Bank wiedzy:

Koronawirus a sytuacja przedsiębiorców

W niniejszym opracowaniu odpowiadamy na najczęściej zadawane pytanie dotyczące praw i obowiązków przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wirusa COVID-19.

Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 16 marca 2020 roku.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE:

W chwili obecnej większość sądów (zarówno powszechnych jak i administracyjnych) zawiesiła czasowo do końca marca swoją działalność w zakresie przeprowadzania rozpraw. Wyjątkiem są sprawy pilne (m.in. dot. aresztu itp.). Nowe terminy odwołanych posiedzeń na chwilę obecną nie są znane.
W przypadku prowadzenia Państwa spraw przez Kancelarię będą Państwo na bieżąco otrzymywać informacje o ewentualnym odwołaniu rozpraw oraz o wyznaczeniu nowych terminów rozpraw odwołanych.
Zwracamy jednak uwagę, iż brak rozpraw nie oznacza braku obowiązku podejmowania czynności procesowych w prowadzonych postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Nadal obowiązują wszystkie terminy procesowe dotyczące np. złożenia środków zaskarżenia (np. apelacja czy odwołanie).
Sprawy prowadzone przez Kancelarię są nadzorowane. W przypadku otrzymania przez Państwa pism sądowych, urzędowych itp. wymagających naszego udziału, prosimy o ich przekazywanie na dotychczasowych zasadach.

OBOWIĄZKI OPŁACANIA SKŁADEK ZUS, PODATKÓW ITP.:

Na chwilę obecną obowiązki w zakresie opłacania składek ZUS, podatków oraz innych świadczeń publicznych nie zostały zmienione.
Ministerstwo Rozwoju - zgodnie z przekazywanymi informacjami - przygotowuje jednak tzw. pakiet antykryzysowy, który ma zakładać m.in. możliwość odroczenia, rozłożenia na raty, a nawet umorzenia składek na ZUS.
Ministerstwo Finansów z kolei ma natomiast przyjąć rozwiązania dla przedsiębiorców, który w związku z epidemią będą mieli problemy z terminową zapłatą podatków.
Na ten moment szczegóły omawianych regulacji jednak nie są znane.
W przypadku zmiany stanu prawnego będziemy Państwa na bieżąco informować.

UMOWY KREDYTOWE:

Na chwilę obecną aktualność zachowują wszelkie zawarte przez Państwa umowy kredytu, w tym określone w nich terminy spłaty zadłużenia.
Jak wynika jednak z informacji przekazywanych przez Ministerstwo Finansów, we współdziałaniu z sektorem bankowym, mają być podjęte działania wprowadzające dodatkowe możliwości czasowego zawieszenia płatności rat. Na ten moment szczegóły omawianych regulacji jednak nie są znane.

W przypadku zmiany stanu prawnego będziemy Państwa na bieżąco informować.
Jednocześnie jednak zwracamy, uwagę iż zawierane przez Państwa umowy często zawierają zapisy przewidujące możliwość czasowej karencji w płatności rat.
W przypadku wątpliwości co do treści regulacji zawartych w treści wiążących Państwa umów kredytu, służymy pomocą przy ich interpretacji.

REALIZACJA ZAWARTYCH UMÓW:

Obecna sytuacja może w istotny wpływać na realizację zawartych przez Państwa, i to zarówno w przypadku, w którym Państwo są stroną świadczącą usługi, jak i je otrzymującą.
Każdy z przypadków podlegać będzie osobnej analizie, głównie w oparciu o zapisy poszczególne umów. W konkretnych przypadkach w grę będą wchodzić możliwość zastosowania instytucji prawa cywilnego modyfikujących treść stosunków zobowiązaniowych takich jak np. siła wyższa, nadzwyczajna zmiana stosunków.
Jeżeli w związku z zaistniałą sytuacją będą mieli Państwo wątpliwości co do skutków jakie sytuacja ta wywoła w stosunku do Państwa zobowiązań umownych, uprzejmie prosimy o kontakt.

DODATKOWE UPRAWNIENIA ORGANÓW ADMINISTRACJI:

Zwracamy uwagę, iż nowe regulacje prawne, wprowadzone w związku z zaistniałą sytuacją dają poszczególnym organom administracji, określone uprawnienia, w tym m.in.:

a). zamknięcia zakładu pracy lub objęcia go kwarantanną (m.in. w przypadku podejrzenia koronawirusa u jednego z pracowników),
b). zajęcia określonych nieruchomości, lokali itp.,
c). wprowadzenia dodatkowych obowiązków.

W przypadku wydania takich obowiązków w stosunku do Państwa, prosimy o informację, zespół specjalistów Kancelarii udzieli wszelkich niezbędnych porad dotyczących zaistniałego stanu rzeczy.


(opracowała: Katarzyna Węcłaś)