Bank wiedzy:

Rewolucja w cenach transferowych

Przepisy o cenach transferowych właściwie będą napisane całkowicie od nowa. Nowa ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 roku i mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych po 31 grudnia 2018 roku. Wśród licznych zmian uwagę zwraca między innymi plan podniesienia progów dokumentacyjnych.

Obecnie dokumentację cen transferowych mają obowiązek przygotować podmioty, których przychody lub koszty uzyskania przychodu przekroczyły równowartość 2 milionów euro. Obowiązek ten dotyczy jednak przypadków dokonywania transakcji przekraczających równowartość 50 tysięcy euro, a ten próg rośnie wraz ze wzrostem przychodów i kosztów podatnika.

Podniesienie tych progów to tylko jedna z licznych zmian. Przykładowo, dla transakcji mających za przedmiot rzeczowe aktywa obrotowe, środki trwałe czy finansowanie dłużne, próg wartości transakcji ma wynieść 10 milionów złotych. Dla usług niematerialnych oraz umów leasingu czy najmu, próg ma wynieść 2 miliony złotych. Są również inne zmiany.

W projekcie po raz pierwszy pojawia się definicja ceny transferowej. Wprost sformułowano także obowiązek ustalenia cen na warunkach rynkowych. Nowością jest również uregulowanie dopuszczalnych metod ustalania cen transferowych. Dotychczas przewidziane w ustawie metody są wskazówką dla organu podatkowego, co do sposobu badania czy cena jest rynkowa. Oczywiście podatnicy również mogli korzystać z tych metod, ale nie było to obowiązkowe. W projekcie przewidziano sześć metod ustalania ceny transferowej, które ma uwzględniać podatnik.

Projekt ustawy utrzymuje także wprowadzony rozporządzeniem z 14 marca 2018 roku termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz zeznania o cenach transferowych na koniec 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.