Bank wiedzy:

Wiążąca informacja stawkowa

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 8 listopada 2018 roku planuje się wprowadzenie "wiążącej informacji stawkowej", czyli procedury wydawania decyzji zawierającej klasyfikację towaru niezbędną do określenia stawki podatku oraz stawkę tego podatku.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) ma być odpowiednikiem wiążącej informacji taryfowej wydawanej na potrzeby celne. Stanowić ma instrument gwarantujący podatnikowi pewność co do prawidłowości zastosowanej stawki podatku. WIS będzie wydawana na wniosek podatnika zawierający:

  1. szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na jego klasyfikację do kodu CN albo PKWiU, 
  2. dane podatnika,
  3. dane pełnomocnika.

Wniosek ten może zawierać także żądanie zaklasyfikowania towaru lub usługi. Obejmować może tylko jeden towar lub usługę. Dopuszczalne będzie załączenie do wniosku odnoszących się do towaru dokumentów, takich jak fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, czy inne umożliwiające dokonanie klasyfikacji. Wniosek składany będzie na urzędowym formularzu.

WIS będzie wydawana przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Właściwość miejscową organu wyznaczy w rozporządzeniu Minister Finansów.

Kluczowy art. 41d projektu nowelizacji ustawy o VAT stanowi, że WIS będzie wiązać organy podatkowe w odniesieniu do towaru lub usługi dostarczonych lub wykonanych po dniu doręczenia WIS podatnikowi. Jednocześnie projekt stanowi, że w przypadku towarów lub usług wykonanych po dniu zamieszczenia WIS w Biuletynie Informacji Publicznej, podatnik inny niż ten, który będzie adresatem WIS, będzie mógł powołać się na opublikowaną Informację, korzystając z ochrony takiej, jaką przynosi uzyskanie interpretacji indywidualnej.

Wniosek o wydanie WIS podlegać ma opłacie wynoszącej 40 złotych. Wnioskodawca będzie obowiązany ponieść też koszt opłat i analiz, jeżeli ich wykonanie będzie niezbędne dla rozpatrzenia wniosku. Brak ich uiszczenia powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

WIS mają być wydawane w terminie 3 miesięcy od otrzymania wniosku przez organ.

WIS wygasać ma z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów, w wyniku których WIS stanie się niezgodna z tymi przepisami.

Ustawa przewiduje także uporządkowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT. Konsekwencją tego ma być m.in. zamiana stosowanej w ustawie nomenklatury PKWiU na nomenklaturę CN.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 kwietnia 2019 roku. Jednakże część przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Dotyczy to m.in. art. 41a ust. 2 (stosowanie prze-pisów o interpretacjach indywidualnych) oraz 41d (ochrona podatnika w związku z wydaniem WIS). Nadto wspomniane wyżej przepisy mające na celu uporządkowa-nie stawek stosowane będą od 1 stycznia 2020 roku. Do WIS wydanych przed tym dniem stosować się będzie jednak te przepisy w brzmieniu nadanym w nowelizacji. Zgodnie z art. 3 ust. 3 projektu, WIS wydawana przed 1 stycznia 2020 roku wiązać będzie organ wobec podatnika, dla którego ją wydano, w odniesieniu do dostaw to-warów dokonanych po 31 grudnia 2019 roku oraz do usług świadczonych po tym dniu.


(opracował: Adam Rajewski)