Bank wiedzy:

Umowa na kampanię reklamową z udziałem celebryty

Wzór umowy regulującej zasady współpracy w ramach kampanii reklamowej między firmą a podmiotem reprezentującym celebrytę.

UMOWA


Zawarta w dniu ..................... roku w ……………… pomiędzy:

„A” z siedzibą w Warszawie przy ul. ………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000; o Zarządzie w składzie: Prezes Zarządu - ……………… oraz Członkowie Zarządu – ………………, ………………, ………………, o pokrytym w całości kapitale zakładowym w wysokości ……………… (słownie: ………………………………….) złotych,
reprezentowaną przez:
………………- Dyrektora Pionu Komunikacji Korporacyjnej, działającego na podstawie pełnomocnictwa zarejestrowanego pod numerem ………………. z dnia ………………, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy
zwaną w dalszej części umowy „A”

a

„B” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą i adresem w ……………… przy ulicy ………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem ………………., o zarządzie w składzie: ……………… - Prezes Zarządu, ……………… – Wiceprezes Zarządu, ………………, ………………, ………………, ………………, ………………– Członkowie Zarządu, reprezentowaną przez:
……………… – Prezesa Zarządu, zgodnie z przedłożonym do niniejszej umowy odpisem
z Krajowego Rejestru Sądowego, który stanowi załącznik nr 2 do umowy
zwaną w dalszej części umowy „B",

o następującej treści:


§ 1. [Przedmiot umowy]

1. „B” zobowiązuje się do zawarcia z „C” umowy („Umowa o Uczestnictwo w Reklamie”), której przedmiotem będzie

a) wykonywanie przez „C” wszelkich prac twórczych dla kampanii reklamowo-promocyjnych opracowywanych przez „B” na rzecz „A” (szczegółowo opisanych w ust. 2) oraz
b) przeniesienie przez „C”- na podstawie art. 393 § 1 k.c. -  wszelkich praw związanych pracami wykonywanymi przez „C” opisanymi w pkt. a) powyżej, jak również udzielenie ”A” - na tej samej podstawie prawnej -  wszelkich niezbędnych w tym zakresie zezwoleń (łącznie zwanych „Uczestnictwem w Reklamie na rzecz A”)

2. Umowa o Uczestnictwo w Reklamie zapewni uczestnictwo „C” w działaniach promocyjno-reklamowych na rzecz „A”, w tym w szczególności:
a) udział w wykonaniu ról w różnego rodzaju telewizyjnych spotach reklamowych i wszelkiego rodzaju innych nagraniach wykorzystywanych w działalności promocyjnej, i reklamowej (w szczególności w zakresie public relations) kręconych przez „B” dla ”A”, w tym także w formie regularnego mini-programu informacyjnego oraz przeniesienie  praw do artystycznych wykonań w takich programach;
b) udział w nagraniach różnego rodzaju radiowych spotów reklamowych i wszelkiego rodzaju innych nagrań wykorzystywanych w działalności promocyjnej, i reklamowej (w szczególności w zakresie public relations), wykonywanych przez „B” dla „A” oraz przeniesienie praw do artystycznych wykonań w takich spotach;
c) udział w różnego rodzaju sesjach zdjęciowych, organizowanych przez „B” dla „A” i udzielenie prawa do rozpowszechniania wizerunku utrwalonego na powstałych w trakcie sesji fotografiach a także wszelkiego rodzaju innych zdjęciach wykonanych i wykorzystywanych w działalności promocyjnej, i reklamowej (w szczególności w zakresie public relations), z zastrzeżeniem, że tak utrwalony wizerunek może być  rozpowszechniony w prasie, na billboardach, plakatach, materiałach reklamowych below the line, w internecie oraz innych publikacjach;
d) udział w opracowywaniu wszelkiego rodzaju materiałów below the line, takich jak w szczególności (i) newsletter (stała rubryka np. odpowiedzi na listy i pytania), (ii) plakaty w salonach sprzedaży (przy akcjach specjalnych podobnie jak billboardy), (iii) broszury w salonach sprzedaży (newsletter, o którym mowa w ppkt. (i) powyżej, wysyłany pocztą),
e) szeroki udział w akcjach zewnętrznego public relation, w tym  w szczególności poprzez:

