Bank wiedzy:

Nadchodzące zmiany w Kodeksie Pracy zwiększą przejrzystość i przewidywalność warunków pracy

Od 1 sierpnia 2022 roku miały zacząć obowiązywać nowe zapisy Kodeksu Pracy, regulujące kwestie przejrzystości i przewidywalności warunków pracy. Polski ustawodawca nie zdążył wprowadzić na czas reguł wynikających z dyrektywy unijnej, ale zmiany czekają nas tak czy inaczej.

Przepisy nowelizacji Kodeksu Pracy, wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE, miały zacząć obowiązywać 1 sierpnia 2022 roku. Ustawodawcy nie udało się dochować terminów na wprowadzenie do porządku prawnego unijnych rozwiązań. Biorąc pod uwagę etap prac parlamentarnych, nadal nie jest znany termin wejścia w życie ustawy, mimo tego, że w ostatecznej wersji projektu nadal figuruje 1 sierpnia 2022 roku.

Już teraz warto przygotować się do wdrożenia norm wynikających ze znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy, a to dlatego, że przepisy mają wejść w życie po upływie 21 dni od ogłoszenia ustawy. Pracodawcy będą musieli się spieszyć, by dostosować swoje wewnętrzne regulacje do nowych przepisów.

Rozszerzony zostanie katalog podstawowych obowiązków pracodawcy. Pracodawca zostanie zobowiązany do informowania pracowników o:

- warunkach pracy i płacy m.in. w zakresie informacji o przysługujących pracownikowi przerwach w pracy, zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią oraz prawie pracownika do szkoleń,
- możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- procedurach awansu,
- wolnych stanowiskach pracy.

Ważną zmianą będzie przyznanie pracownikowi zatrudnionemu u danego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy prawa wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu. Prawo do złożenia wniosku przysługiwać będzie pracownikowi raz w ciągu roku kalendarzowego. W związku z tym konieczne będzie, by pracownik posiadał wiedzę o wolnych stanowiskach pracy.