Bank wiedzy:

Brak ustawy o sygnalistach

Mimo wcześniejszego opublikowania (18 października 2021 roku) projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, mającej za zadanie implementowanie do polskiego systemu prawnego zapisów unijnej Dyrektywy o tzw. sygnalistach (Dyrektywa 2019/1937), wiele wskazuje na to, że ten akt prawny nie zostanie do 17.12.2021 uchwalony przez Sejm.

18 października 2021 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, mającej za zadanie implementowanie do polskiego systemu prawnego zapisów unijnej Dyrektywy o tzw. sygnalistach (Dyrektywa 2019/1937).

Wskazana Dyrektywa nakłada na Państwa członkowskie obowiązek przyjęcia regulacji umożliwiających ochronę tzw. sygnalistów, czyli osób zgłaszających nieprawidłowości w działaniu danego podmiotu. Wskazana Dyrektywa wejdzie w życie w dniu 17 grudnia 2021 roku i do tego momentu stosować ją będą podmioty zatrudniające 250 pracowników oraz podmioty objęte zastosowaniem niektórych aktów prawa unijnego (np. działające w sektorach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy).

Projekt omawialiśmy już we wcześniejszym opracowaniu: KLIKNIJ

Niestety na dzień 17 grudnia 2021 roku (data wejścia w życie Dyrektywy) wskazany powyżej projekt ustawy nie zostanie najprawdopodobniej przyjęty przez Sejm.

Oznacza to, że pomimo wejścia w życie stosownych regulacji unijnych brak będzie przepisów prawa krajowego umożliwiających ich stosowanie.

Na chwilę obecną nie jest znany przewidywany termin przyjęcia stosownych przepisów przez polskiego ustawodawcę.

Do czasu przyjęcia polskich przepisów zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół ekspertów Kancelarii pomoże Państwu ocenić czy wskazane regulacje dotyczą Państwa przedsiębiorstw oraz pomoże w przygotowaniach do wdrożenia ww. Dyrektywy w Państwa przedsiębiorstwie.

Opracował:

Robert Rudnicki, radca prawny, doradca podatkowy (numer wpisu 13621)