Bank wiedzy:

Przykład umowy na organizację imprezy na terenie centrum handlowego

Wzór umowy na organizację imprezy kulturalnej na terenie centrum handlowego.

UMOWA


zawarta w Poznaniu w dniu … 2007 roku pomiędzy:

„A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……………., przy ul. ……………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………., NIP ……………., REGON ……………., o pokrytym w całości kapitale zakładowym w wysokości ……………. (słownie: …………….) złotych reprezentowaną przez:
1. ……………. – Prezesa Zarządu,
2. ……………. – Wiceprezesa Zarządu
zwaną dalej „A”

a

.................................... z siedzibą i adresem w ......................, ul. .........................., wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ......, .... Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ........................ (aktualny odpis KRS stanowi załącznik nr 1 do Umowy), o numerze NIP ...................., REGON ..................., reprezentowaną przez:
.............................................
.............................................
zwaną dalej Kontrahentem


§ 1. [Przedmiot Umowy]

Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad współpracy oraz wykonywania wzajemnych świadczeń Stron w związku z organizacją przez Kontrahenta imprezy kulturalnej – .................. (Impreza), która odbędzie się w budynku .............. kompleksu Centrum ……………. w ……………. przy ul. ……………. („…………….”), będącego własnością „A”, w dniach od ………………………. roku do …………………………….. roku.


§ 2. [Obowiązki „A”]

W ramach Umowy „A” zobowiązuje się do wykonania na rzecz Kontrahenta następujących świadczeń:

1. wynajęcia na okres wskazany poniżej części powierzchni budynku ......... w ……………. w postaci ................ zwanej dalej łącznie „Przedmiotem Najmu” (wskazanie i zaznaczenie Przedmiotu Najmu stanowi załącznik nr 2 do Umowy), w celu zorganizowania i przeprowadzenia Imprezy na następujących zasadach:
a. Przedmiot Najmu zostanie wynajęty na okres od godziny ......... dnia ………………… roku do godziny ......... dnia ………………… roku i przeznaczony jest na organizację i przeprowadzenie Imprezy;
b. Kontrahent będzie prowadzić prace aranżacyjne i konstrukcyjne własnym staraniem i na własny koszt, a wykonanie ich zostanie powierzone wykwalifikowanym osobom posiadającym niezbędne uprawnienia i zezwolenia do wykonywania określonych prac;
c. Kontrahent może podnająć w całości lub w części Przedmiot Najmu, oddać go do bezpłatnego używania lub wykonywania zarządu wyłącznie za uprzednią, pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą „A”;
d. wykonywanie prac, o których mowa w pkt b. oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian i przeróbek w Przedmiocie Najmu wymaga uprzedniej zgody „A” wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
e. Kontrahent zobowiązuje się wykonywać prace aranżacyjne i konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do zorganizowania Imprezy w sposób estetyczny i zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa;
f. Kontrahent zapewnia, że Przedmiot Najmu będzie używany zgodnie z przepisami prawa i Umową, w sposób niepowodujący zakłóceń działalności innych podmiotów, w tym najemców oraz klientów …………….. Kontrahent zobowiązuje się utrzymywać Przedmiot Najmu w stanie umożliwiającym jego normalne i nieprzerwane wykorzystywanie zgodnie z Umową;
g. Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Obiektu, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy, oraz wszelkich wytycznych i zaleceń „A” i zarządcy obiektu w sprawach administracyjno-porządkowych;
h. Kontrahent zobowiązuje się do zwrotu Przedmiotu Najmu do dnia .............. roku do godz. ........... w stanie pierwotnym i niepogorszonym ponad normalne zużycie; „A” ma prawo wykonania niezbędnych prac własnym staraniem na koszt Kontrahenta – w przypadku jeśli ten prac tych nie wykona.

2. zapewnienia dostępu do źródeł energii elektrycznej; do dnia................ roku Kontrahent przedstawi „A” zapotrzebowanie na media, które będzie określać m. in. warunki techniczne przyłączy energetycznych;

3. umożliwienia osobom trzecim dostępu do sanitariatów;

4. dokonania dyslokacji pracowników ochrony przebywających zwykle w Obiekcie, co nie stanowi jednak zapewnienia ochrony.


§ 3. [Wynagrodzenie „A”]

1. Strony ustalają łączną wartość wynagrodzenia „A” z tytułu wykonania przedmiotu Umowy (w tym należności, o której mowa w § 5 ust. 5 Umowy) na kwotę ............. (słownie ...................................) złotych + podatek VAT.

2. Wynagrodzenie „A”, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest płatne na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Kontrahentowi. „A” wystawi fakturę VAT tytułem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie wcześniej niż ..............................


§ 4. [Organizacja Imprezy]

1. „A” nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w elementach konstrukcyjnych, dekoracyjnych i innych przedmiotach służących zorganizowaniu Imprezy, w szczególności nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu używanego w trakcie trwania Imprezy.

2. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z organizacją i przeprowadzaniem Imprezy na terenie ……………..

3. Kontrahent zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z organizacją Imprezy, a także na wypadek zniszczenia lub utraty przedmiotów, o których mowa w ust. 1 powyżej, oraz przedłożyć „A” kopie polis ubezpieczeniowych w terminie do dnia ......................... roku.

