Bank wiedzy:

Kompensata nie podlega limitowi

Minister Finansów przyznał, że limit 15.000,00 złotych dla transakcji gotówkowej, po przekroczeniu którego wydatki nie są kosztem uzyskania przychodu, nie dotyczy kompensat i potrąceń. Sprawa budziła wiele wątpliwości.

Od 1 stycznia w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodu wydatki gotówkowe o wartości przekraczającej 15.000,00 złotych. Wątpliwości podatników na tym tle dotyczą m. in. możliwości ich stosowania także do takich form płatności jak kompensata.

W interpretacji indywidualnej z dnia 27 lutego 2017 roku Minister Finansów potwierdził, że przepisy te nie dotyczą przypadków, w których wierzytelności wygasają poprzez potrącenie (kompensatę). W uzasadnieniu organ wskazał: „W przypadku kompensaty nie mamy natomiast do czynienia z płatnością. Dochodzi co prawda do uregulowania w całości lub w części zobowiązania (wygaśnięcia zobowiązania), jednak czynność ta nie może być utożsamiana z płatnością. Jeżeli zatem ma miejsce uregulowanie lub wygaśnięcie zobowiązania z innych powodów niż dokonanie płatności, wówczas omawianych przepisów nie stosuje się. Przyjęcie bowiem, że przepisy te odnoszą się do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań mogłoby oznaczać zastosowanie wykładni rozszerzającej, która nie tylko nie znajduje należytego umocowania w brzmieniu przepisu, ale także jest niemożliwa do zastosowania w praktyce.”

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 lutego 2017 r., sygn. akt 3063-ILPB2.4510.9.2017.1.PS