odpowiada całym swoim majątkiem za niepobrany podatek. Powoduje to konieczność wnikliwej analizy poszczególnych transakcji, ale też spory z organami podatkowymi.
25.01.2021

Kolejny korzystny wyrok dla frankowiczów

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił w całości powództwo banku przeciwko klientowi Kancelarii o zapłatę 350.000,00 złotych z tytułu umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF.
15.01.2021

SLIM VAT, czyli zmiany w zasadach korygowania faktur

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów miała na celu uproszczenie zasad korygowania faktur. W praktyce nowe przepisy, uchwalone 27 listopada 2020 r., wzbudziły liczne wątpliwości.
15.01.2021

Problematyczna zmiana roku obrotowego w spółce komandytowej

Dla spółek komandytowych, w ustawie z jesieni 2020 roku, ustawodawca przewidział możliwość przedłużenia roku obrotowego. Skorzystanie z tego prawa może jednak powodować szereg praktycznych problemów przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zagadnienie to analizuje nasz ekspert.
15.01.2021

Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 stycznia 2021 roku

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej pochodzi jeszcze z 2016 roku. Jednak z uwagi na spór z Komisją Europejską, wejście ustawy w życie było kilkukrotnie odraczane. Tym razem Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się jednak na kolejne przesunięcie terminu.
15.01.2021

Podatek CIT w spółkach jawnych

Nowelizacja ustawy z 28 listopada 2020 roku przewidująca objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych, dotyka także spółki jawne. Ich sytuacja jest jednak odmienna od tej, w jakiej znalazły się spółki komandytowe
15.01.2021

Kasy on-line dla gastronomii, wynajmu krótkoterminowego i składów węgla

Koniec 2020 roku był czasem wdrażania kas fiskalnych on-line dla kolejnych branż. Liczne zmiany przedłużające bądź odraczające rozmaite obowiązki podatkowe z powodu pandemii nie objęły bowiem tej regulacji.
15.01.2021

Nowe obowiązki podatników i płatników podatku CIT

Ustawa z 28 listopada 2020 roku, którą wprowadzono podatek CIT dla spółek komandytowych i jawnych przewiduje także inne zmiany istotne dla podatników tego podatku. Nasz ekspert dokonuje syntetycznego omówienia. Sugerujemy jednak kontakt ze specjalistą, by dokonać analizy wpływu nowych regulacji na sytuację Państwa firmy.
02.12.2020

Prezes NBP o kredytach frankowych

Instytucje nadzorcze wielokrotnie zwracały uwagę na ryzyko kredytów walutowych - przypomina Prezes NBP, zaznaczając jednocześnie, że za kredyty walutowe odpowiadają wyłącznie banki. Adam Glapiński dostrzega wagę problemu, a jego komentarz jest odpowiedzią na list banków wyprzedzający posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych.
23.10.2020

Paragon jako faktura uproszczona - interpretacja ogólna

Od 1 października 2013 roku podatnikom umożliwiono wystawianie paragonów fiskalnych zawierających numer NIP nabywcy. Jednocześnie od 1 stycznia 2013 roku ustawa o podatku VAT dopuściła wystawianie tzw. faktur uproszczonych pod warunkiem, że ich wartość nie przekraczała 450,00 złotych (100,00 euro). Sprawę omówiono w objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów z 16 października 2020 roku.
23.10.2020

Pracownicze koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich były w ostatnich latach dwukrotnie nowelizowane. Ich stosowanie przez lata wzbudzało szereg wątpliwości pracodawców. Próbę ich wyjaśnienia stanowi interpretacja ogólna Ministra Finansów.
23.10.2020

Prywatne używanie samochodu służbowego obejmuje także koszty paliwa

Przez wiele lat wątpliwości pracodawców budziła problematyka opodatkowania kosztów wykorzystywania przez pracowników do celu prywatnego samochodów służbowych. Nowelizacja z 2014 roku nie usunęła wszystkich wątpliwości w tym zakresie. Wyjaśnił je Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 11 września 2020 roku.
23.10.2020

Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży samochodu osobowego

Zmiany obowiązujące w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2019 roku wpłynęły na rozliczanie kosztów używania samochodów osobowych. W nowelizacji nie określono jednak sposobu rozliczenia kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży samochodów nie stanowiących środków trwałych podatnika.
09.10.2020

Podatek estoński - dyskutowany w Sejmie

30 września 2020 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzający model opodatkowania zwany popularnie podatkiem estońskim. Podczas pierwszego czytania projektu, 7 października został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych.
04.10.2020

Spółki komandytowe – projekt zmian w podatkach dochodowych

Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt zmian ustaw o podatkach dochodowych z dnia 15 września 2020 roku zawiera szereg regulacji mających uszczelnić system podatkowy. Najwięcej emocji budzi jednak zapowiedź objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT.
28.09.2020

Nowy plik JPK_VAT od 1 października 2020 roku

Od dawna zapowiadana likwidacja deklaracji VAT i zastąpienie jej nowym plikiem JPK miała wedle zapowiedzi uprościć raportowanie w podatku VAT. Tymczasem treść nowej informacji składanej do urzędu skarbowego budzi szereg wątpliwości i problemów praktycznych.
04.09.2020

