Bank wiedzy:

Umowa na wykonanie filmu promocyjnego

Wzór umowy obejmującej etap przygotowania, realizacji, dokonywania poprawek i dostarczenia wersji ostatecznej filmu promocyjnego.

UMOWA


zawarta w Poznaniu w dniu ......................2003 r.  pomiędzy:

„A”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w ………………. przy ul. ………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………., NIP ………………., reprezentowaną przez:
1. ………………. - Prezesa Zarządu,
2. ………………. - V-ce Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy „A”

a

………………………………………………………….., zamieszkałym w ……………………………………………., ul. ……………………………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym …………………………………, NIP ………………………………………..

i

………………………………………………………….., zamieszkałym w ……………………………………………., ul. ……………………………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym …………………………………, NIP ………………………………………..

zwanymi w dalszej części umowy Wykonawcami

o następującej treści:


§ 1. [Przedmiot umowy]

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawcy zobowiązują się wykonać na rzecz „A” film promocyjny pod tytułem „………………….”, o długości …………. minut, zwanym w dalszej części umowy Filmem.

2. Obowiązek realizacji całości Filmu spoczywa na …………………………………….. . …………………………………………., za wyjątkiem ścieżki dźwiękowej, którą zrealizuje ………………………………………. Wykonawcy zobowiązują się współdziałać przy realizacji Filmu.

3. Przedmiotem umowy jest również przeniesienie na „A” autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do Filmu.


§ 2. [Wykonanie Filmu]

1. Film zostanie wykonany według zaakceptowanego przez „A” scenariusza, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, w polskiej wersji językowej, techniką dostosowaną do wymagań stawianych przez Telewizję Polską S.A., w taki sposób by mógł być emitowany przez ww. Telewizję.

2. Film zostanie zrealizowany za pomocą kamery Digital Betacam i przekazany „A” do akceptacji postaci ……………………………………........................... w terminie do dnia …………………………………. 2003 r.

3. „A” może Film zaakceptować lub wnieść uwagi do Filmu w terminie ……………….... od dnia otrzymania egzemplarza Filmu określonego w ust. 2 powyżej. Wykonawcy uwzględnią uwagi „A” i wydadzą „A” poprawiony egzemplarz Filmu uwzględniający te uwagi w terminie ……………………........ dni od dnia ich wniesienia przez „A”. Do poprawionego Filmu stosuje się zdania poprzednie, z zastrzeżeniem, iż ostateczna akceptacja nie może nastąpić później niż do dnia .................................. Po tym terminie „A” może odstąpić od umowy.

4. W razie niewniesienia uwag przez „A” w terminie …………………….. dni od dnia wydania egzemplarza Filmu, Strony uznają, iż „A” Film zaakceptowała.

5. W terminie ............. dni od dnia zaakceptowania egzemplarzy Filmu, o których mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawcy wykonają, przeniosą na „A” własność i wydadzą „A” Film w formie kasety Digital Betacam, kasety Betacam SP oraz dwóch kaset VHS. Miejscem wydania kaset jest siedziba „A”.


§ 3. [Prawa autorskie]

1. Wykonawcy przeniosą na „A” wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby) do Filmu, wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych utworów, co nastąpi:
a) w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy,
b) bezwarunkowo i niezwłocznie,
c) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą, w szczególności na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na polach eksploatacji związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawa do:
· wyłącznego używania i wykorzystania Filmu,
· wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy Filmu wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na płytach kompaktowych, kasetach magnetofonowych i kasetach video;
· publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania Filmu na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania Filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
· nadawania Filmu za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
· wprowadzania egzemplarzy Filmu do obrotu,
· wydawania i rozpowszechniania Filmu jako materiałów reklamowych,
· wprowadzania Filmu do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet,
· odtwarzania i reemitowania Filmu,
· użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału oraz innych egzemplarzy Filmu.
d) w wypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla „A”, Strony zmienią niniejszą umowę, dodając postanowienie, na mocy którego Wykonawcy przeniosą na „A” prawa do tego pola eksploatacji za kwotę ………………. (słownie: ……………….) zł.

2. Skutek rozporządzający w stosunku do Filmu następuje z chwilą jego przyjęcia przez „A”.

3. Przedstawione „A” jako propozycje i niewykorzystane projekty i materiały przygotowane lub stworzone przez Wykonawców w ramach prac określonych umową, staną się i pozostaną własnością „A” i nie będą wykorzystywane przez Wykonawców ani omawiane z osobami trzecimi lub ujawniane osobom trzecim.

4. Wykonawcy oświadczają i gwarantują, że:
a) Film wolny będzie od wad prawnych, a nośniki, na których je utrwalono nie będą posiadały wad fizycznych;
b) prawa autorskie do Filmu nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na rzecz osób trzecich,

5. Wykonawcy oświadczają, że będą posiadać zezwolenie wszystkich osób ukazanych w Filmie na rozpowszechnianie ich wizerunków.

