Bank wiedzy:

Umowa na organizację cyklu koncertów

Wzór umowy między właścicielem obiektu a organizatorem na organizację cyklu koncertów jazzowych.

UMOWAzawarta w dniu ........................... roku pomiędzy:

„A” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w ………………. (kod ……………….), przy ul. ………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………., NIP ………………., REGON ………………., reprezentowaną przez:
1. ………………. – Prezesa Zarządu
2. ………………. – Wiceprezesa Zarządu
zwaną dalej „A”

a

„B” z siedzibą w ………………. (kod ……………….), ul. ………………. i adresem do korespondencji ul. ………………., ………………., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ……………….przez Prezydenta Miasta Poznania, NIP ………………., REGON ……………….
reprezentowaną przez:
………………. – właściciela firmy
zwaną dalej „B”

o następującej treści:


§ 1 [Oświadczenia stron]

1. „B” oświadcza, iż jest współorganizatorem, obok ………………. w ………………. i ………………., koncertów muzycznych w ramach cyklu wakacyjnego – „…”
2. Strony zgodnie oświadczają, iż przez koncerty muzyczne należy rozumieć wykonywanie programu artystycznego trwającego około ....... minut, składającego się z utworów słowno-muzycznych, muzycznych lub słownych.
3. „A” oświadcza, że zna i akceptuje repertuar artystów wykonujących program artystyczny w czasie koncertów muzycznych, zwanych dalej Artystami oraz uznaje ich prawo do swobodnego ułożenia programu.


§ 2 [Przedmiot umowy]

1. „B” zobowiązuje się do zorganizowania cyklu ośmiu koncertów muzycznych pod nazwą „…" oraz cyklu ośmiu koncertów muzycznych pod nazwą „…" zwanych dalej Koncertami, których szczegółowy harmonogram stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Koncerty odbędą się na ………………. w ………………., będącego własnością „A”, zwanym dalej „C”.


§ 3 [Obowiązki „B”]

„B” zobowiązuje się do:
1. zawarcia umów z Artystami, których przedmiotem będzie wykonywanie koncertów muzycznych;
2. uiszczenia tantiem autorskich za pośrednictwem właściwej terytorialnie Dyrekcji Okręgowej ZAiKS
3. zwolnienia „A” z wszelkich roszczeń podmiotów trzecich, a w szczególności z roszczeń Artystów, w przypadku jeśli wykonanie przez „A” niniejszej umowy zgodnie z wypełnieniem przez „B” obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, będzie naruszało ich prawa ze względu na brak umocowania „B” do zawarcia niniejszej umowy lub w razie przekroczenia jego zakresu. Niezależnie od obowiązku pokrycia tych roszczeń „B” zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości ......... (słownie: ................................ złotych),
4. uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej i innych zezwoleń wymaganych prawem w związku z organizacją Koncertów;
5. umieszczenia informacji o Koncertach w następujących mediach: I.K.S., Gazeta Poznańska, Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski (wraz z zamieszczeniem logotypu ……………….), Radio Merkury, RMI FM, RMF FM;
6. umieszczenia informacji w mediach (Gazeta Poznańska - patronat medialny) przed i po każdym koncercie muzycznym o sponsorze Koncertów – „A” (wraz z zamieszczeniem logotypu ……………….), po koncercie muzycznym informacja w mediach powinna być przedstawiona w formie recenzji, z wymienieniem nazwy „A” oraz zamieszczeniem logotypu ………………..
7. udzielania informacji o sponsorze – „A” - w trakcie konferansjerki, przed i po koncercie muzycznym,
8. wydania i dystrybucji:
- programów Koncertów – 50 sztuk na każdym koncercie muzycznym z umieszczona nazwą „A” oraz logotypem ……………….
- afiszy z informacją o Koncertach w ilości nie mniejszej niż 600 sztuk, które będą rozwieszone na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Koncertów i zdjęte po ich zakończeniu tzn……………….w miejscach do tego przeznaczonych na terenie Miasta Poznania, m.in. na słupach ogłoszeniowych, przystankach tramwajowych, w szkołach, kościołach i innych miejscach w okolicach Starego Rynku, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum Narodowego, C. I. M., Ogródków na Starym Rynku, Ratusza, CK ZAMEK.
- folderów z informacją o Koncertach w ilości nie mniejszej niż ………………. sztuk, które będą rozdawane mieszkańcom ……………….
9. umieszczenia na wszelkich folderach, katalogach i innych materiałach reklamowych logotypu ……………….. Logotyp ……………….może zostać umieszczony na danym materiale po uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji „A”. Logotyp ………………. umieszczany na każdym z materiałów nie może być mniejszy niż znaki innych podmiotów. „A” może wnosić pisemne poprawki do każdego projektu. W wypadku wniesienia poprawek, „B” dostarczy „A” zmieniony projekt w terminie 3 dni od dnia wniesienia poprawek, przy czym ostateczna akceptacja każdego z projektów powinna nastąpić najpóźniej do dnia ...............................
10. umieszczenie reklamy „A” oraz logotypu ………………. poprzez wyeksponowanie stojącego baneru reklamowego lub innych materiałów, którymi będzie dysponować „A”.