Przedsiębiorcy również mają kłopoty z kredytami frankowymi

Warto pamiętać, że problemy z kredytami indeksowanymi lub denominowanymi do waluty obcej (CHF, EUR) mogą dotyczyć nie tylko kredytobiorców indywidualnych. W spory z bankami na tym tle wchodzą również przedsiębiorcy. Specjaliści naszej Kancelarii wskazują przesłanki, na jakie przedsiębiorca może powołać się składając powództwo przeciwko bankowi.
03.09.2020

Kredyty frankowe - klauzule niedozwolone

Spory dotyczące kredytów frankowych, trafiające do sądu, są zawsze poddawane wnikliwej, indywidualnej analizie. Badana jest między innymi zgodność umowy kredytowej z przepisami chroniącymi konsumentów. Chodzi o klauzule niedozwolone - fragmenty umów zakwestionowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a następnie - uznane za niedopuszczalne przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
15.06.2020

Kredyty frankowe - orzecznictwo

Osoby spłacające tzw. kredyty frankowe często zastanawiają się, czy ich umowa kredytowa może zostać zweryfikowana i czy mają szansę na wygraną z bankiem. Każdy z przypadków wymaga analizy, dlatego niezbędne będzie skonsultowanie konkretnej sprawy z prawnikiem, warto jednak zapoznać się z orzecznictwem. Oto kilka ostatnich orzeczeń w sprawach kredytów frankowych.
25.05.2020

Tarcza antykryzysowa 4.0 - omówienie

W projekcie kolejnej ustawy antykryzysowej, wprowadzanej pilnie pod obrady Sejmu, znalazły się między innymi zapisy dotyczące dopłat do kredytów, postępowania restrukturyzacyjnego, podatków, przepisów prawa pracy. Zachęcamy do lektury omówienia głównych elementów tzw. tarczy antykryzysowej 4.0
21.05.2020

Co zrobić z kredytem frankowym?

Kredyty we frankach szwajcarskich były swego czasu popularnym sposobem finansowania. Okazało się również, że część procedur bankowych naruszała przepisy. Aktualne orzecznictwo wręcz zachęca frankowiczów, by wchodzili w spór z bankami. W opracowaniu, przygotowanym przez naszych specjalistów, przedstawiamy najważniejsze aspekty takich sporów.
12.05.2020

Skutki wprowadzenia stanu epidemii na wykonywanie umów przez przedsiębiorców

Rozprzestrzenianie się koronawirusa doprowadziło do wprowadzenia na obszarze naszego kraju stanu epidemii. Organy państwa mocą ustawy, a następnie rozporządzeń wydanych na jej podstawie, wprowadzają liczne ograniczenia kształtujące codzienne życie obywateli, w tym także przedsiębiorców.
24.04.2020

Postępowanie układowe - szansa dla firmy w trudnej sytuacji

Postępowanie układowe, restrukturyzacja - te terminy w tzw. normalnych czasach używane są stosunkowo rzadko. Jednak obecna sytuacja - gwałtowne załamanie koniunktury, zerwanie łańcuchów dostaw, utrata płynności finansowej, powoduje, że wielu przedsiębiorców szuka takiego mechanizmu prawnego, który uchroni firmę przed upadkiem.
24.04.2020

Tarcza antykryzysowa - kompendium

Specjaliści Kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy przygotowali opracowanie poświęcone rozwiązaniom dla przedsiębiorców, wprowadzonym na mocy tzw. tarczy antykryzysowej.
21.03.2020

Wynagrodzenie dla pracowników nie mogących świadczyć pracy

Pandemia koronawirusa postawiła przedsiębiorców w trudnej sytuacji. Oprócz poważnych komplikacji związanych z ograniczeniami w transporcie, handlu, ruchu międzynarodowym, wymusiła też wprowadzenie zmian organizacyjnych, a także wprowadzenie specjalnych mechanizmów. Między innymi - wynagradzania osób, które nie mogą świadczyć pracy.
21.03.2020

Koronawirus a sytuacja przedsiębiorców

W niniejszym opracowaniu odpowiadamy na najczęściej zadawane pytanie dotyczące praw i obowiązków przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wirusa COVID-19.
21.03.2020

Prawo pracy a koronawirus

Nasi specjaliści przygotowali specjalne opracowanie poświęcone w całości prawom i obowiązkom pracowników i pracodawców - w kontekście rozprzestrzeniania się koronawirusa. Omawiamy między innymi specjalne uregulowania, wprowadzone w ostatnich dniach.
11.03.2020

Koronawirus a funkcjonowanie firm

Pojawienie się wirusa COVID-19 wywołało niepokój na całym świecie. Wraz z jego rozprzestrzenianiem się, w kolejnych krajach wprowadzano specjalne procedury sanitarne, pojawiły się również specjalne zalecenia - dla obywateli, instytucji państwowych i szeroko rozumianego biznesu. Na tych ostatnich skupili się nasi specjaliści.
11.03.2020

Jak się sprawdza mechanizm podzielonej płatności?