6. Wykonawcy zobowiązują się do zawarcia odpowiednich umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umów licencyjnych z wszystkimi osobami, które wnoszą wkład twórczy w rozumieniu art. 69 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przy realizacji Filmu, w szczególności z reżyserem, operatorem obrazu, lektorami, twórcami adaptacji utworu literackiego, twórcą stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórcami scenariusza, oraz do przeniesienia tych praw zgodnie z zapisem ust. 1 niniejszego paragrafu. Powyższe umowy będą obejmowały przeniesienie autorskich praw majątkowych do Filmu lub upoważnienie do korzystania z Filmu osób wymienionych powyżej, co najmniej w zakresie eksploatacji audiowizualnej Filmu, a w szczególności będą obejmowały wszystkie pola eksploatacji wymienione w ust. 1 powyżej, bez ograniczeń co do czasu korzystania oraz terytorium oraz zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych współtwórców Filmu w związku z dokonywaniem przez ”A” opracowań Filmu w postaci wersji Filmu, dokonywaniem skrótów, przemontowań, odrębnej eksploatacji ścieżki dźwiękowej i obrazu, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 umowy.

7. Wykonawcy zobowiązują się do pokrycia wszelkich zobowiązań wobec osób wskazanych w ust. 5 i 6 umowy, z tytułu przeniesienia praw autorskich zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, w szczególności do pokrycia zobowiązań, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności współtwórcom nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za wykorzystanie Filmu jak i ich opracowań na każdym odrębnym polu eksploatacji. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich należności publicznoprawnych – opłat i podatków związanych z nabyciem utworów i praw autorskich i pokrewnych do utworów przez Wykonawcę a następnie przez „A”, w szczególności należnego podatku od czynności cywilnoprawnych.

8. Wykonawcy wyrażają zgodę na dokonanie przez „A” wersji Filmu, skrótów oraz przemontowań.

9. Wykonawcy rezygnują z wyświetlania i umieszczania w Filmie swoich danych, a w szczególności imion i nazwisk.

10. Wykonawcy zobowiązują się uzyskać zgodę osób, o których mowa w ust. 6 powyżej na nieoznaczenie Filmu ich nazwiskami.

11. Wykonawcy zobowiązują się, iż „A” nie poniesie żadnej odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawców jakichkolwiek czynności objętych przedmiotem umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania z Filmu przez „A”. Wykonawcy zobowiązują się do przejęcia odpowiedzialności „A” wobec osób trzecich zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw autorskich lub dóbr osobistych i dotyczące praw autorskich nabytych lub przeniesionych przez Wykonawców w wykonaniu lub w związku z wykonaniem umowy.


§ 4. [Wynagrodzenie]

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawców za wykonanie umowy, w wysokości:
a) …………………………………………. otrzyma wynagrodzenie złotych kwocie ………………. (………………. złotych) brutto,
b) …………………………………………. otrzyma wynagrodzenie złotych kwocie ………………. (………………. złotych) brutto.

2. „A” umniejszy wynagrodzenie Wykonawców, o którym mowa w ust. 1 powyżej o potrącone i przekazane na rachunki właściwych Urzędów Skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, przy przyjęciu 50% kosztów uzyskania przychodu złotych i 20% stawki zaliczki.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do wszystkich utworów stworzonych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem umowy, zgodnie z § 3 umowy.

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej będzie płatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania i zaakceptowania przez „A” prawidłowo wystawionych rachunków w rozumieniu art. 87 Ordynacji podatkowej (z tytułu przeniesienia praw autorskich). Rachunki zostaną wystawione po wykonaniu przez Wykonawców i zaakceptowaniu przez „A” wykonania wszystkich wynikających z umowy obowiązków Wykonawców w formie protokołu zdawczo – odbiorczego.

5. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunki bankowe Wykonawców wskazane na rachunkach, rachunkach których mowa w ust. 4 powyżej. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień złożenia w banku dyspozycji dokonania przelewu przez „A”.

6. Wierzytelności Wykonawców wynikające z Umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez uprzedniej zgody „A”, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 5. [Kary umowne]

1. Wykonawcy zapłacą „A” solidarnie kary umowne:
a. w przypadku opóźnienia w naniesieniu poprawek do Filmu – 1% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 (zsumowane kwoty, o których mowa w pkt .a i b), za każdy dzień opóźnienia.
b. w przypadku opóźnienia w wydaniu gotowego Filmu - 1% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 (zsumowane kwoty, o których mowa w pkt. a i b), za każdy dzień opóźnienia.
c. w przypadku nie wykonania obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 5, 6 lub 7 – 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 (zsumowane kwoty, o których mowa w pkt. a i b).
2. „A” ma prawo żądanie odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcom wynagrodzenia „A” uiści odsetki ustawowe.


§ 6 [Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu dla siedziby „A”.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


Załącznik:
1. scenariusz Filmu„A”                    WYKONAWCY

 

 (Adwokat Tomasz Guzek)

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.