Bank wiedzy:

Niektóre interpretacje prawa podatkowego mogą stracić moc

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Ważne jest to, że część dotychczas wydanych interpretacji może stracić moc.

Projekt z 10 kwietnia 2018 roku wprowadza nowe pojęcia "korzyści podatkowej" oraz "interpretacji na wniosek grupowy". Przewiduje się, iż interpretacje będą wydawane na wspólnie złożony wniosek grupowy, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe opisane we wniosku dotyczyć będzie także innych podmiotów, powiązanych z wnioskodawcą. Innymi słowy, w treści wniosku konieczne będzie podanie, czy opisywane w nim zdarzenie dotyczyć będzie, poza wnioskodawcą, podmiotów z nim powiązanych. Jeżeli tak będzie - trzeba będzie je wskazać. Regulacja dotyczyć ma podmiotów powiązanych ze sobą kapitałowo lub osobowo w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Wnioski grupowe mają wskazywać obowiązkowo korzyści podatkowe z dokonywanych transakcji, wartości prawa majątkowego objętego wnioskiem, jeżeli przekracza ona 10.000.000 złotych oraz opis powiązań pomiędzy podmiotami.

Nowelizacja przewiduje też możliwość aktualizacji interpretacji wydanych przed jej wejściem w życie. Jeżeli interpretacja uzyskana przed wejściem nowych przepisów w życie dotyczy również podmiotu powiązanego i korzyści podatkowej, będzie można ją zaktualizować podając organowi niezbędne dane dotyczące podmiotów powiązanych oraz korzyści podatkowej. Interpretacje, dla których (mimo przesłanek) takiej aktualizacji nie dokona się w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, mają wygasnąć. Aktualizacja nie jest zatem obowiązkowa, ale jej zaniechanie spowoduje utratę ochrony jaka wynikającej z interpretacji.

Projekt nie przewiduje, aby interpretacje wydawane na wniosek grupowy miały mieć inne cechy niż dotychczasowe interpretacje. Można jedynie domyślać się, że podanie fiskusowi danych o czynnościach dokonanych z podmiotami powiązanymi posłuży do kontroli tych podmiotów lub do rozpoczęcia przez fiskus procedury uchylenia interpretacji indywidualnej, np. w związku ze stwierdzeniem, że wskazana w niej czynność służy ominięciu opodatkowania. W takiem sytuacji organ skarbowy może chcieć zastosować klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Nasza Kancelaria prowadzi audyt interpretacji uzyskanych za jej pośrednictwem. W razie wejścia w życie ustawy ci z Państwa, którzy uzyskiwali interpretacje indywidualne z pomocą naszych specjalistów, otrzymają specjalny formularz, którego wypełnienie posłuży do zaktualizowania interpretacji.