Po ponad 2 miesiącach obowiązywania nowych zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności warto podsumować związane z nim praktyczne problemy. Okazją ku temu są wydane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe.
11.03.2020

Biała lista podatników VAT - wyjaśniamy zawiłości

Wykaz podatników VAT, zwany potocznie białą listą, funkcjonuje od 1 września 2019 roku. W dniu 1 stycznia 2020 roku w życie weszły przepisy przewidujące podatkowe konsekwencje niestosowania białej listy. Omawiamy istotne elementy nowych przepisów, ujęte w objaśnieniach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.
24.02.2020

Miejsce pracy kierowcy a prawo do diety

W jaki sposób należy w umowie o pracę określić miejsce pracy kierowcy?
24.02.2020

Podmioty nieposiadające zdolności upadłościowej

Wobec których podmiotów nie można ogłosić upadłości?
24.02.2020

Oznakowanie samochodu służbowego

Czy dopuszczalne jest oznakowanie samochodu służbowego folią odblaskową?
24.02.2020

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem CE

W jakich przypadkach możliwe jest oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem CE?
24.02.2020

Brak umowy sprzedaży a zapłata za towar

Czy w razie braku umowy określającej termin płatności kupujący może odmówić zapłaty?
24.02.2020

Odszkodowanie za sąsiedztwo z planem zagospodarowania przestrzennego

Czy właściciele nieruchomości sąsiadujących z terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mogą dochodzić odszkodowań z tytułu zmniejszenia wartości ich nieruchomości?
24.02.2020

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe

Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych?
24.02.2020

Podatkowe skutki skracania nazw na fakturach

Jakie skutki może mieć wystawienie faktury z błędną nazwą firmy?
24.02.2020

Wysyłanie klientom kartek imieninowych i urodzinowych

Czy wysyłanie klientom kartek imieninowych i urodzinowych nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?
24.02.2020

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony wyrokiem sądu dotyczy jedynie dróg publicznych?
24.02.2020

Ograniczenia w wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym

Kiedy nie można wybrać podatku liniowego 19%?
24.02.2020

Wypłata zaliczek w spółkach osobowych

Czy dopuszczalne jest dokonywanie wypłat zaliczek na poczet zysku w spółkach osobowych?
24.02.2020

Przerwa na papierosa w pracy

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić w zakładzie pracy specjalne pomieszczenie dla osób palących papierosy? Jak powinno rozliczać się czas spędzony na paleniu w ramach czasu pracy?
24.02.2020

Prowadzenie ewidencji czasu pracy

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika?
24.02.2020

Obowiązki rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Jakie obowiązki w Spółce Akcyjnej ma Rada Nadzorcza i co grozi za ich naruszenie?
24.02.2020

Kryzys a rozwiązanie umowy najmu

Czy kryzysem gospodarczym można uzasadniać rozwiązanie umowy najmu obiektu magazynowego?
24.02.2020

Ustawa o bateriach i akumulatorach

Jakie obowiązki ciążą na podmiotach wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory?
24.02.2020

Obowiązki prawne wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Jakie obowiązki ciążą na podmiotach wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny?
24.02.2020

Podpis elektroniczny a podpis własnoręczny

Czy podpisy elektroniczne i własnoręczne są ze sobą równoważne?
24.02.2020

Konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną

Jakie są konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną w trakcie roku podatkowego dla wspólników będących osobami fizycznymi?
24.02.2020

Skutki podatkowe sprzedaży i wymiany akcji polskiej spółki przez spółki zagraniczne

Jakie skutki podatkowe pociąga za sobą transakcja sprzedaży oraz wymiany akcji polskiej spółki pomiędzy spółkami zagranicznymi?
24.02.2020

Zmiany w procesie restrukturyzacyjnym

Jakie zmiany wprowadziła ustawa z dnia 6 marca 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym?
24.02.2020

Interpretacje zapisów umowy najmu

Jakie są konsekwencje niejednoznacznego zapisu umowy najmu dotyczącego terminu wypowiedzenia?
24.02.2020

Termin wystawienia faktury dokumentującej zaliczkę

W jakim terminie powinna być wystawiona faktura dokumentująca otrzymanie zaliczki na poczet robót budowlanych?
24.02.2020

Podatkowe skutki darowizny nieruchomości

Jakie skutki podatkowe dla obu stron niesie przekazanie przez spółkę z o.o. na rzecz fundacji nieruchomości obciążonej długami?
24.02.2020

Umowa sponsorska z klubem sportowym

Jakie zapisy powinna zawierać umowa sponsorska, aby chronić interesy sponsora?
24.02.2020

Reklama w trakcie audycji telewizyjnej

Jak często, podczas sponsorowanych programów telewizyjnych, można pokazywać logotyp sponsora?
24.02.2020

Umowa na kampanię reklamową z udziałem celebryty

Wzór umowy regulującej zasady współpracy w ramach kampanii reklamowej między firmą a podmiotem reprezentującym celebrytę.
24.02.2020

Umowa na wykonanie filmu promocyjnego

Wzór umowy obejmującej etap przygotowania, realizacji, dokonywania poprawek i dostarczenia wersji ostatecznej filmu promocyjnego.
24.02.2020

Umowa na świadczenie usług reklamowych podczas imprezy

Wzór umowy na świadczenie usług reklamowych podczas trwania imprezy.
24.02.2020

Umowa na organizację wystawy

Wzór umowy o dzieło z kuratorem na organizację wystawy dzieł sztuki.
24.02.2020

Umowa na organizację cyklu koncertów

Wzór umowy między właścicielem obiektu a organizatorem na organizację cyklu koncertów jazzowych.
24.02.2020

