Bank wiedzy:

Oznakowanie samochodu służbowego

Czy dopuszczalne jest oznakowanie samochodu służbowego folią odblaskową?

Poznań, dnia …marca 2007 roku

OPINIA PRAWNA
w sprawie oznaczania logiem i nazwą firmy samochodów służbowych
X Sp. z o.o.


I. Podstawa zlecenia:

Opinia na zlecenie X Sp. z o.o. przesłane do kancelarii za pośrednictwem e-maila dnia … roku przez Pana Y.

II. Cel opinii:

Celem opinii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest zastosowanie materiałów odblaskowych do oklejenia reklamą samochodów służbowych firmy X Sp. z o.o.

III. Podstawa prawna opinii:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z  2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884 i Nr 121, poz. 1264, Nr  173, poz. 1808).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 300 i Nr 103, poz. 1085, Nr 169, poz. 1773).

IV. Analiza merytoryczna:

Stan faktyczny:

X Sp. z o.o. zamierza okleić granatowe samochody służbowe logiem i  nazwą firmy. Napisy i loga wykonane mają zostać na folii odblaskowej, która w porze nocnej świeci jak odblask.

Rozważania merytoryczne:

Wymagania dotyczące pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym określa ustawa Prawa o ruchu drogowym. Ogólne warunki techniczne, jakie muszą spełniać pojazdy, określone są w art. 66 kodeksu. Zgodnie z nim pojazd uczestniczący w ruchu drogowym powinien być tak zbudowany, wyposażony i  utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.
Natomiast szczegółowe warunki techniczne pojazdów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia. Powyższe rozporządzenie wydane zostało na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 66 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym, stosownie do którego ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w  porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten stanowi źródło dla aktów wykonawczych w zakresie warunków technicznych pojazdów.
Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie (w Prawie o ruchu drogowym) i w celu jej wykonania stosownie do art. 92 ust. 1  Konstytucji, zgodnie z którym rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania; upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Powołane rozporządzenie ma charakter powszechny i dotyczy wszystkich pojazdów biorących udział w ruchu drogowym. Określa ono wymagania podstawowe dotyczące zarówno nowych pojazdów, jak i użytkowanych oraz dodatkowe w odniesieniu do niektórych pojazdów.
Wśród szczegółowych warunków technicznych pozostałych pojazdów rozporządzenie określa zewnętrzny wygląd samochodu uprzywilejowanego1. I tak m.in. pojazd policji winien posiadać niebiesko-granatową barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej i umieszczonym po obu stronach pojazdu napisem „POLICJA” barwy białej, samochód osobowy policji zaś powinien mieć pas wyróżniający barwy białej odblaskowej2. Przy czym pasy wyróżniające o szerokości 8-15 cm powinny być umieszczone wokół pojazdu poniżej dolnej krawędzi okien.
W podobny sposób rozporządzenie określa wygląd zewnętrzny karetki sanitarnej, pojazdu górniczego, pojazdu straży pożarnej, straży granicznej, sił zbrojnych i służby więziennej (§§ od 28 do 35 rozporządzenia).
Jednocześnie rozporządzenie nie zabrania aby zwykły pojazd (nieuprzywilejowany) oznakowany był za pomocą naklejek czy też farby odblaskowej. Rozporządzenie zabrania jedynie, aby pojazd taki oznakowany był w sposób przeznaczony wyłącznie dla pojazdu uprzywilejowanego3.
Oznacza to, iż pojazd nieuprzywilejowany nie może być oznakowany za pomocą któregokolwiek z elementów przeznaczonych dla pojazdu uprzywilejowanego. I tak zabronione jest znakowanie pasem wyróżniającym barwy białej, białej odblaskowej, niebieskiej, czerwonej, srebrzystej, jasnozielonej i  pomarańczowej. Ponadto nie wolno na pojazdach umieszczać napisów zastrzeżonych wyłącznie dla pojazdów uprzywilejowanych (Policja, Straż Pożarna itp.).
Oznakowanie inne, niż stosowane na pojeździe uprzywilejowanym jest natomiast dopuszczalne.

V. Wnioski opinii:

1. Wymagania co do oznakowania pojazdów określa Prawa o ruchu drogowym i  wydane na jego podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.


2. Zarówno Prawo o ruchu drogowym, jak i rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia nie zawierają zakazu znakowania pojazdów naklejkami bądź napisami odblaskowymi, jeżeli tylko pojazd nie został oznakowany w sposób przeznaczony wyłącznie dla pojazdu uprzywilejowanego.


3. Pojazd nieuprzywilejowany nie może być oznakowany za pomocą któregokolwiek z elementów przeznaczonych dla pojazdu uprzywilejowanego. I tak zabronione jest znakowanie pasem wyróżniającym barwy białej, białej odblaskowej, niebieskiej, czerwonej, srebrzystej, jasnozielonej i pomarańczowej. Ponadto nie wolno na pojazdach umieszczać napisów zastrzeżonych wyłącznie dla pojazdów uprzywilejowanych (Policja, Straż Pożarna itp.).


Opinię tę wydałem z całą sumiennością i starannością, kierując się swoją najlepszą wiedzą.

 

/adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/

Przypisy:
1 Art. 2. pkt 38  Użyte w ustawie określenia oznaczają: "pojazd uprzywilejowany" - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o  zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;
2 § 31.ust.  1.  Rozporządzenia. Pojazd Policji, z wyjątkiem motocykla, powinien posiadać niebiesko-granatową barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej i umieszczonym po obu stronach pojazdu napisem "POLICJA" barwy białej, z zastrzeżeniem ust. 2. Na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis "POLICJA" barwy niebieskiej na białym tle; napis "POLICJA" barwy białej może być także umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu może być odwrócony (lustrzany).
Ust. 2. Samochód osobowy Policji o liczbie miejsc siedzących nie większej niż 5 i rodzaju nadwozia sedan, hatchback, kombi lub coupe powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej odblaskowej; drzwi boczne powinny mieć kolor biały nieodblaskowy; na pasie wyróżniającym drzwi bocznych przednich powinien być umieszczony napis "POLICJA" w kolorze niebiesko-granatowym odblaskowym, w odcieniu koloru nadwozia.
3 § 37. Rozporządzenia Oznakowanie określone w § 27-35 nie może być stosowane na pojeździe innym niż pojazd, dla którego zostało ono określone.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.