Polityka prywatności


NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAWIERA:

1. Regulamin serwisu guzek-partnerzy.pl.

2. Politykę cookies.

3. Informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu.

4. Klauzule informacyjne: Adwokackiej Spółki Partnerskiej Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy (dawniej: Grzybkowski Guzek i Partnerzy), Guzek Szwanenfeld Szczepański Borkowski Restrukturyzacje Sp. z o.o., Guzek Szwanenfeld Szczepański Zwolińska-Mańczak GDPR Sp. z o.o.


1. REGULAMIN SERWISU GUZEK-PARTNERZY.PL

1.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu guzek-partnerzy.pl.

1.1.2. Ilekroć mowa jest o:

 • 1. Serwisie – należy rozumieć przez to stronę internetową pod adresem guzek-partnerzy.pl wraz z zakładkami danych Spółek, umożliwiającą korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie;
 • 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu;
 • 3. Grupie – należy rozumieć przez to grupę przedsiębiorstw, o której mowa w art. 4 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skład, której wchodzi Adwokacka Spółka Partnerska Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy (dawniej: Grzybkowski Guzek i Partnerzy), Guzek Szwanenfeld Szczepański Borkowski Restrukturyzacje Sp. z o.o., Guzek Szwanenfeld Szczepański Zwolińska-Mańczak GDPR Sp. z o.o.;

1.1.3. Serwis działa na zasadach określonych w Regulaminie serwisu internetowego oraz przepisach obowiązującego prawa.

1.1.4. Właścicielem Serwisu jest Adwokacka Spółka Partnerska Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy (dawniej: Grzybkowski Guzek i Partnerzy).

1.1.5. Właścicielami treści zamieszczonych w Serwisie są łącznie i/lub każda z osobna Spółka wchodząca w skład Grupy.

1.1.6. Serwis jest przeznaczony zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców.

1.1.7. Serwis ma charakter informacyjny oraz służy prezentacji oferty Grupy i dostarczaniu informacji prawnych.

1.1.8. Treści zamieszczone w Serwisie mają charakter ogólny (informacyjny) oraz nie mają charakteru indywidualnego doradztwa prawnego.

1.1.9. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie informacji umieszczonych w Serwisie. Właściciel Serwisu zaleca, by wszelkie kwestie związane z korzystaniem z Serwisu były konsultowane z właściwym przedstawicielem Spółki.

1.1.10. Materiały i informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

1.1.11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich. Wszelkie prawa do Serwisu oraz wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Naruszenie powyższych praw i interesów może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w obowiązujących przepisach prawa.

1.1.12. Wykorzystanie materiałów opublikowanych w Serwisie (z wyjątkiem wzorów pism i arkuszy kalkulacyjnych zamieszczonych z adnotacją "pro publico bono") w całości lub w części, w sposób wykraczający poza użytek prywatny, wymaga każdorazowej pisemnej zgody Właściciela Serwisu.

1.1.13. Właściciel Serwisu jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług drogą elektroniczną i udostępniania Serwisu, jeśli powodem jest:

 • 1. modernizacja, modyfikacja, konserwacja lub rozbudowa systemu teleinformatycznego lub oprogramowania;
 • 2. działania osób trzecich, które są niezależne od Właściciela Serwisu;
 • 3. wystąpienia siły wyższej.

1.1.14. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

1.1.15. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu wobec Użytkownika za Usługi bezpłatnie oferowane w Serwisie jest wyłączona. Powyższe nie dotyczy strat ani szkód wynikających z winy umyślnej Właściciela Serwisu, ani nie będą obowiązywać w zakresie, w jakim są niedozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

1.2. KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO

1.2.1. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

1.2.2. Właściciel Serwisu za pośrednictwem Serwisu udostępnia następujące rodzaje usług:

 • 1. udostępnianie treści o charakterze informacyjnym o działalności Grupy, zmianach w przepisach prawa, treści orzeczeń sądowych itd.;
 • 2. udostępnianie formularzy kontaktowych służących do składania przez Użytkowników zapytań dotyczących usług (i innych) kierowanych do poszczególnych Spółek Grupy.