Przykład umowy na organizację imprezy na terenie centrum handlowego

Wzór umowy na organizację imprezy kulturalnej na terenie centrum handlowego.
24.02.2020

Udostępnianie struktury plików systemu informatycznego podmiotowi trzeciemu

Czy licencjobiorca może udostępnić podmiotowi trzeciemu część dokumentacji związanej z zakupionym oprogramowaniem?
24.02.2020

Traktat singapurski o prawie znaków towarowych

Jakie regulacje wprowadza Traktat Singapurski w zakresie ochrony dóbr niematerialnych?
24.02.2020

Prawa do oprogramowania stworzonego przez pracownika

Czy oprogramowanie stworzone przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w ramach wykonywanych obowiązków należą do pracodawcy?
24.02.2020

Postępowanie w sprawie wypadków przy pracy

Jak zbadać okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy?
24.02.2020

Czas podróży a nadgodziny

Czy do nadgodzin można doliczyć czas  dojazdu i powrotu ze spotkania z klientem, które odbyło się w innym mieście?
24.02.2020

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Istotne zapisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych.
24.02.2020

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Konsekwencje planowanych zmian w opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla spółek komandytowych i jawnych.
24.02.2020

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Istotne założenia ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
24.02.2020

Działalność z wykorzystaniem automatów do gier

Czy prowadzenie działalności z wykorzystaniem urządzeń rozrywkowych podlega ustawie o grach hazardowych?
24.02.2020

Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenie w POKL

Czy wydatek na wynagrodzenie za pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego osoby będącej jednocześnie zatrudnionej u Beneficjenta na podstawie umowy o pracę można uznać za kwalifikowalny?
24.02.2020

Przedsięwzięcia oddziałujące na środowisko

Jakie przedsięwzięcia można zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?
24.02.2020

Odpowiedzialność za kradzież towaru z pojazdu

Czy kierowca samochodu ponosi odpowiedzialność za skutki kradzieży towaru z naczepy?
24.02.2020

Mobbing w miejscu pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.
24.02.2020

Umowa dzierżawy a umowa najmu

Jakie są różnice między umową najmu a umową dzierżawy?
24.02.2020

Rozliczanie usług transportowych

Czy nowe zasady rozliczeń usług transportowych zaproponowane przez kontrahenta zapewnią spółce prawidłowe rozliczenie podatku?
24.02.2020

Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej

Komu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości rolnej?
24.02.2020

Limit pomocy de minimis w spółkach komandytowych

Czy udzielenie pomocy de minimis spółce będącej komplementariuszem w trzech spółkach komandytowych powoduje, że beneficjentem wsparcia jest cała grupa podmiotów?
24.02.2020

Usterka w lokalu wydzielonym

Czy usterkę, do której doszło w pomieszczeniu wydzielonym - prywatnym, może naprawić bezpośrednio zarządca nieruchomości, działający w imieniu wspólnoty mieszkaniowej?
24.02.2020

Umowa deweloperska

Kiedy należy podpisać umowę deweloperską? Czy umowa zawierana między deweloperem a klientem dopiero po zakończeniu procesu budowalnego, spełnia przesłanki umowy deweloperskiej?
24.02.2020

Utracony towar a koszt uzyskania przychodów

Czy wydatek poniesiony na nabycie utraconych środków obrotowych stanowi koszt uzyskania przychodów?
24.02.2020

Umowa z podwykonawcą części robót budowlanych

Czy dopuszczalna jest realizacja części inwestycji dotyczącej budowy boisk sportowych przez podwykonawcę i jakie są z tym związane procedury?
24.02.2020

Opodatkowanie usługi dostawy i montażu mebli

Jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana w przypadku usługi sprzedaży mebli kuchennych wraz z dostawą?
24.02.2020

Nieściągalne wierzytelności zaliczone jako koszt uzyskania przychodów

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności?
24.02.2020

Powołanie członka zarządu - podatki i ubezpieczenia

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą powołanie na członka zarządu osoby, która jest jednocześnie zatrudniona w tej samej spółce na umowę o pracę na stanowisku dyrektora?
24.02.2020

Rażąca niewdzięczność jako powód odwołania darowizny

Jak należy interpretować pojęcie „rażącej niewdzięczności” w rozumieniu art. 898 kodeksu cywilnego?
24.02.2020

Uzyskanie zgody wspólnika

Na jakie czynności zarząd spółki powinien uzyskać zgodę wspólnika i jakie są skutki niedopełnienia tego obowiązku?
24.02.2020

Ustalenie właścicieli nieruchomości

Jakie dokumenty potrzebne są do przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku?
24.02.2020

Ważność wyboru członków zarządu

Kto ma prawo do wyboru członków zarządu Sekcji Naukowej działającej w ramach Towarzystwa?
24.02.2020

Upadłość konsumencka sposobem na rozpoczęcie wszystkiego od nowa

Instytucja upadłości konsumenckiej, stosowana z powodzeniem w krajach Zachodu, dla wielu Polaków może okazać się sposobem na wyjście z poważnych tarapatów. Do nowego mechanizmu prawno-finansowego musimy się jednak przyzwyczaić, a przede wszystkim – musimy pamiętać o regułach i specyfice upadłości konsumenckiej. Dla kogo, z jakimi ograniczeniami, na jakich warunkach i z jakimi konsekwencjami? Prezentujemy podstawowe informacje.
24.02.2020

Weryfikacja cen transferowych w 2016r.

