Kancelaria wspiera klientów we wszelkich sprawach związanych z inwestycjami budowlanymi.

Oferta Inwestycje budowlane

Przygotowanie i sprawne przeprowadzenie współczesnej inwestycji budowlanej, oprócz aspektów organizacyjnego, finansowego, architektonicznego i budowlanego, wymaga uwzględnienia szeregu spraw o charakterze prawnym. Udział radcy prawnego i adwokata, dysponujących odpowiednim doświadczeniem, jest niezbędny. Nasi specjaliści wspierają prawnie największe inwestycje – komercyjne, mieszkaniowe i infrastrukturalne.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Analiza stanu prawnego

Bardzo istotne jest uwzględnienie stanu i potencjału prawnego nieruchomości, a w szczególności - zarządzanie ryzykiem. Konieczne jest wzięcie pod uwagę wszelkich konsekwencji planowanej inwestycji na etapie budowy, oddawania do użytku i komercjalizacji. Wszechstronne przygotowani i doświadczeni prawnicy naszej Kancelarii dokonują wszechstronnej analizy stanu prawnego nieruchomości.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają istotny wpływ na przyszłość objętych nimi terenów - mogą sprzyjać bądź blokować określone inwestycje. Doświadczenie pokazuje, że decyzje powstające na szczeblach samorządowych bezpośrednio przekładają się zarówno na rozwój gospodarczy objętych nimi terenów, ale również - na jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Nierzadko na tym tle dochodzi do sporów między inwestorem a lokalną społecznością, w których profesjonalna pomoc prawna jest niezbędna. Naszych klientów reprezentujemy we wszelkich sprawach związanych z procedurą uchwalania planów.

Zmiana przeznaczenia gruntów

Realizacja zaplanowanej biznesowo inwestycji musi być poprzedzona szeregiem ważnych czynności i procedur. Jedną z nich może być formalna zmiana przeznaczenia gruntu. Dzięki temu w konkretnym miejscu możliwe jest wzniesienie projektowanej budowli. Naszych klientów reprezentujemy na wszystkich etapach tej procedury.

Uzyskiwanie warunków zabudowy

W imieniu naszych klientów realizujemy procesy uzyskiwania warunków zabudowy - zgodnych z intencjami i planami właściciela nieruchomości. Specjalistycznego wsparcia udzielamy również w procedurach odwoławczych we wszystkich instancjach.

Uzyskiwanie pozwoleń na budowę

Uzyskiwania pozwolenia na budowę, zwłaszcza w przypadku złożonych inwestycji, jest skomplikowaną procedurą i wymaga spełnienia szeregu warunków. Dotyczy to w szczególności obiektów przemysłowych, komunikacyjnych, dużych obiektów handlowych. Wszędzie tam, gdzie charakter inwestycji może wpłynąć na otoczenie, należy się spodziewać wydłużenia procesu uzyskiwania pozwolenia. Nasza Kancelaria wielokrotnie wspierała swoich klientów przy najbardziej prestiżowych inwestycjach.

Umowy o roboty budowlane

Wznoszenie nowych i przebudowy już istniejących obiektów, to nie tylko poważne przedsięwzięcia techniczne, ale również wymagające procesy biznesowe. I procesom tym mogą towarzyszyć różnego rodzaju ryzyka, które należy wziąć pod uwagę. Dobrze skonstruowana umowa o roboty budowlane w istotny sposób zabezpiecza inwestora zarówno pod względem finansowym, jakościowym jak i terminowym. Warto powierzyć jej stworzenie i nadzorowanie specjalistom.

Kontrakty FIDIC

Formuła kontraktów FIDIC bardzo precyzyjnie i skutecznie reguluje role i obowiązki stron na etapie realizacji inwestycji. Skomplikowane i obszerne, wielostronicowe umowy FIDIC o różnych typach, zależnych od rodzaju inwestycji, wymagają jednak kompetentnego przygotowania i uwzględnienia wszelkich aspektów realizowanego przedsięwzięcia. Prawnicy Adwokackiej Spółki Partnerskiej Grzybkowski, Guzek i Partnerzy wielokrotnie udzielali wsparcia przy tworzeniu umów FIDIC regulujących realizację najbardziej prestiżowych obiektów.

Gwarancje bankowe

Nasza Kancelaria świadczy usługę kompleksowej obsługi wszelkich spraw związanych z gwarancjami bankowymi. Jesteśmy przygotowani do reprezentowania każdej ze stron transakcji.

Sumy zatrzymane

Służymy wszechstronną pomocą w zakresie formułowania umów uwzględniających zabezpieczenia wykonania kontraktu w formie sum zatrzymanych. Jest to skuteczne narzędzie egzekwowania prawidłowej realizacji porozumień, zwłaszcza w przypadku robót budowlanych

Służebności

Są przypadki, w których właściciel nieruchomości musi - zgodnie z przepisami - udostępnić swój grunt na rzecz inwestycji o znaczeniu ogólnym. Profesjonalnego wsparcia prawnego może potrzebować zarówno właściciel nieruchomości, jak i instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji publicznej (droga, rurociąg itd.). Podmiot odpowiedzialny za przedsięwzięcie może bowiem naruszyć prawa właściciela nieruchomości, z drugiej strony - ten sam właściciel może blokować realizację przedsięwzięcia.