1.2.3. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wejścia przez Użytkownika do Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

1.2.4. Właściciel serwisu określa następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu:

 • 1. Komputer z systemem operacyjnym i dostępem do Internetu.
 • 2. Przeglądarka internetowa.
 • 3. Włączona obsługa JavaScript i Cookies.

1.2.5. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji i/lub logowania.

1.2.6. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

1.2.7. Sieć Internet ma publiczny charakter i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem bezpieczeństwa informacji, dlatego Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe.

1.2.8. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: kancelaria@guzek-partnerzy.pl.

1.2.9. Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

1.2.10. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu drogą elektroniczną.

1.3. ZMIANY REGULAMINU

1.3.1. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z poniższych przyczyn:

 • 1. zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
 • 2. zmiany funkcjonalności Serwisu;
 • 3. zamknięcia Serwisu i/lub zakończenie świadczenia Usług;
 • 4. dostosowanie do wytycznych, decyzji, zaleceń itd. w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, świadczenia usług elektronicznych itp.

1.3.2. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny na stronie głównej Serwisu.

1.3.3. Wszelkie zmiany w Regulaminie są wprowadzane bez konieczności powiadamiania o tym fakcie Użytkownika.

2. POLITYKA COOKIES

2.1. Właściciel Serwisu wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. Wiąże się to z korzystaniem przez Właściciela Serwisu (również przez podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne) z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników.

2.2. Właściciel Serwisu wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać.

2.3. Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na stosowanie poniższych cookies:

 • 1. funkcjonalnych („Preferencje”) - w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika;
 • 2. analitycznych („Statystyka”) – umożliwiających Właścicielowi Serwisu ulepszanie Serwisu w oparciu o dane dotyczące liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie;
 • 3. marketingowych („Marketing”) - mogących służyć Właścicielowi Serwisu do badania preferencji Użytkowników, ograniczania liczby wyświetleń danej reklamy, a także do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej.

2.4. Użytkownik, który wyraził zgodę na stosowanie powyższych cookies może w każdej chwili ją cofnąć równie łatwo jak ją udzielił, korzystając z narzędzia Cookiebot zainstalowanego w Serwisie.

3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

3.1.W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu zbierane są informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, a w razie korzystania z formularzy kontaktowych – dane w nim podane.

3.2. Administratorem danych o aktywności Użytkownika w Serwisie jest Adwokacka Spółka Partnerska Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy (dawniej: Grzybkowski Guzek i Partnerzy), która przetwarza dane osobowe w celu:

 • 1. umożliwienia korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym z Formularza kontaktowego oraz stosowania niezbędnych plików cookies w związku z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • 2. zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz prowadzenia analiz aktywności Użytkowników w celu polepszenia funkcjonalności w oparciu o zapisy w logach systemowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw i interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • 3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, polegającym na ochronie jego praw i interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • 4. stosowania funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych cookies na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

3.3. Administratorem danych zebranych przy użyciu formularzy kontaktowych jest właściwa Spółka do której skierowano zapytanie tj.:

 • 1. Adwokacka Spółka Partnerska Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy (dawniej: Grzybkowski Guzek i Partnerzy);
 • 2. Guzek Szwanenfeld Szczepański Borkowski Restrukturyzacje Sp. z o.o.;
 • 3. Guzek Szwanenfeld Szczepański Zwolińska-Mańczak GDPR Sp. z o.o..

3.4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz podjęcia czynności zmierzających do realizacji usług przez właściwą Spółkę. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3.5. Grupa wdrożyła jednolite standardy ochrony danych osobowych i wyznaczyła Koordynatora ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-maila na adres: kancelaria@guzek-partnerzy.pl.

3.6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, upływu terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, a najpóźniej do upływu terminów przewidzianych w przepisach prawa na zgłoszenie roszczeń.

3.7. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • 1. podmiotom przetwarzającym np. dostawcom usług i narzędzi informatycznych;
 • 2. innym administratorom danych, np. świadczącym usługi kurierskie i pocztowe;
 • 3. organom władzy publicznej i sądom – w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
 • 4. Spółkom w ramach Grupy.