Uwaga na ceny transferowe! Ministerstwo Finansów będzie badać transfery między firmami powiązanymi, żeby zmniejszyć skalę nadużyć podatkowych. Sposobem na uniknięcie kłopotów jest odpowiednie przygotowanie dokumentacji.
24.02.2020

Opinia prawna w sprawie odszkodowania związanego z wywłaszczeniem nieruchomości i budową drogi publicznej

Opinia dotyczy zagadnienia związanego z uzyskaniem odszkodowania w związku z wywłaszczeniem nieruchomości oraz budową drogi publicznej.
24.02.2020

Pełne odliczenie VAT od samochodów osobowych w firmie

Korzystanie z samochodu służbowego w celach służbowych i prywatnych a odliczanie podatku VAT.
24.02.2020

Kompensata nie podlega limitowi

Minister Finansów przyznał, że limit 15.000,00 złotych dla transakcji gotówkowej, po przekroczeniu którego wydatki nie są kosztem uzyskania przychodu, nie dotyczy kompensat i potrąceń. Sprawa budziła wiele wątpliwości.
24.02.2020

Przedsiębiorca może zainwestować w gminne... lotnisko

Krajowa Informacja Skarbowa uznała za koszt uzyskania przychodu wydatki inwestycyjne w lokalną infrastrukturę, nie będącą własnością podatnika. Uznano, że rozbudowa gminnego lotniska leży w interesie przedsiębiorcy.
24.02.2020

Podatek VAT będzie trafiał na specjalne konto - zapowiada ministerstwo

Resort finansów zapowiada, że już w maju przedstawi projekt nowelizacji wprowadzający w podatku VAT tzw. płatność podzieloną (split payment). Ma to być kolejny instrument uszczelniający system podatkowy. Wejdzie w życie na początku 2018 roku.
24.02.2020

Ministerstwo Finansów i Rozwoju wskazuje przykładową listę czynności weryfikacyjnych

Trwają prace nad stworzeniem tzw. listy dobrych praktyk, której dopełnienie ma zapewnić podatnikom prawo odliczenia VAT. Jednocześnie Ministerstwo Finansów wskazuje przykłady działań, jakie powinien podjąć przedsiębiorca.
24.02.2020

Rewolucja w zakresie ochrony danych – szanse i zagrożenia

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy zmieniającej ponad 100 innych ustaw. To wdrożenie przepisów unijnych w tym zakresie.
24.02.2020

Ważny wyrok Trybunału dotyczący leasingu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie VAT może mieć daleko idące konsekwencje dla opodatkowania leasingu.
24.02.2020

Polskie przepisy o opodatkowaniu podatkiem VAT dostawy budynków niezgodne z unijną dyrektywą - możliwość korekty podatku i wznowienia postępowania!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niezgodne z unijna dyrektywą 2006/112 uznał przepisy polskiej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym zwolnienia z VAT dostawy budynków i ich części.
24.02.2020

Ceny transferowe - nowe obowiązki podatników i surowe konsekwencje

Przypominamy, że od kilku miesięcy obserwujemy wzmożoną aktywność organów skarbowych w zakresie cen transferowych. Zapowiadane są wzmożone kontrole.
24.02.2020

Bitcoin - aspekty prawne i podatkowe

Dla jednych kolejny wymysł Internetu bądź czysta abstrakcja, dla drugich przełom w dziedzinie ekonomii. Nie wiadomo, czy Bitcoin zastąpi tradycyjne pieniądze, ale wiadomo na pewno, że trzeba pamiętać o aspektach prawnych i podatkowych obrotu tą walutą.
24.02.2020

Ceny transferowe - uwaga na nowe obowiązki!

Czasu coraz mniej - do końca marca spółki muszą zrealizować nowe obowiązki związane z cenami transferowymi. W przypadku osób fizycznych ten termin upłynie miesiąc później.
24.02.2020

Skontroluj klienta, bo będziesz miał kłopot z odliczeniem VAT

Przypominamy, że wraz z początkiem roku weszły w życie zmiany, które dają podatnikom więcej możliwości, ale i... obowiązków. Warto zadbać o udoskonalenie procedur w swojej firmie.
24.02.2020

Sprawozdania finansowe na nowych zasadach

15 marca zmienią się zasady składania sprawozdań finansowych do sądu. Od tego dnia sprawozdania do KRS będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Kolejne zmiany będą wchodzić w życie sukcesywnie, aż do do 2020 roku.
24.02.2020

Nowe prawo przedsiębiorców opublikowane

W dniu 30 marca 2018 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw pakiet aktów prawnych znanych pod nazwą „Konstytucji dla biznesu”.
24.02.2020

Nowe terminy w zakresie cen transferowych

Przypominamy, iż rozporządzeniem z dnia 14 marca 2018 roku przedłużono termin realizacji niektórych obowiązków w zakresie cen transferowych.
24.02.2020

