Bank wiedzy:

Umowa na organizację wystawy

Wzór umowy o dzieło z kuratorem na organizację wystawy dzieł sztuki.

UMOWA O DZIEŁO


zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy:

Panią „A” zamieszkałą w ………………., ul. ………………., legitymującą się dowodem osobistym nr ………………., NIP ………………..
zwaną dalej Organizatorem,

a

Panem „B” zamieszkałym w ………………., ul. ………………., legitymującym się dowodem osobistym nr ………………., NIP ……………….,
zwanym dalej Kuratorem,

o następującej treści:


§ 1 [Oświadczenia stron]

1. Organizator oświadcza, iż jest współwłaścicielem obrazów, rzeźb i innych dzieł sztuki, szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1 do umowy („Kolekcja”), które mają być przedmiotem wystawy w ………………. w ……………….  pod roboczym tytułem „……………….” odbywającej się od dnia ………………. („Wystawa”).

2. Kurator oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonania niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu powierzonych mu czynności.


§ 2 [Przedmiot umowy]

Kurator zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Wystawy („Dzieło”).


§ 3 [Obowiązki Kuratora]

1. Do obowiązków Kuratora w ramach wykonania Dzieła będzie należało w szczególności:
a) opracowanie indywidualnego planu Wystawy wraz z szacunkowym kosztorysem,
b) wybór dzieł sztuki z Kolekcji, które mają być przedmiotem Wystawy,
c) przedstawianie Organizatorowi propozycji zakupu dodatkowych dzieł sztuki do Kolekcji, które byłyby zgodne z koncepcją Wystawy,
d) opracowanie i zgłaszanie planu Wystawy do pisemnej akceptacji nie później niż na 90 dni przed rozpoczęciem Wystawy,
e) przygotowanie planu technicznego realizacji Wystawy,
f) opracowywania koncepcji broszur, zaproszeń, katalogów i innych materiałów promujących Wystawę oraz nadzór nad ich realizacją,
g) współorganizacji patronatu medialnego przez kilka ogólnopolskich i lokalnych czasopism artystycznych,
h) twórczego wkładu w koncepcję tworzenia Wystawy oraz osobistego zaangażowania podczas jej realizacji,

2. Szczegółowy zakres obowiązków Kuratora w ramach wykonania Dzieła został określony w załączniku nr 2 do umowy.

3. Od dnia zawarcia niniejszej umowy Kurator zobowiązany jest do przygotowywania comiesięcznego raportu podsumowującego działania podjęte w celu prawidłowego wykonania Dzieła w poprzednim miesiącu obowiązywania umowy i przedstawienia go Organizatorowi w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy („Raport Miesięczny”). Raport Miesięczny powinien określać w szczególności:
a) szczegółową specyfikację wykonywanych czynności, ze wskazaniem, które czynności zostały wykonane na żądanie Organizatora, a które zostały przedsięwzięte przez Kuratora,
b) szczegółową specyfikację czynności, które winny być wykonane w kolejnym miesiącu obowiązywania umowy,
c) decyzje i zatwierdzenia Organizatora odnośnie czynności, o których mowa w pkt a) powyżej, ze wskazaniem dat tych decyzji i zatwierdzeń,
d) koszty wydatkowane w związku z wykonywaniem Dzieła,
e) prognozowane wydatki związane z wykonywaniem Dzieła konieczne do poniesienia w kolejnym miesiącu obowiązywania umowy,

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Raportu Miesięcznego Organizator może zgłosić zastrzeżenia do tego Raportu albo do poszczególnych jego pozycji. W takim wypadku na żądanie Organizatora:
a) Kurator poprawi Raport Miesięczny zgodnie ze wskazaniami Organizatora, lub
b) Strony obniżą odpowiednio wysokość wynagrodzenia należnego Kuratorowi za poprzedni miesiąc obowiązywania umowy, lub
c) Organizator może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.


§ 4 [Wykonanie umowy]

1. W toku wykonywania Dzieła Kurator jest związany wszelkimi wytycznymi i decyzjami Organizatora. W zakresie wykonania tych wytycznych i decyzji Kurator dysponuje swobodą decyzyjną, jednakże będzie działał z najwyższą starannością odpowiadającą zawodowemu charakterowi działalności Kuratora.

2. Wszelkie działania, które powodują albo skutkują wydatkami związanymi z wykonaniem Dzieła, mogą być przedsięwzięte przez Kuratora po otrzymaniu uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora, zatwierdzającą wysokość ponoszonych wydatków.

