Bank wiedzy:

Umowa na świadczenie usług reklamowych podczas imprezy

Wzór umowy na świadczenie usług reklamowych podczas trwania imprezy.

UMOWAzawarta w Poznaniu w dniu … 2005 roku pomiędzy:


„A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ………………., przy ul. ………………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………., NIP ………………., REGON ………………., reprezentowaną przez:
1. ……………….  - Prezesa Zarządu,
2. ……………….  – Wiceprezesa Zarządu
zwaną dalej „A”

a

................................ z siedzibą i adresem w ..............., ul. ..........., wpisaną do  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..................., NIP ....................., REGON ............... (odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego stanowi załącznik nr 1 do umowy), reprezentowaną przez:
...............................................
zwaną dalej Kontrahentem

zwana dalej Umową


§ 1. [Oświadczenia Stron]

1. „A” oświadcza, iż jest właścicielem ……………….  położonego w ………………., przy ulicy ………………. („……………….”)

2. „A” oświadcza, iż jest organizatorem imprezy …........., która odbędzie się na terenie  ………………. w dniach od …………….. do ……………………….. („Impreza”).

3. Kontrahent oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ...................


§ 2. [Przedmiot umowy]

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez „A” na rzecz Kontrahenta usług reklamowych obejmujących:
a) ...............................
b) ...............................
c) ...............................


§ 3. [Obowiązki „A”]

1. W ramach Umowy „A” zobowiązuje się do wykonania na rzecz Kontrahenta (pod warunkiem prawidłowego i terminowego wykonania zobowiązań przez Kontrahenta), następujących świadczeń:

a) .......................................................................
b) .......................................................................
c) umieszczenia na wszelkich materiałach informujących o Imprezie logotypu Kontrahenta.
d) przeprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem kampanii informacyjnej Imprezy;
e) umieszczenia w katalogu Imprezy i ulotkach informacyjnych logotypu Kontrahenta;

2. W przypadku odwołania Imprezy „A” niezwłocznie poinformuje o tym Kontrahenta i Strony ustalą inny termin świadczenia przez „A” usług reklamowych. „A” nie ma w takim przypadku obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania jak również zwrotu wynagrodzenia otrzymanego od Kontrahenta z tytułu wykonywania Umowy.


§ 4. [Obowiązki Kontrahenta]

1. Kontrahent dostarczy „A” wzór logotypu, jak również wszelkie inne materiały reklamowe niezbędne do realizacji świadczeń „A”, w terminie do dnia ................ roku.

2. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za jakość, przydatność i treść dostarczonych materiałów reklamowych, w szczególności zapewnia, iż nie będą one naruszały przepisów prawa i dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich. „A” nie ponosi odpowiedzialności za jakość, przydatność i treść materiałów dostarczonych przez Kontrahenta.

3. Kontrahent zobowiązuje się zwolnić „A” z wszelkich roszczeń podmiotów trzecich mających związek z dostarczonymi materiałami reklamowymi, o których mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności jeśliby wskutek lub w związku z wykonywaniem przez „A” obowiązków przewidzianych w Umowie doszło do naruszenia praw autorskich lub pokrewnych czy dóbr osobistych. Kontrahent zaspokoi te roszczenia. Niezależnie od obowiązku pokrycia tych roszczeń Kontrahent zobowiązuje się zapłacić „A” karę umowną w wysokości ......... (słownie: ................................ złotych) za każdy przypadek zgłoszenia wobec „A” ww. roszczenia.


§ 5. [Wynagrodzenie „A”]

1. Strony ustalają łączną wartość wynagrodzenia „A” z tytułu wykonania Umowy na kwotę ............. (słownie: ...................................) złotych + podatek VAT.

2. Wynagrodzenie „A”, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest płatne na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Kontrahentowi.

3. „A” wystawi fakturę VAT nie wcześniej niż w terminie ....... dni od dnia zawarcia Umowy.


§ 6. [Współdziałanie Stron]

1. Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi sprawy techniczne i logistyczne, a także inne czynności związane z wykonywaniem niniejszej umowy są:

a) w imieniu „A” - .................................- tel. kom. ........................... e-mail: ..................................
b) w imieniu Kontrahenta - .........................................., tel. kom. ..............., e-mail: ..................................

2. Strony będą się informować o zmianie przedstawicieli w terminie 3 dni, zmiana taka nie jest zmianą Umowy.


§ 7. [Poufność]

1. W czasie obowiązywania Umowy jak również po jej wykonaniu lub rozwiązaniu Kontrahent zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody „A” pod rygorem nieważności treści umowy oraz wszelkich informacji i dokumentów dotyczących „A” uzyskanych przy realizacji umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Informacje wskazane w ust. 1 powyżej będą traktowane przez Kontrahenta jako w pełni poufne i stanowiące tajemnicę „A” w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


§ 8. [Czas trwania Umowy]

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ...................... 2005 roku do dnia ...................................... 2005 roku.

2. „A” ma prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu Kontrahentowi wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy, jak również jakiegokolwiek odszkodowania, w razie rażącego lub uporczywego naruszania postanowień Umowy przez Kontrahenta, w tym w szczególności naruszania obowiązku poufności, o którym mowa w § 7 powyżej.


§ 9. [Kary umowne]

1. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku nieterminowego wykonania przez Kontrahenta obowiązków określonych w § 4 ust. 1 Umowy, Kontrahent zapłaci „A” karę umowną w wysokości ...... (słownie .........) złotych za każdy dzień opóźnienia.

2. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku naruszenia przez Kontrahenta postanowień § 4 ust. 2 Umowy, Kontrahent zapłaci „A” karę umowną w wysokości ...... (słownie .........) złotych za każdy przypadek naruszenia.

3. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku naruszenia przez Kontrahenta obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 7 Umowy, Kontrahent zapłaci „A” karę umowną w wysokości ...... (słownie .........) złotych za każdy przypadek naruszenia.

4. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku rozwiązania Umowy przez „A” na podstawie przepisu § 8 ust. 2, Kontrahent zapłaci „A” karę umowną w wysokości ...... (słownie .........) złotych.


§ 10. [Postanowienia końcowe]

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. „A” ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory mogące powstać na tle Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo Sądu Powszechnego w ………………..

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


Załączniki:
1. odpis z KRS Kontrahenta,


KONTRAHENT                             „A”

 

 (Adwokat Tomasz Guzek)

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.