Bank wiedzy:

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Istotne zapisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych.

Rozporządzenie określa tryb i sposób postępowania w sprawach dotyczących zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów:

a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób,
b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywania pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
d) zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Rozporządzenie szczegółowo określa, które koszty mogą zostać uznane za koszty udokumentowane, podlegające zwrotowi. Każdorazowo badana jest zasadność ich poniesienia, a ewentualna odmowa przyznania zwrotu kosztów wymaga pisemnego uzasadnienia.

W przypadku pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zwrot kosztów stanowi pomoc publiczną w zakresie dotyczącym pomocy na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej i może być udzielony łącznie z inną pomocą ze środków publicznych.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej udzielanej w sektorze węglowym, udzielanej dla działalności związanej z wywozem (jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej) oraz uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów w produkcji krajowej.

O zwrot może ubiegać się pracodawca, który zobowiązał się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez co najmniej 36 miesięcy. W celu uzyskania zwrotu kosztów niezbędne jest złożenie wniosku do starosty właściwego ze względu na:
a) miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu – w przypadku, gdy zwrot dotyczy tej osoby,
b) miejsca zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy w pozostałych przypadkach.
Przy rozpatrywaniu wniosku PFRON bierze pod uwagę m.in. kondycję finansową pracodawcy.
Wniosek wypełnia się na urzędowym formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, starosta zawiera z pracodawcą szczegółową umowę o zwrot kosztów. Starosta ma prawo do weryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy w czasie jej obowiązywania.
 
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 roku.

 

 (Adwokat Tomasz Guzek)

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.