Bank wiedzy:

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie szereg przepisów zmieniających ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. W naszym opracowaniu omawiamy najważniejsze zmiany.

1. Zmiany w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń – od 1 stycznia 2022 roku uchylona zostanie zasada, zgodnie z którą nieterminowe opłacenie składek powoduje ustanie dobrowolnych ubezpieczeń. Ubezpieczony dobrowolnie będzie objęty ubezpieczeniami od dnia zgłoszenia do dnia wyrejestrowania.

2. Zwiększenie wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu do 80% podstawy wymiaru.

3. Zmiana w zakresie zawieszania prawy do renty socjalnej – od 1 stycznia 2022 roku osoba uzyskująca rentę socjalną, która uzyskuje dochody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, będzie mogła osiągać je w wysokości do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli osoba tak będzie uzyskiwać te dochody w wysokości 70-130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta socjalna będzie podlegała obniżeniu.

4. Skrócenie okresu zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni. Okres ten nie będzie dotyczył niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą, występującej w czasie ciąży lub powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

5. Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Świadczenia te będą przysługiwały osobom, które z przyczyn od siebie niezależnych utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia.

6. Wprowadzenie możliwości potrącania przez ZUS zaległości składkowych z wypłacanymi świadczeniami.

7. Zmiana w zakresie okresu korekty dokumentów rozliczeniowych - przez okres 5 lat możliwe będzie złożenie korekty dokumentów za styczeń 2022 roku i za kolejne miesiące. Po upływie tego terminu zmiany na koncie ubezpieczonego będą możliwe tylko na skutek wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. Dokumenty rozliczeniowe korygujące za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. będzie można złożyć do 1 stycznia 2024 r.

Opracował:
Robert Rudnicki, radca prawny, doradca podatkowy (numer wpisu 13621)