Bank wiedzy:

Polski Ład a planowane zmiany podatkowe

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych, które są elementem procesu legislacyjnego. Wskazana ustawa ma być jednym z najważniejszych elementów umożliwiających wprowadzenie tzw. Polskiego Ładu.

Akt ten w założeniach ma uszczelnić system podatkowy oraz wprowadzić preferencje poprawiające sytuację ekonomiczną podatników.

Do najważniejszych projektowanych zmian należy zaliczyć:

1. wprowadzenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców obliczanej od uzyskiwanych przez nich dochodów,
2. zlikwidowanie możliwości odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób pełniących funkcje na podstawie powołania, które z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie (np. członkowie zarządu spółek kapitałowych),
4. podwyższenie do kwoty 30.000,00 złotych tzw. kwoty wolnej od podatku dla podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
5. podwyższenie do kwoty 120.000,00 złotych progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zostać zastosowana stawka podatkowa w wysokości 32%,
6. zmiany w opodatkowaniu małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci,
7. ograniczenie możliwości wyprowadzania z firmy aut poleasingowych.

Docelowo wskazany akt prawny miałby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, ale na chwilę obecną nie jest jeszcze znany termin, kiedy projekt ten zostanie skierowany do prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie.

Mając na uwadze fakt, iż planowane zmiany z pewnością dotkną znaczącą większość obywateli oraz przedsiębiorców będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach prac legislacyjnych.


Opracował: Robert Rudnicki
radca prawny, doradca podatkowy (numer wpisu 13621)