Bank wiedzy:

Utracony towar a koszt uzyskania przychodów

Czy wydatek poniesiony na nabycie utraconych środków obrotowych stanowi koszt uzyskania przychodów?

Poznań, dnia … października 2013 roku

 

 

Opinia prawna

w sprawie ujęcia wartości utraconych towarów handlowych w kosztach uzyskania przychodów

 

I. Podstawa zlecenia:

Opinia sporządzona na zlecenie X Sp. z o.o. (dalej: spółka) z siedzibą w ….

 

II. Cel opinii:

Celem opinii jest określenie czy wydatek, poniesiony przez zlecającego sporządzenie opinii, na nabycie utraconych później środków obrotowych, stanowi dla zlecającego koszt uzyskania przychodów i czy możliwe jest pomniejsze osiągniętego przychodu o jego wartość.

 

III. Podstawa prawna opinii:

Opinię sporządzono w oparciu o następujące akty normatywne:

 1. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku,
 2. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

 

IV. Analiza merytoryczna opinii:

 1. A.    Stan faktyczny:

Spółka w roku 2012 zleciła profesjonalnemu podmiotowi, świadczącemu usługi międzynarodowego transportu towarów, realizację przesyłki transgranicznej.

Przedmiotem przysyłki był towar nabyty przez spółkę o wartości 6.034,05 EURO przeznaczony na cele działalności handlowej spółki.

Na okoliczność realizacji usługi przewozu sporządzono niezbędną dokumentację przewozową. W trakcie transportu przesyłki przez przewoźnika przesyłka zaginęła.

W następstwie stwierdzenia przez przewoźnika oraz spółkę zaginięcia transportowanego towaru, wszczęta została procedura reklamacyjna. Podjęte działania nie przyniosły efektu, przesyłki nie odnaleziono. W toku postępowania reklamacyjnego odpowiedzialnością za zaginioną przesyłkę obciążono przewoźnika, nie wykazując jednak, iż jego działanie nosiło znamiona umyślnego. Nie stwierdzono również, aby przewoźnikowi można było przypisać rażące niedbalstwo przy realizacji usługi.

 

Strony, w oparciu o wiążące je przepisy międzynarodowego prawa przewozowego, ustaliły, że kwotą limitującą zakres odpowiedzialności przewoźnika jest kwota 7.382,30 złotych. Sumę tę przewoźnik przekazał na rachunek spółki celem rekompensaty części szkody.

 

Finalnie, po stronie spółki stwierdzono szkodę w wysokości różnicy udokumentowanej wartości zagubionej przesyłki oraz sumy przekazanej przez przewoźnika tytułem odszkodowania.

 

 1. B.    Rozważania merytoryczne:
  1. 1.      Koszt uzyskania przychodu.

 

W świetle przedstawionego stanu faktycznego sformułowane zostało pytanie, czy koszt nabycia utraconego towaru można uznać za koszt poniesiony celem uzyskania przychodów i pomniejszyć przychód o jego wartość.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

 

Wskazany przepis pozwala podatnikowi na zaliczenie do kosztów uzyskana przychodów wszelkich gospodarczo uzasadnionych wydatków1, których związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą może zostać przez podatnika wykazany, a których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie przychodu,  poza wydatkami wskazanymi w art. 16 ust. 1 pdop.2

Pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodem (również potencjalnym) musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy, który podatnik powinien móc wykazać w toku podatkowego postępowania dowodowego.3 Wskazany związek przejawia się poprzez fakt, iż poniesienie wydatku rodzi bądź może rodzić powstanie przychodu,  bądź w określony sposób zmierza do zachowania jego źródła.

 

Celowość poniesienia wydatku ma to znaczenie, że nie faktyczne osiągnięcie przychodu decyduje o możliwości zakwalifikowania wydatku jako jego kosztu uzyskania. Wystarczające jest wykazanie, że gospodarczo uzasadnione było oczekiwanie, iż jego poniesienie zmierza do osiągnięcia przychodu bądź zabezpieczenia lub zachowania jego źródła.

 

Podsumowując, jako koszt uzyskania przychodu uznać można koszt, który jednocześnie4:

 

 • został poniesiony przez podatnika
 • jest rzeczywisty
 • pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • poniesiony został w ustawowo określonych celach
 • jest należycie udokumentowany
 • nie został wyszczególniony w art. 16 ust. 1 pdop

 

Z tego powodu, że uwzględnienie wydatku jako kosztu uzyskania przychodów powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania na podatniku spoczywa obowiązek zebrania dokumentacji niezbędnej do wykazania zasadności włączenia pojedynczego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.5

 

W orzecznictwie jest jednak obecne stanowisko, wedle którego uchybienie w zakresie sposobu dokumentowania wydatków, czynności lub zdarzeń nie oznacza a priori, że dana czynność lub zdarzenie nie wystąpiło.6

 

Analiza wydatków pod kątem uznania ich jako koszty uzyskania przychodów następuje odrębnie w stosunku do każdego wydatku.

