Bank wiedzy:

Projekt nowej ordynacji podatkowej – opublikowany

Zasadniczy kształt projektu nowej Ordynacji podatkowej był znany od ubiegłego roku, kiedy to opublikowano pierwsze wyniki prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Podatkowego. Przedstawiony wówczas projekt był efektem prac Komisji rozpoczętych jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Dokument ten właśnie opublikowano.

Nowa Ordynacja jest obszerniejsza od dotychczasowej – zawierać ma 728 artykułów w miejsce dotychczasowych 344. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w obecnej Ordynacji jest szereg przepisów dodanych w trakcie jej obowiązywania, a umieszczonych pomiędzy pierwotnie wprowadzonymi (jak np. 119a-119zf).

Obok znanych już od kilku lat rozwiązań, jak klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania czy zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika, w projekcie pojawia się też szereg zupełnie nowych rozwiązań. Do najistotniejszych nowości należą:


- wprowadzenie odrębnych terminów na przedawnienie wymiarów (czyli na doręczenie decyzji wymiarowej) oraz na przedawnienie poboru podatku,
- wyraźne wskazanie, że nie można oddalić wniosku dowodowego strony tylko dlatego, że dotychczas zgromadzone dowody wykazują przeciwieństwo twierdzeń strony (która to zasada już obecnie jest powszechnie wyrażana w orzecznictwie sądów administracyjnych),
- umowa podatkowa – rodzaj ugody pomiędzy organem a stroną, a polegająca na przyjęciu pewnych ustaleń w zakresie stanu faktycznego, charakteru transakcji lub ulgi podatkowej,
- mediacja – ma ona być dobrowolna i dopuszczalna w sprawach, w których przepisy przewidują możliwość zawarcia umowy podatkowej,
- postępowanie uproszczone – procedura odformalizowana prowadzona za zgodą strony lub na jej wniosek,
- prowadzenie postępowań szczególnych (w sprawie nadania NIP, w sprawie interpretacji, w sprawie konsultacji skutków podatkowych transakcji, umowa o współdziałanie oraz znane już procedury takie jak porozumienia w zakresie cen transferowych czy przeciwko unikaniu opodatkowania),
- wśród postępowań szczególnych do nowości należą:
- konsultacja skutków podatkowych transakcji (wydanie na wniosek podatnika decyzji w sprawie skutków opisanych przez niego transakcji),
- umowa o współdziałaniu (zawierana między szefem KAS i podatnikiem o istotnym znaczeniu gospodarczym obejmująca procedurę wewnętrznej kontroli, przekazywanie KAS dodatkowych danych, informowanie KAS o planowanych operacjach gospodarczych); korzyścią dla podatnika ma być zobowiązanie się szefa KAS do dostosowania weryfikacji podatnika do skuteczności jego wewnętrznej kontroli oraz bezzwłoczne konsultowanie z podatnikiem istotnych zagadnień podatkowych,
- Rzecznik Praw Podatnika – nowa instytucja powołana do życia jako organ opiniodawczy oraz mający uprawnienia do udziału w postępowaniach na zasadach Prokuratora czy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z projektem ustawy wprowadzającej nową Ordynację podatkową, jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2020 roku.