§ 4 [Obowiązki „A”]

1. „A” zobowiązuje się zapewnić na swój koszt oświetlenie, nagłośnienie oraz część obiektu, o którym mowa w § 2 udostępniony Artystom w dniu wykonania programu, w godzinach od……do………., nie później niż ......... godziny przed rozpoczęciem koncertu muzycznego, w celu zainstalowania własnego, dodatkowego sprzętu nagłośnieniowego oraz przeprowadzenia próby. Instalacja sprzętu, próba muzyczna oraz koncert muzyczny nie mogą trwać dłużej niż w sumie .......... godziny.
2. „A” zobowiązuje się zapewnić obecność posiadającego stosowne uprawnienia głównego elektryka, w trakcie przyłączania energii, prób i koncertu.
3. „A” zobowiązuje się, że „C” w chwili udostępnienia wyposażony będzie w odpowiedniej wielkości scenę z podestami według planu sceny, który stanowi załącznik nr 2 do umowy oraz że będzie przygotowany pod względem wymogów bezpieczeństwa.


§ 5. [Odstąpienie od umowy]

1. „B” zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niedotrzymania przez „A” zobowiązań określonych w §4. Odstąpienie musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem „A” z wyznaczeniem dodatkowego, nie krótszego niż 3-dniowego terminu do należytego wykonania umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy przez „B” może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy niewykonanie przez „A” postanowień § 4 określonych powyżej mieć będzie charakter istotny.
3. Jeżeli koncert nie dojdzie do skutku z przyczyn zależnych od „B” lub Artystów, bądź w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w §2, „A” będzie miał prawo domagania się zwrotu wypłaconego wynagrodzenia, zapłaty kary umownej w wysokości ......... (słownie: ...........) złotych oraz odszkodowania przewyższającego jej wysokość.


§ 5 [Wynagrodzenie „B”]

1. „A” zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz „B” wynagrodzenia w kwocie ………………. (słownie ……………….) złotych netto. Do kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w ustawowo obowiązującej stawce. Kwota ta pokrywać będzie całość należności „A” na rzecz „B” i Artystów z tytułu wykonania niniejszej umowy (w tym ponoszone przez Artystów i „B” koszty).
2. Kwota wynagrodzenia będzie płatna w ratach:
- 30 % wynagrodzenia będzie płatne niezwłocznie po podpisaniu umowy w ciągu .... od doręczenia faktury pro forma, przelewem na rachunek bankowy „B” prowadzony przez: ……………… nr konta ……………;
- 70 % wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu przedmiotu umowy przez „B”, przelewem w ciągu .... dni od daty doręczenia faktury VAT, na rachunek bankowy prowadzony przez: ……………… nr konta ………………..


§ 6 [Siła wyższa]

Jeśli do niewykonania umowy dojdzie na skutek działania siły wyższej, zdarzeń losowych (w szczególności poważnej choroby Artystów, uniemożliwiającej im występ i stwierdzonej orzeczeniem stosownego lekarza) „B” zobowiązuje się do przełożenia koncertu na inny ustalony wspólnie z „A”.


§ 7 [Czas trwania umowy]

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ……………….roku do dnia ………………. roku.


§ 8 [Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Wszelkie załączniki i aneksy stanowią integralną część niniejszej umowy. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony ją zawierające zobowiązują się rozwiązywać polubownie.
4. W przypadku braku porozumienia spór będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla …


Załączniki:
1. harmonogram koncertów muzycznych
2. plan sceny


“B”                                “A”

 

 (Adwokat Tomasz Guzek)

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.