3.8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

 • 1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
 • 2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • 4. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych;
 • 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • 6. prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.9. W celu realizacji przysługującego Państwa prawa, prosimy o kontakt drogą elektroniczną z KODO. W tytule wiadomości zalecamy wpisać jakiego żądania i którego administratora danych dotyczy żądanie.

3.10. W przypadku uznania, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

3.11. Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy jednak zlecać wykonanie określonych usług podwykonawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. w zakresie korzystania z usług i narzędzi informatycznych. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku, do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

3.12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3.13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości skontaktowania się przy użyciu formularzy kontaktowych oraz korzystania z Serwisu.

4. KLAUZULA INFORMACYJNA

Adwokacka Spółka Partnerska Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy (dawniej: Grzybkowski Guzek i Partnerzy)

4.1. Na podstawie art. 13 i 14 RODO, Adwokacka Spółka Partnerska Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy (dawniej: Grzybkowski Guzek i Partnerzy) informuje, że w związku z prowadzoną działalnością polegającą na świadczeniu usług prawnych przetwarza dane osobowe, w szczególności, w następujących celach:

 • 1. prowadzenia rekrutacji oraz obsługi zatrudnienia pracowników (i innych na podstawie umów cywilnoprawnych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO;
 • 2. działalności administracyjnej (w tym realizacji umów dostawcami materiałów, urządzeń i usług oraz dokonywania rozliczeń), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 • 3. świadczenia usług prawnych (w tym dokonywania rozliczeń), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 • 4. obrony przed roszczeniami i/lub dochodzenia wierzytelności), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • 5. marketingu usług prawnych, w tym oferowanych przez Grupę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO.

4.2. Administratorem danych zebranych w celach wskazanych powyżej jest Adwokacka Spółka Partnerska Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy (dawniej: Grzybkowski Guzek i Partnerzy) z siedzibą ul. Dominikańska 3 61-762 Poznań, z którą można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: kancelaria@guzek-partnerzy.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych wysyłając e-maila na adres: kancelaria@guzek-partnerzy.pl.

4.3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio (m.in. od klientów, pracowników) lub pośrednio (m.in. od dostawców materiałów, urządzeń i usług, publicznie dostępnych rejestrów).

4.4. Podanie danych osobowych poza przypadkami, w których obowiązek wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi itd.

4.5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, upływu terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, a najpóźniej do upływu terminów przewidzianych w przepisach prawa na zgłoszenie roszczeń.

4.6. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • 1. podmiotom przetwarzającym np. dostawcom usług i narzędzi informatycznych, biurom rachunkowym;
 • 2. innym administratorom danych, np. świadczącym usługi kurierskie i pocztowe;
 • 3. organom władzy publicznej i sądom – w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
 • 4. Spółkom w ramach Grupy.

4.7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na zasadach określonych w RODO oraz w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • 1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
 • 2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • 4. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych;
 • 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • 6. prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.8. W celu realizacji przysługującego Państwa prawa, prosimy o kontakt drogą elektroniczną z KODO.

4.9. W przypadku uznania, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4.10. Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy jednak zlecać wykonanie określonych usług podwykonawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. w zakresie korzystania z usług i narzędzi informatycznych. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku, do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, w których obowiązek przekazania wynika z obowiązujących przepisów prawa.

4.11. W ramach marketingu usług własnych, Administrator danych prowadzi komunikację za pośrednictwem aplikacji Facebook. Administrator danych i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami danych osobowych w zakresie ich przetwarzania do celów statystycznych oraz reklamowych. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy współadministratorami znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland opublikowano tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

4.12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. KLAUZULA INFORMACYJNA

Guzek Szwanenfeld Szczepański Borkowski Restrukturyzacje Sp. z o.o.

5.1. Na podstawie art. 13 i 14 RODO, Guzek Szwanenfeld Szczepański Borkowski Restrukturyzacje Sp. z o.o. informuje, że w związku z prowadzoną działalnością polegającą na świadczeniu usług przetwarza dane osobowe, w szczególności, w następujących celach:

 • 1. działalności administracyjnej (w tym zawarcia i realizacji umów dostawcami materiałów, urządzeń i usług oraz dokonywania rozliczeń finansowo-księgowych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 • 2. świadczenia usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • 3. obrony przed roszczeniami i/lub dochodzenia wierzytelności), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • 4. marketingu usług, w tym oferowanych przez Grupę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO.

