Nasza kancelaria reprezentuje osoby fizyczne wchodzące w spór z pracodawcą lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Oferta Prawo pracy

Zagadnienia prawa pracy w istotny sposób wpływają na decyzje podejmowane przez pracowników oraz pracodawców. Bogata wiedza oraz wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów pozwala na udzielanie cennego wsparcia zarówno w przypadkach indywidualnych sporów pracowniczych, jak i konfliktów na większą skalę - między pracodawcami a grupami pracowników, czy reprezentującymi ich związkami zawodowymi. Naszych klientów reprezentujemy również w sprawach dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, czyli w sporach z ZUS.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Umowy z pracownikami

Nasi prawnicy dbają o odpowiednie przygotowanie wzorów umów regulujących wzajemne obowiązki pracownika i pracodawcy. Umowy takie uwzględniają specyfikę danego zakładu pracy oraz lokalne uwarunkowania, oczywiście zachowując pełną zgodność z przepisami prawa pracy. Dzięki kompetentnej modyfikacji uniwersalnych wzorców umów można uzyskać większą skuteczność w konkretnej sytuacji.

Regulaminy pracy i wynagrodzenia

Wewnętrzne regulacje dotyczące obowiązków i praw pracowników oraz kwestii związanych z wynagrodzeniem za pracę, są istotnym elementem organizacji. Specjaliści z naszej Kancelarii udzielają kompleksowego wsparcia na etapie tworzenia takich dokumentów oraz w sprawach związanych z ewentualnymi ich naruszeniami.

Ubezpieczenia społeczne

Doświadczenie i doskonała orientacja w aktualnych przepisach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych, pozwala nam wspierać naszych klientów we wszystkich sprawach dotyczących tego zagadnienia. Dotyczy to również przypadków reprezentowania pracowników poszkodowanych na skutek błędów proceduralnych - przez pracodawcę bądź Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

BHP

Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy składają się na jeden z najważniejszych katalogów uregulowań porządkujących działanie nowoczesnej firmy. Wspieramy naszych klientów przy tworzeniu polityki i procedur BHP, reprezentujemy ich w przypadkach naruszeń przepisów ogólnych bądź regulaminów wewnętrznych, występujemy w ich imieniu w sprawach dotyczących wypadków przy pracy.

Rady pracownicze i związki zawodowe

Organa reprezentujące pracowników - rady pracownicze i związki zawodowe - mają duży wpływ nie tylko na warunki pracy w firmie. W wielu przypadkach mają istotny głos w sprawach związanych z rozwojem albo zmianami w przedsiębiorstwie. Nasi prawnicy dbają o zachowanie kompromisu między prawem pracowników do zrzeszania się i współdecydowania o wspólnych sprawach a prawem przedsiębiorstwa do podejmowania autonomicznych decyzji.

Postępowania rekrutacyjne

Współczesne postępowania rekrutacyjne coraz częściej odbywają się według skomplikowanych procedur, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. Złożoność systemów i ogromna skala prowadzonych projektów rekrutacyjnych może budzić wątpliwości kandydatów. Nasi prawnicy służą wsparciem zarówno przy organizowaniu rekrutacji, jak i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

Sprawy związane ze zwolnieniami grupowymi

Zwolnienia grupowe są trudnym momentem w historii każdego przedsiębiorstwa. Pracownicy naszej Kancelarii reprezentując klientów analizują sytuację i pomagają w przeprowadzeniu tej procedury - w zgodzie z przepisami prawa oraz w partnerskiej atmosferze. Wspierają zarząd przedsiębiorstwa w kontaktach z instytucjami publicznymi (np. urzędem pracy), a jednocześnie pomagają w wypracowaniu metod pomocy dla zwalnianych pracowników.

Reprezentacja w sprawach przed sądem pracy

Nasza Kancelaria przed sądem pracy reprezentuje przedsiębiorców lub pracowników. Dysponujemy również doświadczeniem upoważniającym do występowania w imieniu całych grup interesariuszy.

Reprezentacja w sporach z ZUS

Składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowią dla polskich przedsiębiorców bardzo duże obciążenie. Nic dziwnego, że na tym tle często dochodzi do sporów, a kwoty będące przedmiotem sporu są bardzo wysokie. Nasi prawnicy dbają o to, by obciążenia te w najmniejszym stopniu wpływały na kondycję firmy. Kancelaria Grzybkowski, Guzek i Partnerzy reprezentuje swoich klientów zarówno w bezpośrednich kontaktach z ZUS, jak i w trakcie ewentualnych sporów w sądzie.