3. Kurator nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Organizatora.

4. Kurator oświadcza, iż Dzieło określone w niniejszej umowie wykonywać będzie wyłącznie osobiście. Kurator może powierzyć wykonanie Dzieła w całości lub części innej osobie wyłącznie pod warunkiem otrzymania uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora. Kurator będzie odpowiadał za działania i zaniechania tej osoby jak za działania lub zaniechania własne.


§ 5 [Wynagrodzenie]

1. Z tytułu należytego i terminowego wykonania Dzieła, Organizator zapłaci Kuratorowi ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej kwocie ................ (słownie: .............) złotych. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem kompletnym, pokrywającym wszelkie działania Kuratora wynikające lub związane z Dziełem.

2. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatna przelewem w formie równych miesięcznych zaliczek w kwocie .................. (słownie: ..................) złotych w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności Raportu Miesięcznego. Brak akceptacji Raportu Miesięcznego stanowi podstawę do wstrzymania płatności.

3. Kurator przedstawi Organizatorowi pisemne pod rygorem nieważności pokwitowanie otrzymania zaliczki w terminie ... dni od dnia jej otrzymania. Nie przedstawienie w terminie pokwitowania stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnej zaliczki.

4. Wraz z ostatnim Raportem Miesięcznym Kurator doręczy Organizatorowi prawidłowo wystawiony rachunek. Podstawą do wystawienia przez Kuratora rachunku, o którym mowa powyżej, będzie uprzednie przekazanie Organizatorowi wszystkich zaakceptowanych przez Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności Raportów Miesięcznych. Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Kuratora prowadzony przez: ……………….

6. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień złożenia w banku dyspozycji dokonania przelewu przez Organizatora.


§ 6 [Prawa autorskie]

1. Kurator nabędzie i przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe, prawa zależne i prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby, do wszelkich dokumentów powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem umowy, zwanych dalej utworami, wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych utworów, co nastąpi:
a) w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy,
b) bezwarunkowo i niezwłocznie,
c) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przez Organizatora, w kraju i za granicą, w tym do:
- wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej działalności, w tym działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej;
- wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, kasetach magnetofonowych i kasetach video,
- publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania utworów na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
- nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
- wydawania i rozpowszechniania,
- wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,
- odtwarzania i reemitowania,
- użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy utworów.
d) w wypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Organizatora, Strony zmienią umowę, dodając postanowienie, na mocy którego Kurator zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora prawa do tego pola eksploatacji za kwotę ……………….  (słownie: ……………….) złoty.

2. Skutek rozporządzający w stosunku do utworów następuje z chwilą ich przyjęcia, każdorazowo i odrębnie dla każdego utworu.

3. Kurator zobowiązuje się do umieszczenia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami klauzuli, zgodnie z którą autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne i prawa zależne do utworów wykonanych przez podwykonawcę przejdą bezpośrednio na Organizatora w zakresie opisanym w ust. 1 pkt. c) powyżej.

4. Kurator oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w produkcji utworu występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu.

5. Kurator zobowiązuje się, iż Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Kuratora Dzieła, jak i w przypadku późniejszego korzystania z utworów przez Organizatora. Kurator zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności Organizatora wobec osób trzecich, zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich lub dóbr osobistych lub praw autorskich i związanych z korzystaniem przez Strony z utworów.


§ 7 [Poufność]

1. W czasie obowiązywania umowy jak również po jej wykonaniu lub rozwiązaniu Kurator zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora pod rygorem nieważności treści umowy oraz wszelkich informacji dotyczących Organizatora uzyskanych przy realizacji umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niezbędne dla realizacji niniejszej umowy.

2. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia zakazu ujawniania tajemnic, o którym mowa w ust. 1 powyżej Organizator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.


§ 8 [Czas trwania umowy]

1. Organizator może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

2. Kurator może rozwiązać umowę jedynie z ważnych przyczyn, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Organizator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym lub od niej odstąpić w razie naruszenia jej postanowień przez Kuratora. W takim przypadku Kurator obowiązany jest zwrócić otrzymane od Organizatora zaliczki na poczet wynagrodzenia oraz zapłacić na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości trzykrotności miesięcznej zaliczki określonej w § 5 ust.2 umowy.

4. Organizator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym lub od niej odstąpić w razie rezygnacji przez Organizatora z organizacji Wystawy albo nie dojścia jej do skutku z powodu umyślnie zawinionego działania Organizatora.


§ 9 [Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

4. Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny w ………………..
 
Załączniki:
1. szczegółowe zestawienie dzieł sztuki
2. zakres obowiązków Kuratora w ramach wykonywanego Dzieła


ORGANIZATOR                             KURATOR

 

 (Adwokat Tomasz Guzek)

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.