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Uchwalona 1 marca 2018 roku ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zastąpi dotychczasową regulację pochodzącą z 2000 roku. Jednak mimo wielu podobieństw – nowe przepisy różnią się od dotychczasowych. O skali zmian może świadczyć już objętość nowej ustawy. Dotychczasowa kończy się na art. 37a, nie licząc przepisów przejściowych i końcowych. Nowa ustawa ma 157 artykułów, nie uwzględniając ponad 30 kolejnych przepisów przejściowych i końcowych. Osobom znającym pop
24.02.2020

Niektóre interpretacje prawa podatkowego mogą stracić moc

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Ważne jest to, że część dotychczas wydanych interpretacji może stracić moc.
24.02.2020

Są wskazówki, ale tylko dla urzędników

25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało długo zapowiadany katalog czynności, których dopełnienie miało zabezpieczać podatników VAT przed pozbawieniem prawa do odliczenia. Co ważne - ten dokument... nie jest adresowany do podatników.
24.02.2020

Przed czym właściwie chroni płatność podzielona?

W opublikowanej 25 kwietnia 2018 roku "Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych", Ministerstwo Finansów wspomniało także, jak stosowanie płatności podzielonej wpłynie na ocenę dobrej wiary podatnika.
24.02.2020

Administrator fanpage na Facebooku współodpowiada za przetwarzanie danych osobowych! Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że administrator fanpage’a na portalu Facebook jest współodpowiedzialny (wraz z właścicielem serwisu, czyli Facebook) za przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z profilu.
24.02.2020

Zmiany zasad opodatkowania twórców - uchwalone

15 czerwca 2018 roku uchwalono ustawę zmieniającą m.in. zasady opodatkowania twórców. Nowe prawo przewiduje także ułatwienia w zakresie amortyzacji.
24.02.2020

Nie będzie PCC od kryptowalut

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów przewiduje zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających waluty wirtualne.
24.02.2020

Płatność podzielona? Decyduje przedsiębiorca

Przypominamy, że 1 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja wprowadzająca tzw. mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług.
24.02.2020

Przedawnienia - inaczej

Przedawnienia roszczeń - ich zasady i terminy - mają duże znaczenia zarówno dla wierzycieli jak i dłużników. Ważne! Właśnie zmieniła się część uregulowań dotyczących przedawnień, a zawartych w Kodeksie Cywilnym.
24.02.2020

Danina solidarnościowa - 4% nadwyżki ponad milion dochodów

W projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z 12 lipca 2018 roku można znaleźć założenia nowego podatku. Z projektu wynika, że danina znajdzie się w podatku od osób fizycznych. Daninę mają płacić osoby fizyczne, które w roku podatkowym (kalendarzowym) uzyskały dochody przekraczające kwotę milion złotych. Stawka daniny wynosi 4% od nadwyżki ponad milion złotych.
24.02.2020

Rewolucja w cenach transferowych

Przepisy o cenach transferowych właściwie będą napisane całkowicie od nowa. Nowa ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 roku i mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych po 31 grudnia 2018 roku. Wśród licznych zmian uwagę zwraca między innymi plan podniesienia progów dokumentacyjnych.
24.02.2020

Projekt nowej ordynacji podatkowej – opublikowany

Zasadniczy kształt projektu nowej Ordynacji podatkowej był znany od ubiegłego roku, kiedy to opublikowano pierwsze wyniki prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Podatkowego. Przedstawiony wówczas projekt był efektem prac Komisji rozpoczętych jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Dokument ten właśnie opublikowano.
24.02.2020

Pierwsze miesiące płatności podzielonej

Mechanizm płatności podzielonej obowiązuje od 1 lipca 2018 roku. Pierwsze miesiące jego funkcjonowania przynoszą interesujące obserwacje. Zbyt wcześnie by mówić o wpływie mechanizmu na ściągalność podatku VAT. Takie dane z pewnością ujawni jednak Ministerstwo Finansów po upływie okresu pozwalającego na głębsze zbadanie skuteczności tego mechanizmu. Można już jednak poczynić kilka uwag o wpływie płatności podzielonej na funkcjonowanie przedsiębiorców.
24.02.2020

Kolejna rewolucja w podatkach przed nami!

Opublikowany w sierpniu projekt nowelizacji prawa podatkowego na 155 stronach przewiduje rewolucyjne niekiedy zmiany. Dotkną one zarówno specyficznych dziedzin gospodarki, jak obrót walutami wirtualnymi, jak i powszechnie stosowane rozwiązania, na czele których wymienić należy zasady opodatkowania samochodów osobowych.
24.02.2020

Zanim wrzucisz zdjęcie pracownika na stronę www albo Facebooka...

Czy pracodawca może publikować zdjęcia pracowników w portalach społecznościowych i na stronach internetowych? - ta kwestia budziła szczególne zainteresowanie w związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Wreszcie oficjalne stanowisko zajął w tej sprawie Urząd Ochrony Danych Osobowych.
24.02.2020

Kiedy można zbierać informacje o karalności kandydata do pracy?

