Bank wiedzy:

Niższa stawka podatku dochodowego PIT

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja obniża m. in. stawkę podatku PIT z 18% do 17%.

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja obniża m. in. stawkę podatku PIT z 18% do 17%.

Ustawa obniża stawkę podatku w skali podatkowej, z 18% do 17%. Bez zmian pozostaje stawka 32% dla dochodów przekraczających 85 528 zł.

Nowa stawka podatkowa będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności:

a) Dochodów ze stosunku pracy,
b) Dochody z umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
c) Dochody z tytułu pełnienia funkcji w organach (członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych osiągający dochody z na podstawie uchwały właściwego organu)
d) Dochody z rent i emerytur,
e) Dochody osób prowadzących działalność gospodarczą (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek osobowych – cywilnych, jawnych, partnerskich oraz komandytowych), którzy nie wybrali podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiana nie będzie dotyczyć zatem dochodów opodatkowanych stawkami szczególnymi, nie podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych, w szczególności:

a) Dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo,
b) Dochodów z udziałów w zyskach osób prawnych (w tym dywidendy),
c) Dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości,
f) Dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej.

Ustawa podwyższa również miesięczne oraz roczne koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy:

a) W odniesieniu do pracowników uzyskujących przychód z pracy z tytułu jednego stosunku pracy, koszty nie będą mogły przekroczyć 3 000 zł,
b) W odniesieniu do pracowników uzyskujących przychody równocześnie z kilku stosunków pracy, koszty za rok podatkowy nie mogą przekroczyć 4 500 zł. Koszty uzyskania przychodów dla pracowników dojeżdżających z poza innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy, zostały zwiększone z 139,06 zł miesięcznie do 300 zł miesięcznie, natomiast za rok podatkowy wyniosą łącznie nie więcej niż 3 600 zł. Koszty te w przypadku wieloetatowców, dojeżdżających z innej miejscowości do zakładu pracy oraz podatników nie otrzymujących dodatku za rozłąkę nie mogą przekroczyć 5 400 zł.

Na uwagę zasługują termin wejścia w życie nowelizacji oraz jej przepisy przejściowe.
Zgodnie z art. 3 nowelizacji, od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą:

a) 250 zł – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (koszty dotyczące jednego stosunku pracy),
b) 300 zł – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (koszty dotyczące pracownika pracującego poza miejscowością zamieszkania).

Nadto, przy obliczaniu podatku za 2019 r. koszty uzyskania przychodów za rok podatkowy:

a) wynoszą nie więcej niż 1 751 zł 25 gr – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (koszty dotyczące jednego stosunku pracy),
b) nie mogą przekroczyć łącznie 2 626 zł 54 gr – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (koszty dotyczące więcej niż jednego stosunku pracy),
c) wynoszą łącznie nie więcej niż 2 151 zł 54 gr – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (koszty dotyczące pracownika pracującego poza miejscowością zamieszkania).
d) nie mogą przekroczyć łącznie 3 226 zł 92 gr – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (koszty dotyczące pracownika pracującego poza miejscowością zamieszkania i uzyskującego dochody z więcej niż jednego stosunku pracy).

W myśl art. 5 nowelizacji, za 2019 r. skala podatkowa obowiązuje w następującej wysokości: podatek do kwoty 85.528,00 złotych wynosi 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%, zaś kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr.

Na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy podatku (pracodawcy) zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

a) art. 22 ust. 2 (podwyższone koszty uzyskania przychodu),
b) art. 26ea ust. 1 pkt 1 (zwrot gotówkowy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą),
c) art. 27 ust. 1, 1a i ust. 1b pkt 1 (skala podatkowa oraz kwota wolna od podatku), oraz
d) art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 1a wysokość zaliczek pobieranych przez pracodawców

- w brzmieniu nadanym nowelizacją, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. Za okres od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku pracodawcy stosują przepisy przejściowe opisane powyżej.


(opr. Adam Rajewski)