 

Zagubienie przesyłki stanowi utratę środka obrotowego, którego zakup został dokonany w celu uzyskania przychodów. Pojęcie straty nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym. Odnieść się wobec tego należy do słownikowej definicji tego pojęcia. Poprzez stratę należy rozumieć ubytek, poniesioną szkodę, to co się przestało posiadać.7

 

Celowość dokonanego zakupu umożliwia zakwalifikowanie kosztu nabycia utraconego towaru jako kosztu uzyskania przychodów i obniżenia przychodu o jego wartość.8

Ustawodawca w art. 16 ust. 1 pdop nie wymienił wydatków przeznaczonych na utracone później środki obrotowe jako wydatków, których nie można uznać za koszty uzyskania przychodów.

Jeżeli zatem utracenie środka obrotowego nastąpiło w sposób niezawiniony, przy realizacji normalnych i racjonalnych działań gospodarczych, koszt nabycia utraconego towaru, w ocenie sporządzającego opinię, można uznać jako koszt uzyskania przychodów.9 Warunkiem jest jednak, aby utrata środka obrotowego nastąpiła w takcie normalnego i racjonalnego działania podatnika – przyczyną utraty środka obrotowego nie może być niegospodarność podatnika.10

Ocena dopuszczalności zaliczenia kosztów nabycia utraconego środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów dokonywana jest z uwzględnieniem:

 

 • działalności prowadzonej przez podatnika
 • okoliczności, które przyczyniły się do utraty środka obrotowego
 • udokumentowania okoliczności związanych z utratą środka obrotowego11
 • podjętych przez podatnika działań zabezpieczających

 

Zdaniem autora opinii okoliczności utraty przez spółkę zakupionego towaru nie stanowią przeszkody do uwzględnienia poniesionego kosztu jako kosztu uzyskania przychodu.

Z analizy stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę wynika, że utraty towaru spółki dokonał podmiot świadczący profesjonalnie usługi transportowe. Spółka dochowała wszelkiej staranności przy wyborze przewoźnika natomiast zlecenie przewozu towaru nastąpiło w ramach typowych czynności gospodarczych podejmowanych przez spółkę.

Po uzyskaniu informacji o zagubieniu przesyłki spółka wyczerpała przysługujące jej środki zmierzające do odnalezienia przesyłki i zareklamowania usługi. Wszystkie okoliczności zostały należycie udokumentowane.

 

 1. 2.      Moment potrącenia kosztu.

 

Koszty uzyskania przychodów dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie dają się powiązać z konkretnie określonym przychodem, jaki osiągnął podatnik, natomiast koszty pośrednie wiążą się z całokształtem działalności prowadzonej przez podatnika - ogólnie określonymi przychodami osiąganymi z tytułu prowadzenia tej działalności - których powiązanie z konkretnym przychodem jest niemożliwe.12

Powyższe rozróżnienie ma to znaczenie, że określenie charakteru kosztu decyduje o formie jego potrącenia.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 pdof koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 4d pdop koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 15 ust. 4e za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wszelkie wyliczenia kosztów bezpośrednich czy kosztów pośrednich można uznać jedynie za przykładowe. O charakterze danego kosztu u konkretnego podatnika decydować będzie przede wszystkim polityka rachunkowości przyjęta przez podatnika, która odzwierciedla rodzaj prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.13

 

V. Wnioski opinii:

 

1. W okolicznościach przedstawionych w opinii zagubienie przesyłki przez przewoźnika powoduje niezawinioną przez podatnika utratę środka obrotowego, którego zakup został dokonany w celu uzyskania przychodów.

Celowość dokonanego zakupu, przy dochowaniu przewidzianych prawem procedur dokumentacyjnych, zdaniem autora opinii, umożliwia zakwalifikowanie kosztu nabycia utraconego towaru jako kosztu uzyskania przychodów.

 

2. Bezpośredni lub pośredni charakter kosztu uzyskania przychodu, decydujący o sposobie jego potrącenia, określany jest z uwzględnieniem polityki rachunkowości podatnika.

 

 

Opinię tę wydałem z całą sumiennością i starannością, kierując się swoją najlepszą wiedzą.

 

 

/adwokat Tomasz Grzybkowski/          

 

Przypisy:

1Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lutego 2013 roku ILPB3/423-466/12-2/EK

2Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2007 roku I SA/Wr 53/2007: Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów określona w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oparta jest na swoistej klauzuli generalnej, która stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 tej ustawy.

3Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2013 roku II FSK 2701/11

4Interpretacja Indywidulana Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 marca 2012 roku ILPB3/423-553/11-4/EK

5Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2000 roku III SA 1095/99

6Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2001 roku III SA 3352/99

7Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2007 roku I SA/Wr 53/07: Znaczenia straty jako kosztu podatkowego (pojęcie straty w tym rozumieniu nie zostało zdefiniowane w ustawie), poszukiwać należy w drodze wykładni gramatycznej, i tak strata w języku potocznym oznacza „ubytek, szkoda poniesiona, to co się przestało posiadać; fakt, że się przestało posiadać” (Słownik języka polskiego PWN Warszawa 1998, red. M. Szymczaka, t. III str. 322)

8Aktualne w tym przedmiocie jest stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia z dnia 7 sierpnia 2001 roku III SA 2041/00 skonstruowane na gruncie stanu faktycznego którego dotyczą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Zagadnienie zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów nie zostało w ustawie uregulowane w sposób jasny. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1993 r. Nr 90 poz. 416 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W świetle tej definicji może nasuwać się wątpliwość, czy strata w ogóle jest kosztem uzyskania przychodów. Nie sposób bowiem przyjąć aby podatnik ponosił stratę w celu uzyskania przychodów. Element celowości - wymagany przez wspomniany przepis - wydaje się nie do zrealizowania w wypadku straty, która na ogół nie jest następstwem celowego działania podatnika.

Z drugiej jednak strony rację mają skarżący, że skoro art. 23 ust. 5 i 6 omawianej ustawy wyłącza niektóre straty z kategorii kosztów uzyskania przychodów, to należy przyjąć, iż co do zasady ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczania strat do wspomnianych kosztów. Nie tracąc z pola widzenia niekonsekwencji ustawodawcy, który nie dostrzega, że zdarzenie powodujące szkodę z natury rzeczy nie służy osiągnięciu przychodowy należy przyjąć, że kosztem uzyskania przychodów są tylko takie straty, których występowanie w toku działalności danego rodzaju jest nieuniknione. Innymi słowy chodzi o straty, które są normalnym, chociaż niechcianym następstwem działania w danej branży. Celowi osiągnięcia przychodów służy zatem sama działalność gospodarcza, a straty są jedynie ubocznym skutkiem tej działalności.

Z tych przyczyn podatnik, który zamierza zaliczyć straty do kosztów uzyskania przychodów, powinien - niezależnie od wymogów ustawy o rachunkowości, nie mających w kwestii kosztów decydującego znaczenia - udowodnić, że straty te są normalnym następstwem prowadzonej działalności.

Por. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2012 roku, II FPS 2/12

9Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2008 roku  II FSK 23/07,

10Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2000 roku III SA 1095/99

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2004 roku III SA 1996/2002

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 maja 2010 roku I SA/Po 71/10: Co do zasady ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów nie zostały one bowiem wymienione wprost jako koszty nie podlegające zaliczeniu do tych kosztów. Tak uproszczona wykładnia byłaby jednak nieuprawniona, bowiem nie samo ponoszenie strat należy traktować jako środek zmierzający w celu osiągnięcia przychodów, lecz cały zespół działań dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu pozyskania przychodów, zaś straty tylko jako nieunikniony i nieodłączny, aczkolwiek niechciany element każdej aktywności gospodarczej. W tym kontekście należy rozpatrywać możliwość zaliczenia określonych strat do kosztów uzyskania przychodów. Podkreślenia wymaga fakt, iż strata jest zdarzeniem losowym, niezależnym od woli podatnika, powstałym zarówno w wyniku działań sił przyrody, jak i działań innego człowieka, powodującym ubytek i szkodę - pod warunkiem, że podatnik nie przyczynia się w jakiś sposób do powstania tej szkody lub nie ułatwia jej powstania. Zawinienie ze strony podatnika poprzez niezachowanie staranności wymaganej w danych warunkach, niedopełnienie obowiązków ciążących na podatniku w celu uniknięcia szkody, uniemożliwia przyjęcie, że powstała szkoda stanowi stratę o charakterze losowym.

Z tych przyczyn podatnik, który zamierza zaliczyć straty do kosztów uzyskania przychodów, powinien udowodnić, że straty te są normalnym następstwem prowadzonej działalności

11Por. art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 17 września 2009 roku I SA/Ke 202/09: Podkreślić jednak należy, że w orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, iż tylko niezawinione straty w środkach obrotowych mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu jeżeli rzeczywiście nastąpiły i zostały udokumentowane, przy czym straty ujawnione w wyniku inwentaryzacji towarów handlowych winny być udokumentowane według zasad wynikających z przepisów o rachunkowości. Kosztem uzyskania przychodu mogą być tylko takie straty, których występowanie w toku działalności danego rodzaju jest nieuniknione i gdy przyczyny utraty towaru zostały wykazane

12Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 lutego 2012 roku IBPBI/2/423-1308/11/SD

13Wojciech Dmoch, Podatek dochodowy od osób prawnych, Komentarz str. 301 i n., CH Beck Warszawa 2010.

 

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.