Bank wiedzy:

Lepsza ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how

4 września 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja wprowadza do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Spcjaliści naszej Kancelarii zalecają przeprowadzenie w związku z tym specjalnego audytu.

4 września 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja wprowadza do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Spcjaliści naszej Kancelarii zalecają przeprowadzenie w związku z tym specjalnego audytu.

Celem zmienionych przepisów ma być wdrożenie minimalnego europejskiego standardu ochrony informacji niejawnych przedsiębiorstwa i szersza ochrona przedsiębiorców przed kradzieżą intelektualną.

Ustawa wprowadza nową, szerszą definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, przez którą rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest nie tylko ujawnienie lub wykorzystanie, ale również pozyskanie cudzych informacji niejawnych. Nie jest natomiast czynem nieuczciwej konkurencji pozyskanie informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w drodze niezależnego odkrycia, wytworzenia lub obserwacji (w tym tzw. inżynieria odwrotna). Nie stanowi również czynu nieuczciwej konkurencji pozyskanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, gdy nastąpiło w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem (np. sygnaliści).

Z polskiej ustawy zniknął przepis ograniczający do 3 lat obowiązek zachowania tajemnicy w przypadku pracowników lub współpracowników przedsiębiorstwa. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie ma zatem co do zasady ograniczenia czasowego.

Poszerzony został katalog roszczeń, których dochodzić można w procesie cywilnym przeciwko naruszycielowi, w szczególności o zasądzenie odpowiedniego wynagrodzenia lub podanie wyroku do wiadomości publicznej. Poszerzony został również katalog przestępstw karnych związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ponieważ zmiany są istotne, warto dokonać audytu wcześniej zawartych umów o zachowaniu poufności i podobnych, zarówno z kontrahentami, jak i pracownikami i współpracownikami. Należy zbadać, czy nie jest uzasadnione podwyższenie przyjętego tam standardu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa - do minimalnego wprowadzonego przez nowe przepisy prawa europejskiego i polskiego.

(przygotowała Sylwia Nawrot)