Bank wiedzy:

Nowy projekt ustawy w sprawie pracy zdalnej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został (opatrzony datą dzienną 16 lipca 2021 roku) nowy projekt ustawy zmieniającej m.in. Kodeks pracy, który ma za zadanie uregulować tzw. pracę zdalną. Konieczność stworzenia regulacji normujących tę tematykę dostrzegają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

Od czasu wybuchu pandemii Covid-19 stosowane jest rozwiązanie tymczasowe polegające na szczątkowym uregulowaniu tej materii w treści art. 3 tzw. specustawy[1].

Pomimo, iż Rada Ministrów wielokrotnie informowała o przystąpieniu do prac dotyczących tej tematyki, dotychczas opracowane projekty nie zyskały akceptacji wszystkich członków tzw. Komisji Trójstronnej.

Obecnie procedowany projekt ma w swoich założeniach znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące zarówno pracodawców jak i pracowników.

Do najważniejszych regulacji zawartych w omawianym projekcie należą:

1. uchylenie dotychczasowej regulacji dotyczącej telepracy i zastąpienie tej formy wykonywania pracy pracą zdalną,
2. konieczność każdorazowego ustalenia miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracownika,
3. możliwość polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę,
4. konieczność zawarcia regulacji dotyczących wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawartym z zakładowymi organizacjami związkowymi lub w regulaminie uzgodnionym z przedstawicielami pracowników,
5. zakaz dyskryminacji pracowników wykonujących pracę w formie pracy zdalnej,
6. obowiązek zapewnienia pracownikowi przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych,
7. obowiązek pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi i kosztów energii elektrycznej oraz kosztów niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych,
8. obowiązek pracodawcy do wprowadzenia procedury ochrony danych osobowych przyjmowanych przez pracodawcę na potrzeby wykonywania pracy zdalnej,
9. możliwość przeprowadzania przez pracodawcę kontroli wykonywania pracy zdalnej w miejscu jej wykonywania,
10. obowiązek pracodawcy sporządzenia oceny ryzyka zawodowego przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy w formie pracy zdalnej,
11. możliwość dokonywania przez pracodawcę oględzin miejsca wypadku jakiego doznałby pracownik w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

Regulacje te z pewnością są potrzebne, jednakże niepokój może budzić termin, w jakim miałyby one wejść w życie.

Zgodnie z art. 7 wskazanego projektu ustawa ta miałaby wejść w życie dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Wobec powyższego należy przyjąć, iż do czasu obowiązywania ww. stanu pracodawcy oraz pracownicy będą musieli posługiwać się dotychczasową regulacją zawartą w treści art. 3 tzw. specustawy.


Opracował:

Robert Rudnicki
radca prawny, doradca podatkowy (numer wpisu 13621)

Przypisy:
[1] Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.