(i) udzielanie głosu do wszelkiego rodzaju produkcji filmowych, nagrań audio i video na potrzeby działalności public relations „A” ,
(ii) obecność w prasie, radiu i telewizji w szczególności w formie wywiadów udzielanych w prasie, w tym kobiecej i w lokalnej,
(iii) prowadzenie wszelkiego rodzaju konferencji prasowych, w tym konferencji przy wprowadzaniu nowych produktów lub udogodnień dla klientów „A”,
(iv) prowadzenie różnego rodzaju imprez specjalnych sponsorowanych przez „A”, w szczególności imprez z zakresu edukacji oraz spotkań
z „C” w salonach sprzedaży,
(v) użyczenie głosu dla prowadzenia i prowadzenie na zasadach ustalonych
z „A” specjalnej linii  telefonicznej, pod którym to numerem będzie można nagrywać pytania do „C”,
(vi) prowadzenie regularnego czatu na wybranych stronach internetowych,
w szczególności w Wirtualnej Polsce oraz prowadzenie skrzynki mailowej dla klientów „A”, działającej na podobnych zasadach jak specjalny numer, o którym mowa w ppkt. (v) powyżej;

f) szeroki udział w akcjach wewnętrznego public relations, w tym w szczególności poprzez:
(i) stałą obecność na różnego rodzaju konferencjach kadry menedżerskiej,
(ii) udział w imprezach integracyjnych „A” oraz innych których „A” jest organizatorem,
(iii) prowadzenie skrzynki mailowej promowanej wewnątrz „A” pod hasłem „Co jeszcze możemy zrobić dla swoich klientów”;

g) podejmowanie wszelkich innych działań w zakresie promocji, reklamy i informacji, w tym w szczególności z zakresu działań public relations na rzecz „A”,
 

§ 2 [Wykonanie przedmiotu umowy]

1. Przedmiot umowy wykonywany będzie przez „B” na warunkach szczegółowo określanych w zleceniach wydanych przez „A” oddzielnie dla każdej czynności z udziałem „C”, z zastrzeżeniem, że limit czasu poświęconego przez „C” na Uczestnictwo w Reklamie na rzecz „A” nie może przekroczyć 12 dni w miesiącu kalendarzowym (przy założeniu przynajmniej 8 godzinnego dnia pracy).

2. Szczegółowy przebieg realizacji poszczególnych zadań Strony będą określać w trakcie roboczych spotkań przedstawiciela „A” i przedstawiciela „B”. Ze spotkań sporządzany będzie protokół.


§ 3 [Wynagrodzenie/Zwrot kosztów]

1. Za wykonanie niniejszej Umowy „B” otrzyma wynagrodzenie określone w odrębnej umowie.

2. Ponadto „A” zwróci „B” – na podstawie odpowiednich dokumentów księgowych - wynagrodzenie wypłacone przez „B” „C”, zgodnie z pkt. 6 Umowy o Uczestnictwo w Reklamie zawartej pomiędzy „B” a „C”, na które składa się:
a) kwota ………………. zł (słownie: ………………. złotych), płatna w czerwcu 2002;
b) miesięcznie stałe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….zł (słownie: ……………….złotych),

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 stanowić będzie całkowite wynagrodzenie „C” za wykonanie prac twórczych, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz  przeniesienie wszelkich praw, w tym praw do artystycznych wykonań oraz zezwoleń na rozpowszechnianie jej wizerunku.

4. Zwrot wynagrodzenia, o którym mowa w 2a). i 2b) nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia „A” dokumentów księgowych, dokumenty wystawione zostaną na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, po akceptacji przez „A” wykonania w danym miesiącu zleceń, o których mowa w § 2 ust. 1.

5. W wypadku zwłoki w płatności „B” może naliczyć ustawowe odsetki.

6. Poza zwrotem wynagrodzenia opisanym powyżej „A” zobowiązuje się zwrócić „B” inne należycie udokumentowane, uzasadnione i zaakceptowane przez „A” koszty dodatkowe, ujęte w uprzednio pisemnie zatwierdzonych przez Strony kosztorysach,  o ile poniesione zostały one w związku z realizacją umowy. Zwrot tych kosztów nastąpi na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy „B” w Banku: ………………., nr konta: ……………….. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień złożenia w banku dyspozycji dokonania przelewu przez „A”.


