Bank wiedzy:

Przedsiębiorca może zainwestować w gminne... lotnisko

Krajowa Informacja Skarbowa uznała za koszt uzyskania przychodu wydatki inwestycyjne w lokalną infrastrukturę, nie będącą własnością podatnika. Uznano, że rozbudowa gminnego lotniska leży w interesie przedsiębiorcy.

Podatnik, który poniósł wydatki mające na celu polepszenie stanu istniejącej infrastruktury gminnej może zaliczyć jej jako koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowiska takie przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 kwietnia 2017 roku sygn. 1462-IPPB6.4510.35.2017.1.AZ.

Podatnik poinformował, iż zamierza partycypować (na podstawie osobnej umowy z właściwym organem gminy) w kosztach przebudowy istniejącego lotniska sportowego (znajdującego się w bliskiej odległości od zakładu produkcyjnego spółki) w celu poprawienia jego przydatności i funkcjonalności. Inwestycja ta miałaby polegać na przebudowie istniejącego lotniska w sposób umożliwiający korzystanie z niego przez loty samolotowe klasy biznes.

Przedsiębiorca argumentował, że dzięki inwestycji poprawi się komunikacja między siedzibą Spółki a zakładem produkcyjnym przy którym zlokalizowane jest lotnisko, co umożliwi kontrahentom spółki szybszy dostęp do zakładu produkcyjnego oraz usprawni działanie organu zarządzającego spółki.

Administracja skarbowa uznała, że wydatek ten zmierza zarówno do zabezpieczenia źródła przychodu wnioskodawcy jak i do uzyskania przychodu, więc może on zostać przez spółkę zaliczony jako koszt uzyskania przychodu na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dodatkowo KIS w pełni zaakceptowała stanowisko wnioskodawcy co do daty zaliczenia wydatków na realizację inwestycji jako kosztu uzyskania przychodu. Organ zgodził się z tym, iż wydatki te podatnik może zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia tj. w momencie ujęcia ich jako koszt dla celów bilansowych.