Bank wiedzy:

Zapłata zaległych składek nie stanowi przychodu dla pracownika

Płatnik, który uiszcza zaległe, należne ZUS składki na ubezpieczenie społeczne byłych pracowników, nie musi od nich odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy.

Płatnik, który uiszcza zaległe, należne ZUS składki na ubezpieczenie społeczne byłych pracowników, nie musi od nich odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy.

Powyższe stanowisko wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2019 roku wydanego w sprawie o sygn. akt II FSK 864/17. W sprawie, która była podstawą do wydania komentowanego orzeczenia, spółka została zobowiązana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników z własnych środków.

Minister Finansów działający przez uprawniony w tym czasie organ, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, uznał w interpretacji indywidualnej, iż zapłata zaległych składek za pracownika (w części, w której obciążają one wynagrodzenie pracownika) stanowi przychód pracownika z tytułu stosunku pracy, od którego płatnik składek powinien uiścić zaliczki na podatek dochodowy.

Interpretacja ta uchylona została przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, a orzeczenie to zostało utrzymane w mocy przez wspomniany wyrok NSA, który stwierdził, iż nawet późniejsze wypłacenie składek na ubezpieczenia społeczne nie zmienia charakteru prawnego tej wpłaty, tj. pozostaje ona nadal składką na ubezpieczenie społeczne (niezależnie od tego, czy osoba na rzecz której była dokonywana zapłata nadal pozostaje pracownikiem płatnika), która może być odliczona od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że spółka dokonując zapłaty zaległych składek w ramach swoich obowiązków nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego na rzecz byłych, jak i obecnych pracowników.

Komentowane orzeczenie jest zbieżne z dotychczasowym orzecznictwem sądów administracyjnych, które rozstrzygają przedmiotowe zagadnienie w sposób odmienny niż organy podatkowe.

(opracował: Robert Rudnicki)