Bank wiedzy:

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - 14 dni na zgłoszenie

10 listopada 2022 r. weszła w życie nowelizacja (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185), która wprowadziła zmianę do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wydłużeniu uległy terminy na pierwsze i kolejne zgłoszenia do CRBR (Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych). Aktualnie termin ten wynosi 14 dni.

Nowo utworzone podmioty mają (po zmianie) na pierwsze zgłoszenie do CRBR 14 dni od dnia rejestracji w KRS (w przypadku trustu termin ten należy liczyć - co do zasady - od dnia jego utworzenia).

Z kolei w przypadku podmiotów wpisanych już do KRS dane w rejestrze należy aktualizować w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.

W razie zmian deklaratoryjnych (czyli takich, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS, np. zmiana wspólnika w spółce z o.o.) - w terminie 14 dni od dnia ich dokonania. Natomiast w przypadku zmian konstytutywnych (skuteczność wpisu zależy od umieszczenia go w KRS, np. wpis do KRS dotyczący zmiany umowy spółki z o.o.) - termin na zgłoszenie zmian do CRBR należy liczyć od daty zmiany danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmianie nie uległ natomiast art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dotyczący kwestii niewliczania do biegu terminów sobót, dni ustawowo wolnych od pracy, a także okresów awarii lub zakłóceń funkcjonowania systemu obsługującego rejestr. Pod uwagę brane są jednak wyłącznie awarie bądź zakłócenia, o których wystąpieniu poinformuje na stronie BIP Ministerstwo Finansów.


(opracował: apl. adw. Alan Dopieralski)