4. Kontrahent zawiadomi właściwe podmioty, uzyska wszelkie zgody i/lub zezwolenia na organizację Imprezy, jeśli są one wymagane przepisami prawa. Kontrahent dostarczy „A” kopie wszelkich zawiadomień, zgód i zezwoleń wymaganych przepisami prawa w terminie do .................... roku.


§ 5. [Pozostałe obowiązki Kontrahenta]

W ramach Umowy Kontrahent zobowiązuje się do wykonania na rzecz „A” następujących świadczeń:

1. umieszczenia na wszelkich materiałach informujących o Imprezie logotypu …………….. Logotyp ……………. może zostać umieszczony na danym materiale po uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji „A”. Logotyp ……………. umieszczany na każdym z materiałów nie może być mniejszy niż znaki innych podmiotów. „A” może wnosić poprawki do każdego projektu. Kontrahent uwzględni zastrzeżenia i uwagi „A” w terminie ............. dni od ich zgłoszenia.

2. przeprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem kampanii informacyjnej Imprezy w mediach;

3. umieszczenia w katalogu Imprezy i ulotkach informacyjnych podziękowania dla „A” oraz logotypu …………….;

4. informowania w wydawnictwach, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, iż miejscem organizacji Imprezy jest …………….;

5. zwrotu „A” kosztów energii elektrycznej i ciepła w ryczałtowej wysokości ................ (słownie: .................) złotych + podatek VAT.


§ 6. [Wynagrodzenie Kontrahenta]

1. Strony ustalają łączną wartość wynagrodzenia Kontrahenta z tytułu wykonania przedmiotu Umowy (świadczenia określone w § 5 ust. 1 – 4 Umowy) na kwotę .................. (słownie: ......................) złotych + podatek VAT.

2. Wynagrodzenie Kontrahenta, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest płatne na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej doręczenia „A”. Kontrahent wystawi fakturę VAT tytułem wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej, nie wcześniej niż .......................................


§ 7. [Współdziałanie Stron i rozliczenie należności]

1. Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi sprawy techniczne i logistyczne, a także inne czynności związane z wykonywaniem Umowy są:
a) w imieniu „A” - .................................- tel. kom. ........................... e-mail: ..................................
b) w imieniu Kontrahenta - .........................................., tel. kom. ..............., e-mail: ..................................

2. Strony będą się informować o zmianie przedstawicieli w terminie 3 dni, zmiana taka nie jest zmianą Umowy.

3. W przypadku należytego wykonania usług przez Kontrahenta, strony mogą dokonać rozliczenia wzajemnych należności poprzez dokonanie potrącenia.


§ 8. [Poufność]

1. W czasie obowiązywania Umowy jak również po jej wykonaniu lub rozwiązaniu Kontrahent zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody „A” pod rygorem nieważności treści Umowy oraz wszelkich informacji i dokumentów dotyczących „A” uzyskanych przy realizacji Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Informacje wskazane w ust. 1 powyżej będą traktowane przez Kontrahenta jako w pełni poufne i stanowiące tajemnicę „A” w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia zakazu ujawniania tajemnic, o którym mowa w ust. 1 powyżej „A” może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.


§ 9. [Czas trwania Umowy]

1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji działań Stron w niej przewidzianych.

2. „A” ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty Kontrahentowi wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy, jak również jakiegokolwiek odszkodowania w razie rażącego lub uporczywego naruszania postanowień Umowy przez Kontrahenta, a w szczególności w przypadku naruszenia postanowień § 2 ust. 1 pkt b, c, d, e, f, g, § 4 ust. 3 i 4, § 5 pkt 1 – 4 Umowy.


§ 10. [Kary umowne]

1. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku nieterminowego wykonania przez Kontrahenta obowiązków określonych w § 2 ust. 1 pkt h, § 2 ust. 2, § 4 ust. 3 i 4, § 5 pkt 1 Umowy, Kontrahent zapłaci „A” karę umowną w wysokości ...... (słownie .........) złotych za każdy dzień opóźnienia.

2. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku naruszenia przez Kontrahenta postanowień § 2 ust. 1 pkt c, d Umowy, Kontrahent zapłaci „A” karę umowną w wysokości ...... (słownie .........) złotych za każdy przypadek naruszenia.

3. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku naruszenia przez Kontrahenta obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 8 Umowy, Kontrahent zapłaci „A” karę umowną w wysokości ...... (słownie .........) złotych za każdy przypadek naruszenia.

4. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku rozwiązania Umowy przez „A” na podstawie przepisu § 9 ust. 2 Umowy, Kontrahent zapłaci „A” karę umowną w wysokości ...... (słownie .........) złotych.


§ 11.[Postanowienia końcowe]

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. „A” ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory mogące powstać na tle Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo Sądu Powszechnego w ……………..

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


Załączniki:
1. aktualny odpis KRS Kontrahenta
2. wskazanie wynajmowanej powierzchni
3. regulamin obiektu.


KONTRAHENT                             „A”

 

(Adwokat Tomasz Guzek) 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.