Bank wiedzy:

Nowe prawo przedsiębiorców opublikowane

W dniu 30 marca 2018 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw pakiet aktów prawnych znanych pod nazwą „Konstytucji dla biznesu”.

Pod tym terminem kryje się pięć ustaw: Prawo przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Poza licznymi szczegółowymi rozwiązaniami, zmianę jakościową w relacjach między przedsiębiorcą a organami władzy mają stanowić ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w tym domniemanie zgodności z prawem działania przedsiębiorcy czy rozstrzyganie wątpliwości prawnych na korzyść przedsiębiorcy.

Ustawy, poza niektórymi wskazanymi w nich przepisami, wchodzą w życie po 30 dniach od ogłoszenia czyli 29 kwietnia. Wtedy też moc utraci wiele innych ustaw, w tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.