Aspekty prawne transakcji na rynku nieruchomości.

Oferta Nieruchomości

Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek i Partnerzy reprezentuje swoich klientów we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami o różnym charakterze, różnej lokalizacji i przeznaczeniu. Nasi prawnicy służą pomocą we wszystkich etapach - od analizy i zakupu po nieruchomości, poprzez cały proces inwestycji, aż po komercjalizację i eksploatację.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Analiza stanu prawnego

W przypadku planów inwestycyjnych związanych z przebudową, budową obiektów lub inną formą zagospodarowania nieruchomości, bardzo istotne jest uwzględnienie stanu i potencjału prawnego nieruchomości, a w szczególności - zarządzanie ryzykiem. Konieczne jest wzięcie pod uwagę wszelkich konsekwencji planowanej inwestycji na etapie budowy, oddawania do użytku i komercjalizacji. Wszechstronne przygotowani i doświadczeni prawnicy naszej Kancelarii dokonują wszechstronnej analizy stanu prawnego nieruchomości. Jej wnioski pozwalają na podjęcie optymalnej decyzji.

Zakup nieruchomości

Transakcje na rynku nieruchomości zawsze wiążą się z dużym budżetem, często towarzyszą im też wieloletnie zobowiązania finansowe, wynikające z kredytowania zakupu. Dodatkowo w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele biznesowe, konieczne jest zagwarantowanie swobody wykorzystania nieruchomości zgodnie z intencjami nabywcy. Prawnicy naszej Kancelarii służą wszechstronną pomocą na etapie przygotowania i realizacji transakcji i zakupu nieruchomości, rekomendując optymalną formułę dla każdej ze specyficznych sytuacji klienta.

Służebności

Są przypadki, w których właściciel nieruchomości musi - zgodnie z przepisami - udostępnić swój grunt na rzecz inwestycji o znaczeniu ogólnym. Profesjonalnego wsparcia prawnego może potrzebować zarówno właściciel nieruchomości, jak i instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji publicznej (droga, rurociąg itd.). Podmiot odpowiedzialny za przedsięwzięcie może bowiem naruszyć prawa właściciela nieruchomości, z drugiej strony - ten sam właściciel może blokować realizację przedsięwzięcia.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Skutkiem wieloletnich zaniedbań prawnych mogą być procesy o odszkodowanie za korzystanie z przejętych bezprawnie nieruchomości. W przypadku dużych obiektów w atrakcyjnych lokalizacjach i znaczącej wartości, w grę wchodzą nierzadko kwoty wielomilionowe. Nasza Kancelaria może reprezentować w takich sprawach zarówno właścicieli odzyskanych nieruchomości, domagających się odszkodowania, jak i instytucje wezwane do zapłaty takiego odszkodowania. Procedury odszkodowawcze bardzo często wiążą się ze sprawami reprywatyzacyjnymi.

Dziedziczenie nieruchomości

Wybór odpowiedniej formy przekazywania nieruchomości dzieciom i innym krewnym może mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia obciążeń podatkowych, a także innych kwestii formalnych. Wszechstronnie wspieramy naszych klientów zarówno w procedurach dziedziczenia nieruchomości o charakterze prywatnym, jak i biznesowym. Analizujemy wszelkie aspekty przejmowania takiego majątku, uwzględniając również formułę aktualnej eksploatacji, jak i plany przejmującego.

Reprywatyzacja nieruchomości

Procedura odzyskiwania przez dawnych właścicieli (bądź ich spadkobierców) nieprawnie przejętych nieruchomości zwykle jest skomplikowana, wymaga gruntownej analizy i szeregu czynności. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie zdobyte w wielu sprawach dotyczących domów, gruntów, obiektów przemysłowych i handlowych, budynków zabytkowych. Specjaliści Kancelarii Adwokackiej Grzybkowski, Guzek i Partnerzy służą również pomocą podczas negocjacji i uzgodnień z dotychczasowymi użytkownikami obiektów.

Spółdzielczość mieszkaniowa

Sprawy związane ze spółdzielczością mieszkaniową dotyczą milionów Polaków. Nasza Kancelaria reprezentuje swoich klientów we wszelkich sprawach związanych z eksploatacją, zmianami właścicielskimi, a także członkostwem w spółdzielniach mieszkaniowych. Dotyczy to również sytuacji naruszeń prawa spółdzielczego i nieprawidłowości w działaniu spółdzielni mieszkaniowych - na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski.

Wspólnoty mieszkaniowe

Instytucja wspólnoty mieszkaniowej, bardzo intensywnie rozwijana w czasach przekształceń własnościowych, już okrzepła. Nadal jednak – zwłaszcza w przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych, bardzo ważne jest profesjonalne wsparcie prawne. Dotyczy to zarówno bieżącej działalności - umów z usługodawcami oraz dostawcami mediów i materiałów, umów z najemcami powierzchni komercyjnych, windykacji zadłużonych udziałowców wspólnoty; jak i przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i finansowym (rozbudowa, kredyty).

Prawo sąsiedzkie

Relacje między właścicielami sąsiadujących nieruchomości reguluje prawo sąsiedzkie, którego reguły ujęto w zapisach kodeksu cywilnego. Prawo sąsiedzkie określa wzajemne obowiązki i prawa sąsiadów, chroniąc przed różnego rodzaju nieprawidłowościami podczas prowadzenia prac budowlanych, prac ogrodniczych czy codziennej eksploatacji nieruchomości. Przepisy kodeksu cywilnego regulują również kwestie rozliczenia wspólnych prac, odszkodowań albo udostępniania przejazdu w ramach służebności. Nasi prawnicy analizują każdą z trudnych sytuacji, sugerują odpowiednie kroki prawne, reprezentują klientów podczas negocjacji i sporów w sądzie.