Bank wiedzy:

Jak skutecznie doręczyć pismo procesowe osobom reprezentującym podmiot wpisany do KRS?

Kancelaria reprezentuje pozwaną w procesie o zapłatę z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki, w której pozwana pełniła funkcję członka zarządu. W toku procesu pojawiła się wątpliwość - w jaki sposób skutecznie doręczyć pismo procesowe osobie reprezentującej podmiot wpisany do KRS, jeżeli adres tej osoby jest nieaktualny.

Zagadnienie prawne na skutek zażalenia trafiło do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Sąd II instancji uznał, że przepisy postępowania cywilnego przewidują dokonywanie doręczeń pism procesowych lub orzeczeń dla osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów i prokurentów, członków organów i osób uprawnionych do powołania na adres do doręczeń wskazany zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązują (przy składaniu wniosku o wpis wymienionych wyżej osób, w tym członków zarządu) do podania adresów do doręczeń. Nakładają także obowiązek zawiadomienia sądu rejestrowego o każdej zmianie tego adresu.

W toku toczącej się sprawy sąd orzekający zobligowany jest do zwrócenia się do sądu rejestrowego w celu ustalenia właściwego adresu wskazanych osób.
Doręczenia pism procesowych lub orzeczeń następują na adres do doręczeń wskazany w aktach rejestrowych spółki. Jeżeli doręczenie nie było możliwe, bo adres do doręczeń zmienił się lecz został zgłoszony - przesyłkę i tak traktuje się jak doręczoną (pismo procesowe lub orzeczenie pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia).

Co istotne - reguła ta dotyczy również doręczeń na adres ujawniony w KRS nie tylko w sprawach przeciwko podmiotowi wpisanemu do KRS, ale także w innych sprawach, dotyczących tej osoby bezpośrednio.