Bank wiedzy:

Polski Ład podatkowy podpisany

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwaną Polskim Ładem.

Po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw akt ten wejdzie w życie, a większość jego przepisów będzie miała zastosowanie już od 1 stycznia 2022 roku.

Poniżej omawiamy najważniejsze zmiany objęte tą regulacją.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych,

2. Zwiększenie progu skali podatkowej do 120 tysięcy złotych,

3. Likwidacja karty podatkowej jako jednego ze sposobów opodatkowania od 2022 roku,

4. Wprowadzenie „zerowego” PIT dla rodzin wychowujących co najmniej 4 dzieci,

5. Wprowadzenie „zerowego” PIT dla emerytów, którzy zrezygnują z pobierania emerytury i pozostaną na rynku pracy,

6. Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla informatyków i programistów (z 15% do 12%) oraz lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i inżynierów (z 17% do 14%),

7. Wydłużenie z 6 miesięcy do 6 lat okresu, po jakim przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego nie będzie traktowany jako przychód z działalności gospodarczej,

8. Zlikwidowanie z końcem 2022 roku możliwości amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych przez osoby osiągające przychody z najmu prywatnego,

9. Wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową, którzy osiągają przychody w wysokości od 68 412 złotych do 133 692 złotych,

Składka zdrowotna

1. Uniemożliwienie odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku,

2. Zmiany w zakresie obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców:

a. dla przedsiębiorców rozliczających PIT na zasadach ogólnych (skala podatkowa) składka wyniesie 9 % faktycznego dochodu,

b. dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym składka wyniesie 4,9 % faktycznego dochodu,

c. dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wysokość składki będzie uzależniona od wysokości osiąganych przez nich przychodów i będzie powiązana z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce,

d. dla wspólników spółek komandytowych oraz wspólników tzw. jednoosobowych spółek z o.o. składka wyniesie 9 % i będzie obliczana od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podatek dochodowy od osób prawnych

1. Wprowadzenie tzw. podatku minimalnego dla spółek i podatkowych grup kapitałowych, które za dany rok odnotują stratę podatkową ze źródła przychodów innego niż z zysków kapitałowych lub osiągną udział dochodów ze źródła przychodów innego niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%,

2. Objęcie tzw. Estońskim CIT spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych (jeżeli ich wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne) oraz obniżenie stawek tego podatku (do 10% dla wszystkich małych podatników oraz do 20% dla pozostałych przedsiębiorców),

3. Wprowadzenie szeregu ulg związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami w postaci ulgi na innowacyjnych pracowników, ulgi na prototyp, ulgi prowzrostowej, ulgi IPO, ulgi na robotyzację.

Zmiany dotyczące przedsiębiorców

1. Zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami do 8 tysięcy złotych,

2. Wprowadzenie limitu transakcji gotówkowych w relacji przedsiębiorca – konsument w wysokości 20 tysięcy złotych,

3. Obowiązek prowadzenia od 2023 roku ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej,

4. Wprowadzenie obowiązku przyjmowania przez przedsiębiorców zapłaty za świadczone usługi lub sprzedawane towary z wykorzystaniem instrumentów płatniczych,

5. Wprowadzenie ulgi na wydatki związane z nabyciem terminala płatniczego

Podatek od towarów i usług (VAT)

1. Wprowadzenie instytucji tzw. grupy VAT dla podmiotów powiązanych, które chcą wspólnie rozliczać podatek VAT,

2. Wprowadzenie możliwości rezygnacji ze zwolnienie z opodatkowania świadczenia usług finansowych,

3. Brak konieczności składania tzw. czynnego żalu w przypadku składania przez podatnika VAT korekty pliku ewidencyjnego JPK_VAT,

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji na temat komentowanych zmian, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół specjalistów Kancelarii służy pomocą w wyjaśnianiu Państwa bieżących wątpliwości dotyczących wskazanych zmian.

Opracował:

Robert Rudnicki
radca prawny, doradca podatkowy (numer wpisu 13621)