Bank wiedzy:

Centralny rejestr faktur (i inne zmiany)

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT z 30 listopada 2018 roku planuje się wprowadzenie centralnego rejestru faktur. Jednocześnie w projekcie znalazło się sporo innych zmian. Warto zapoznać się z tymi propozycjami.

W projekcie planuje się dodanie art. 110a regulującego funkcjonowanie centralnego rejestru faktur. Rejestr prowadzić będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Rejestr obejmować ma ewidencję VAT wysyłaną przez podatników w pliku JPK_VAT oraz faktur, do której przesyłania obowiązane będą jednostki administracji samorządowej i rządowej.

Jednocześnie w projekcie planuje się dokonanie szeregu innych zmian. Część z nich dotyczy uproszczonej procedury opodatkowania importu towarów. Do art. 33a ustawy o VAT ma zostać dodany ust. 2c wskazujący, że właściwym organem będzie Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub miejsca zamieszkania w kraju – Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego. Uchylony ma zostać ust. 4 art. 33a, przewidujący obowiązek pisemnego zawiadamiania organu o zamiarze rozliczania importu w procedurze uproszczonej lub o rezygnacji z tej procedury. Uchylony ma zostać także ust. 6 przewidujący obowiązek przedstawiania organowi dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku z tytułu importu w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu. Zmianie ulegnie ust. 7 regulujący kwestię utraty prawa do stosowania procedury uproszczonej. Po zmianie w razie braku rozliczenia tego podatku nastąpi utrata prawa do stosowania procedury uproszczonej:

  1. na 12 miesięcy – jeżeli nierozliczona kwota przekroczyła 10% podatku należnego z tytułu importu, którą podatnik miał rozliczyć w deklaracji,
  2. w odniesieniu do kwoty podatku, której nie rozliczono w deklaracji – gdy nierozliczona kwota podatku w danym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 10% podatku z tytułu importu, który podatnik miał rozliczyć w deklaracji.

Wykreśleniu mają też ulec ust. 10 i ust. 11 przewidujące wydanie decyzji o utracie prawa do stosowania procedury uproszczonej.

Nieznaczne zmiany dokonuje się w przepisach dotyczących zwrotu podatku. Zamiast pisemnego wniosku o zwrot składanego wraz z deklaracją, składany będzie wniosek o zwrot zawarty w złożonej deklaracji podatkowej.

Zmiany mają dotknąć także deklaracji podatkowych. W art. 99 ustawy o VAT ma zostać dodany ust. 11c przewidujący przesyłanie deklaracji VAT w postaci elektronicznej, zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, umieszczonym na ePuap, wspólnego dla deklaracji i ewidencji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej – a zatem zgodnie z przepisami regulującymi przekazywanie urzędom dokumentów księgowych w plikach JPK. Również sam tryb przesyłania plików JPK ulegnie zmianie. Projekt przewiduje, że pliki JPK będą przesyłane razem z deklaracją w terminie właściwym do jej złożenia. W przypadku stwierdzenia w ewidencji błędów lub niezgodności, podatnik będzie obowiązany przesłać niezwłocznie korektę. Za przesłanie ewidencji błędnej lub nieprawdziwej nakładana będzie kara pieniężna w kwocie 500 złotych za każdą nieprawidłowość. Przed nałożeniem kary naczelnik urzędu skarbowego ma wzywać podatnika do korekty, wskazując błędy i niezgodności. Kara nie będzie nakładana, jeżeli podatnik prześle korektę w terminie 14 dni.

Podkreślenia wymaga, że z projektu nie wynika nałożenie na podatników nowego obowiązku ewidencyjnego. Prowadzenie Rejestru i przesyłanie do niego danych ma spoczywać na administracji skarbowej.

Projekt przewiduje, że nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 lipca 2019 roku.


(opracował: Adam Rajewski)