Proces rekrutacji zmierza do wyłonienia najlepszego kandydata. Pierwszym źródłem informacji o przyszłym pracowniku jest cv i list motywacyjny. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że aby ustalić, czy kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią, pracodawca domaga się również przedłożenia zaświadczenia o niekaralności. Czy takie działanie jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych?
24.02.2020

Ustawą w zatory płatnicze

Szereg zmian, zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, mają pomóc polskim przedsiębiorcom. Projekt zakłada zmianę szeregu ustaw, z różnych gałęzi prawa. Projekt dotyczy także Kodeksu postępowania cywilnego.
24.02.2020

Lepsza ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how

4 września 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja wprowadza do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Spcjaliści naszej Kancelarii zalecają przeprowadzenie w związku z tym specjalnego audytu.
24.02.2020

Koniec z papierowymi aktami osobowymi?

1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Przepisy te zezwolą pracodawcom na zastąpienie dotychczasowej, papierowej formy prowadzenia akt osobowych pracowników - formą elektroniczną.
24.02.2020

Zmiany w kosztach korzystania z samochodu oraz opodatkowaniu pożyczek - uchwalone

23 października 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia między innymi zasady ujmowania w kosztach wydatków na samochody osobowe. Ważna zmiana dotnie też podatku PCC.
24.02.2020

Zmiany w dochodzeniu należności od wspólników spółek osobowych

9 listopada 2018 roku Sejm przyjął nowelizację KPC w zakresie art. 7881 kpc, który reguluje kwestie związane z nadawaniem klauzuli wykonalności na wspólników spółek osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). Ta zmiana będzie miała znaczący wpływ na taktykę dochodzenia należności od wspólników niewypłacalnej spółki osobowej.
24.02.2020

Koniec z użytkowaniem wieczystym dla budownictwa mieszkaniowego

1 stycznia 2019 r. nastąpi przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności w odniesieniu do gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Jak podaje resort inwestycji i rozwoju, zmiany obejmą blisko 2,5 mln osób w całej Polsce.
24.02.2020

Pracownicze plany kapitałowe od 2019 roku

Na początku 2019 roku wchodzi w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych1.Ustawa ma umożliwić osobom zatrudnionym gromadzenie długotrwałych oszczędności wypłacanych zasadniczo po zakończeniu aktywności zawodowej (po osiągnięciu 60. roku życia).
24.02.2020

Wynagrodzenie - przede wszystkim na rachunek w banku

To długo oczekiwana zmiana w zakresie wypłaty wynagrodzenia pracowniczego. Według przepisów - od nowego roku wynagrodzenia będą przekazywane głównie na rachunek bankowy. Uwaga - koniecznie należy zweryfikować i zaktualizować treść regulaminu pracy/wynagrodzenia!
24.02.2020

Trybunał Konstytucyjny weryfikuje Kodeks Pracy

Pracownik w wieku przedemerytalnym może domagać się przywrócenia do pracy, również -  jeżeli wykonywał ją w oparciu o umowę terminową - orzekł Trybunał Konstytucyjny.
24.02.2020

Zmiana sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników

1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, na mocy których możliwe stało się prowadzenie akt osobowych pracowników w formie elektronicznej, jak również dokonywanie zmiany sposobu prowadzenie dokumentacji pracowniczej z formy papierowej na elektroniczną i odwrotnie.
24.02.2020

Opodatkowanie bonów

W obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług uregulowano opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wydania bonów.
24.02.2020

Centralny rejestr faktur (i inne zmiany)

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT z 30 listopada 2018 roku planuje się wprowadzenie centralnego rejestru faktur. Jednocześnie w projekcie znalazło się sporo innych zmian. Warto zapoznać się z tymi propozycjami.
24.02.2020

Wiążąca informacja stawkowa

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 8 listopada 2018 roku planuje się wprowadzenie "wiążącej informacji stawkowej", czyli procedury wydawania decyzji zawierającej klasyfikację towaru niezbędną do określenia stawki podatku oraz stawkę tego podatku.
24.02.2020

Składki ZUS a bezpodstawne wzbogacenie pracownika

Interesujące orzeczenie Sądu Najwyższego - pracownik musi oddać pracodawcy część zapłaconych przez niego składek na ZUS.
24.02.2020

Zmiana kodeksu karnego skarbowego może w praktyce przedłużyć przedawnienie podatkowe

W opublikowanym w styczniu projekcie nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego planuje się zaostrzenie sankcji, a także zmiany prowadzące do praktycznego wydłużenia okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Może to mieć duże znaczenie dla podatników.
24.02.2020

Uporczywe nękanie dłużnika - nowe przestępstwo w KK

W zaprezentowanym w styczniu 2019 roku projekcie nowelizacji Kodeksu karnego proponuje się m.in. wprowadzenie przestępstwa nękania w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności.
24.02.2020

Kontrowersyjne orzeczenie SN dotyczące zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej jest instytucją znaną od dawna w kodeksie cywilnym. Mimo to nadal budzi wątpliwości w orzecznictwie.
24.02.2020

W 2020 roku - nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

W projekcie zupełnie nowej ustawy regulującej problematykę przetargów publicznych można zauważyć częściowe odejście od dyktatu najniższej ceny jako głównego kryterium wyboru oferty. Znowelizowana ustawa zawiera szereg innych zmian i ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.
24.02.2020

