Wszelkie zagadnienia prawne związane z obsługą kontraktów i zamówień publicznych.

Oferta Zamówienia publiczne

Intensywny rozwój infrastruktury w Polsce finansowany jest głównie ze środków publicznych. Zarządzanie funduszami przeznaczonymi na inwestycje regulowane jest prawem zamówień publicznych.
Nasza Kancelaria świadczy szereg usług zwiazanych z zamówieniami publicznymi, reprezentując zarówno zamawiających jak i składających oferty bądź realizujących kontrakty.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji ofertowej

Odpowiednie przygotowanie oferty składanej w ramach procedury przetargowej jest kluczowym warunkiem powodzenia. Istotna jest zarówno strona merytoryczna, czyli precyzyjne przedstawienie oferty, jak i dopełnienie wszystkich warunków narzuconych przez zamawiającego. Służymy kompetentną pomocą na etapie kompletowania niezbędnych dokumentów i przygotowywania dokumentacji ofertowej.

Procedury przetargowe

Nasi specjaliści służą pomocą przy sporządzaniu procedur przetargów publicznych i niepublicznych – dla instytucji, samorządów i sektora komercyjnego. Odpowiednia procedura usprawnia przebieg przetargu, umożliwia sprawny wybór najlepszego oferenta i zmniejsza ryzyko sporów.

Odwołania w ramach procedur zamówień publicznych

Nierzadko na etapie rozstrzygnięć przetargów podejmowane są decyzje, z którymi nie zgadzają się oferenci. Kompetentna weryfikacja prawidłowości przetargu i zgodności procedury z przepisami ma ogromne znaczenie dla powodzenia ewentualnych odwołań. Zapewniamy naszym klientom kompetentne wsparcie na etapie przygotowania i składania odwołań od decyzji przetargowych.

Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy wspiera swoich klientów również na etapie postępowań toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dochodzi do nich zwłaszcza w przypadku znaczących zamówień publicznych, istotnych dla ofertodawcy. W razie kwestionowania orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, możliwe jest złożenie skargi do sądu okręgowego.

Weryfikacja treści kontraktów

Specjaliści naszej Kancelarii zapewniają wsparcie przy tworzeniu i weryfikacji treści kontraktów na dostawy i usługi wybrane w drodze przetargu. Umieszczenie odpowiednich zapisów ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku branż, gdzie wartość zamówienia lub warunki jego realizacji, mogą ulec zmianie.

Reprezentacja w sprawach związanych z realizacją zamówień

Niejednokrotnie na etapie realizacji kontraktu regulowanego prawem zamówień publicznych dochodzi do nieporozumień i sporów. W ramach udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy interesy naszych klientów w trakcie negocjacji i w sporach sądowych, dążąc do jak najskuteczniejszego wyjaśnienia wszelkich spraw utrudniających realizację kontraktu bądź innego rodzaju współpracę.