Bank wiedzy:

Rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

30 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Celem rozporządzanie jest określenie warunków, na jakich ma funkcjonować Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli system informatyczny, który docelowo ma być wykorzystywany przez wszystkich podatników VAT do wystawiania faktur i przesyłania ich odbiorcom.

Rozporządzenie określa:
1) rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur,
2) sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień,
3) sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur,
4) dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur.

Zgodnie z treścią rozporządzenia do nadawania uprawnień i korzystania z systemu wykorzystywane będzie dedykowane oprogramowanie interfejsowe dostępne na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Rozporządzenie przewiduje też możliwość złożenia wniosku o nadanie uprawnień w formie papierowej tj. poprzez odpowiedni zgłoszenie do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Korzystanie z systemu będzie wymagało dwustopniowej weryfikacji, przy czym pierwszy etap weryfikacji wymaga uwierzytelnienia:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub
3) podpisem zaufanym.

W drugim etapie niezbędne będzie użycie wygenerowanego przez Krajowy System e-Faktur ciągu znaków alfanumerycznych, przypisanego do podatnika lub podmiotu uprawnionego.

Przypominamy, że w roku 2022 korzystanie z KSeF jest dobrowolne. Według obecnie obowiązujących przepisów korzystanie z tego systemu będzie obligatoryjne od 2023 roku.
O ewentualnych zmianach w tym zakresie będziemy informować Państwa na bieżąco.

Opracował:

Robert Rudnicki
radca prawny, doradca podatkowy (numer wpisu 13621)