Pisma do urzędów - nowe regulacje

Omawiamy projekt ustawy regulujący szczegółowo zasady doręczania pism drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami publicznymi, np. sądami, a podmiotami niepublicznymi.
24.02.2020

Pracodawcy nie muszą kontrolować zwolnień pracowników

Jak informowaliśmy Państwa wcześniej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie do płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne informacji o rzekomym obowiązku przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich pracowników przez płatników składek.
24.02.2020

Uproszczenia dla przedsiębiorców - sprawniejszy obrót gospodarczy

1 marca 2019 roku weszły w życie kolejne przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
24.02.2020

Związek partnerski - umowy, pełnomocnictwa, upoważnienia

Aspekty prawne związków partnerskich: jak w szpitalu zapytać o stan zdrowia partnera, odebrać za niego przesyłkę na poczcie, opłacić rachunki?
24.02.2020

Czy prawidłowo powiadamiasz o przetwarzaniu danych osobowych?

Prezes UODO nałożył karę finansową sięgającą blisko miliona złotych na Spółkę, która w ramach swojej działalności przetwarzała dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W stosunku do części z nich zaniechano obowiązku przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
24.02.2020

Zapłata zaległych składek nie stanowi przychodu dla pracownika

Płatnik, który uiszcza zaległe, należne ZUS składki na ubezpieczenie społeczne byłych pracowników, nie musi od nich odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy.
24.02.2020

RODO: modyfikacje w Kodeksie pracy (i nie tylko)

Wchodzą w życie nowe przepisy, dostosowujące polski porządek prawny do wymogów RODO. Jedną z ważniejszych regulacji, która ulegnie zmianie, są przepisy Kodeksu pracy, modyfikujące uprawnienia pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy. Chodzi o informacje, które nie mają związku ze stanowiskiem, na które prowadzona jest rekrutacja.
24.02.2020

Nasi specjaliści w miesięczniku Przetargi Publiczne

"Zamawiający ma obowiązek dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przysługuje roszczenie o zapłatę" - to najkrótsze podsumowanie interesującego artykułu, który ukazał się w specjalistycznym miesięczniku Przetargi Publiczne.
24.02.2020

Nowy rejestr podatników VAT i ich rachunków bankowych - zmiany od 1 września 2019 r.

Oficjalny rejestr płatników i wykaz ich rachunków ma być kolejnym narzędziem uszczelniającym system podatkowy. W treści ustawy znajdujemy nie tylko regulacje dotyczące podatku VAT. Zmiany obejmą również podatków dochodowych PIT i CIT, a dokładniej - warunków uznania kosztów.
24.02.2020

Mechanizm podzielonej płatności - na co zwrócić uwagę?

W Parlamencie dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Uchwaloną przez Sejm ustawę rozpatruje obecnie Senat. Na szczególną uwagę zasługują przepisy o obowiązkowym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności oraz uchylające kaucję gwarancyjną.
24.02.2020

Plik JPK zamiast deklaracji VAT

Podpisana 29 lipca 2019 roku przez Prezydenta nowelizacja ustawy o VAT wprowadza liczne zmiany. Jedną z ważniejszych będzie zastąpienie deklaracji VAT rozszerzonym plikiem JPK.
24.02.2020

Niższa stawka podatku dochodowego PIT

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja obniża m. in. stawkę podatku PIT z 18% do 17%.
24.02.2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dla kogo przepisy?

13 października 2019 roku wchodzi w życie część przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które przewidują utworzenie systemu teleinformatycznego - Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
24.02.2020

Kolejne zmiany dla pracowników i pracodawców

7 września 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy omówienie najważniejszych zmian dokonanych w Kodeksie Pracy.
17.02.2020

Remont w wynajmowanym obiekcie

Kto powinien finansować remont wynajmowanego obiektu magazynowego?
17.02.2020

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy

O czym powinien pamiętać pracodawca, zatrudniając pracownika w formie telepracy?
17.02.2020

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Kiedy można odstąpić od umowy o roboty budowlane?
17.02.2020

Obliczanie kadencji członków rady nadzorczej

Jak obliczyć kadencję członków rady nadzorczej w spółce z o.o.?
17.02.2020

Lokowanie pożyczonych pieniędzy

Czy pożyczkobiorca może przeznaczyć pożyczone środki pieniężne na inwestycje?
17.02.2020

Zasady organizowania zbiórek publicznych

Jak zorganizować zbiórkę publiczną?
17.02.2020

Upadłość z likwidacją masy upadłości a upadłość z możliwością układu

Jakie są różnice między ogłoszeniem upadłości z likwidacją masy upadłości a upadłości z możliwością układu?
17.02.2020

Skutki podatkowe (zwłaszcza cywilnoprawne) pożyczki udzielonej spółce zagranicznej

Jakie skutki podatkowe – w szczególności w  zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych – będzie niosła pożyczka środków pieniężnych udzielona spółce zagranicznej?
17.02.2020

Podatek VAT od sprzedaży know-how

Czy sprzedaż know-how podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
17.02.2020

Konkurs dla klientów a gry losowe

Kiedy konkurs dla klientów podlega przepisom ustawy o grach i zakładach wzajemnych?