§ 4 [Prawa autorskie]


1. „B” zastrzeże w Umowie o Uczestnictwo w Reklamie – na podstawie art. 393 § 1 k.c. – że „C” przeniesie na „A”.:
(i) wszelkie prawa do artystycznych wykonań utrwalonych w telewizyjnych i radiowych spotach reklamowych na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 86 ust. 2 ustawy o prawie autorskim bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych;
(ii) zezwolenia do rozpowszechniania wizerunku „C” uzyskane w wykonaniu Umowy o Uczestnictwo w Reklamie;
(iii) autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem Umowy o Uczestnictwo w Reklamie z prawem dokonywania w nich zmian, co nastąpi na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2. Skutek rozporządzający w stosunku do stworzonych utworów następuje z chwilą ich przyjęcia przez „A”.
 

§ 5. [Wyłączność]

1. W czasie trwania umowy „B”, nie zawrze żadnej innej umowy oraz nie będzie wykonywać jakichkolwiek prac w zakresie prowadzonej przez „B” działalności na rzecz innych podmiotów konkurencyjnych w stosunku do „A”.

2. W powyższym zakresie wyłączność dotyczy również zaangażowanych bezpośrednio
w działania na rzecz „A” pracowników „B” (w okresie trwania umów o pracę lub innych umów o cywilnoprawnym charakterze), oraz zatrudnionej w celu wykonania umowy Pani „C”.

3. Wyłączność nie dotyczy spółek: ………………. sp. z o.o. oraz
………………. sp. z o.o. oraz innych podmiotów co do których „A” wyrazi swoją zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności.

4. W wypadku naruszenia postanowień określonych w ust.1-3  „B” zapłaci „A” karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia brutto otrzymanego przez „C” i określonego w § 3 umowy.

5. „B” zobowiązuje się, iż klauzulę wyłączności na rzecz „A” o brzmieniu podobnym do opisanego w ust. 1 zawrze w umowie z Panią „C”, zobowiązując ją do zachowania wyłączności w zakresie związanym z reklamą „A”.


§ 6. [Poufność]

1. Treść tej umowy, jak i wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio „A”  oraz podmiotów z nią współpracujących lub powiązanych kapitałowo, które zostały przekazane „B” lub zostały przez nią uzyskane w związku z niniejszą umową, a także wynik prac „B” - będą traktowane jako w pełni poufne i stanowiące tajemnicę „A”  z wyłączeniem informacji znanych publicznie.

2. „B” zobowiązuje się nie ujawniać powyższych danych osobom trzecim bez uprzedniej zgody „A” wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności chyba, że obowiązek takiego ujawnienia został nałożony na „B” przez upoważnione władze i w granicach bezwzględnie obowiązujących norm prawnych.

3. „B” zobowiązuje się wykorzystać otrzymane informacje wyłącznie przy wykonywaniu niniejszej umowy i podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zabezpieczenia uzyskanych informacji.

4. Obowiązki określone w ust.1-4 powyżej będą ciążyć na „B” również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, chyba że dana informacja utraciła swój poufny charakter z uwagi na jej wcześniejsze podanie do wiadomości publicznej lub została ujawniona w sposób wymagany przez bezwzględnie obowiązujące normy prawne.

5. Przedstawiciele władz, jak i pracownicy „B”, nie mogą wypowiadać się publicznie zarówno co do treści niniejszej umowy jak i jej realizacji, bez zgody „A” wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

6. Za naruszenie postanowień dotyczących poufności „B” zapłaci karę umowną w wysokości ………………. zł (słownie złotych: ……………….).


§ 7. [Czas trwania umowy]

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 18 miesięcy i obowiązuje strony od dnia ……………….. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. i 3. Umowa niniejsza  będzie obowiązywała bez względu na to, czy Strony będą współpracowały na podstawie innych umów.

2. Każda ze stron będzie miała prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rozwiązania umowy o pracę pomiędzy „A” a „C” na jakiejkolwiek podstawie prawnej.

3. „B” będzie miała prawo wypowiedzenia niniejszej umowy, jeżeli „A” uchybi terminowi zwrotu wynagrodzenia wypłaconego przez „B” „C”, zgodnie z § 3 umowy.


§ 8. [Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla siedziby „A”.

2. „A” przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych w umowie kar umownych.

3. Wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody „A” wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

5. Zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1. odpis pełnomocnictwa dla Pana Dyr. ……………….,
2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego „B”.


„A”                                 „B”

 

 (Adwokat Tomasz Guzek)

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.