Bank wiedzy:

Zmiany zasad opodatkowania twórców - uchwalone

15 czerwca 2018 roku uchwalono ustawę zmieniającą m.in. zasady opodatkowania twórców. Nowe prawo przewiduje także ułatwienia w zakresie amortyzacji.

Obowiązująca od 1 stycznia tego roku nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych była szeroko krytykowana za ograniczenie możliwości rozpoznawania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przez twórców oraz za ograniczenie amortyzacji środków trwałych nabytych w drodze spadkobrania. Uchwalona w czerwcu nowelizacja dokonuje zmiany w tym zakresie.

Rozszerzeniu ulega katalog działalności twórczej, która może korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu wynoszących 50% przychodu. Taką możliwość uzyskują teraz m.in. wymienieni wprost podatnicy uzyskujący przychody z tytułu działalności w zakresie dydaktycznej prowadzonej w uczelni.

Z kolei podatnicy, którzy nabyli środek trwały w drodze spadku, będą mogli kontynuować odpisy amortyzacyjne dokonywane przez spadkodawców.

Ustawa dokonuje zmian także w zakresie opodatkowania przychodów ze środków trwałych. Obowiązująca dotychczas stawka opodatkowania przychodów ze środków trwałych wynosząca 0,035% podstawy opodatkowania pozostaje bez zmian. W inny sposób będzie natomiast ustalana podstawa opodatkowania, którą stanowić będzie suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10.000.000,00 złotych, niezależnie od wartości początkowej poszczególnych budynków. Obecnie podatek jest pobierany tylko wówczas, gdy wartość początkowa budynku przekracza 10.000.000,00 złotych.

Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących opodatkowania przychodów ze środków trwałych, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. Nadto udogodnienia w zakresie kosztów twórców mają zastosowanie już do dochodów uzyskanych od 1 stycznia bieżącego roku.