Bank wiedzy:

Nowe wykroczenia w kodeksie pracy przeciwko prawom pracownika

W sierpniu 2022 roku wejdą w życie przepisy rozszerzające katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Jest to związane z faktem pojawienia się po stronie pracowników nowych uprawnień, których konsekwencją będzie rozszerzenie obowiązków pracodawcy. Ustawodawca przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie nowych obowiązków. Oznacza to, że Inspekcja Pracy będzie miała więcej możliwości karania pracodawców.

Nowelizacja obejmie wprowadzenie 6 nowych wykroczeń przeciwko prawom pracownika:

1. Pracodawca będzie zobowiązany do informowania pracownika - na piśmie w terminie 7 dni od dopuszczenia do pracy - o warunkach zatrudnienia oraz o zmianie warunków zatrudnienia. Wykroczeniem będzie niepoinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia w terminie.

2. Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem - złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej - o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca będzie musiał udzielić odpowiedzi na wniosek wraz z jej uzasadnieniem. Wykroczeniem będzie nieudzielenie pracownikowi pisemnej odpowiedzi na wniosek.

3, Pracownikowi udzielany będzie urlop opiekuńczy pod warunkiem złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracownik opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku życia będzie mógł złożyć wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, o zastosowanie elastycznej organizacji pracy w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Wykroczeniem będzie prowadzenie przygotowań dotyczących zamiaru rozwiązania stosunku pracy od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu opiekuńczego oraz wniosku o elastyczną organizację pracy.

4. Pracownik opiekujący się dzieckiem, do ukończenia przez nie 8. roku życia, będzie mógł skorzystać z elastycznej organizacji pracy. Wykroczeniem będzie naruszenie przepisów o elastycznej organizacji pracy.

5. Pracownikowi przysługiwać będzie urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Wykroczeniem będzie naruszenie przepisów o nowym urlopie opiekuńczym.

6. Pracownikowi będzie przysługiwało zwolnienie z pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Wykroczeniem będzie naruszenie przepisów o zwolnieniu od pracy z powodu siły wyższej.

Nie zmieni się wysokość kary grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Przewidziana kara grzywny wynosić będzie, tak jak dotychczas od 1.000,00 złotych do 30.000,00 złotych.

(opracowała: adw. Beata Grygiel-Skrzypczak)