5.2. Administratorem danych zebranych w celach wskazanych powyżej jest Guzek Szwanenfeld Szczepański Borkowski Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dominikańska 3 61-762 Poznań, z którą można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: kancelaria@guzek-partnerzy.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych wysyłając e-maila na adres: kancelaria@guzek-partnerzy.pl.

5.3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio (m.in. od klientów, pracowników) lub pośrednio (m.in. od dostawców materiałów, urządzeń i usług, publicznie dostępnych rejestrów).

5.4. Podanie danych osobowych poza przypadkami, w których obowiązek wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi itd.

5.5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, upływu terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, a najpóźniej do upływu terminów przewidzianych w przepisach prawa na zgłoszenie roszczeń.

5.6. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • 1. podmiotom przetwarzającym np. dostawcom usług i narzędzi informatycznych, biurom rachunkowym;
 • 2. innym administratorom danych, np. świadczącym usługi kurierskie i pocztowe;
 • 3. organom władzy publicznej i sądom – w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
 • 4. Spółkom w ramach Grupy.

5.7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na zasadach określonych w RODO oraz w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • 1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
 • 2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • 4. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych;
 • 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • 6. prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.8. W celu realizacji przysługującego Państwa prawa, prosimy o kontakt drogą elektroniczną z KODO.

5.9. W przypadku uznania, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5.10. Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy jednak zlecać wykonanie określonych usług podwykonawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. w zakresie korzystania z usług i narzędzi informatycznych. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku, do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, w których obowiązek przekazania wynika z obowiązujących przepisów prawa.

5.11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. KLAUZULA INFORMACYJNA

Guzek Szwanenfeld Szczepański Zwolińska-Mańczak GDPR Sp. z o.o.

6.1. Na podstawie art. 13 i 14 RODO, Guzek Szwanenfeld Szczepański Zwolińska-Mańczak GDPR Sp. z o.o. informuje, że w związku z prowadzoną działalnością polegającą na świadczeniu usług przetwarza dane osobowe, w szczególności, w następujących celach

 • 1. działalności administracyjnej (w tym zawarcia i realizacji umów dostawcami materiałów, urządzeń i usług oraz dokonywania rozliczeń finansowo-księgowych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 • 2. świadczenia usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • 3. obrony przed roszczeniami i/lub dochodzenia wierzytelności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • 4. marketingu usług, w tym oferowanych przez Grupę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO.

6.2. Administratorem danych zebranych w celach wskazanych powyżej jest Guzek Szwanenfeld Szczepański Zwolińska-Mańczak GDPR Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dominikańska 3 61-762 Poznań, z którą można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: kancelaria@guzek-partnerzy.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych wysyłając e-maila na adres: kancelaria@guzek-partnerzy.pl.

6.3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio (m.in. od klientów, pracowników) lub pośrednio (m.in. od dostawców materiałów, urządzeń i usług, publicznie dostępnych rejestrów).

6.4. Podanie danych osobowych poza przypadkami, w których obowiązek wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi itd.

6.5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, upływu terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, a najpóźniej do upływu terminów przewidzianych w przepisach prawa na zgłoszenie roszczeń.

6.6. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • 1. podmiotom przetwarzającym np. dostawcom usług i narzędzi informatycznych, biurom rachunkowym;
 • 2. innym administratorom danych, np. świadczącym usługi kurierskie i pocztowe;
 • 3. organom władzy publicznej i sądom – w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
 • 4. Spółkom w ramach Grupy.

6.7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na zasadach określonych w RODO oraz w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • 1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
 • 2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • 4. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych;
 • 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • 6. prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.8. W celu realizacji przysługującego Państwa prawa, prosimy o kontakt drogą elektroniczną z KODO.

6.9. W przypadku uznania, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6.10. Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy jednak zlecać wykonanie określonych usług podwykonawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. w zakresie korzystania z usług i narzędzi informatycznych. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku, do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, w których obowiązek przekazania wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6.11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.