Bank wiedzy:

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie poboru zaliczek

24 stycznia 2022 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projektowane zmiany mają w założeniu ujednolicić zasady pobierania przez płatników zaliczek na podatek dochodowy w związku z wprowadzeniem przepisów tzw. Polskiego Ładu, który dla części podatników wywołał skutek w postaci nadmiernego obciążenia.

Ustawa ta ma co do zasady utrzymać regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy.

Zgodnie z projektem ustawy, zaliczki na podatek dochodowy pobierane przez płatnika za miesiące od lutego do grudnia 2022 roku powinny być obliczane według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz według zasad wynikających z tzw. Polskiego Ładu, a ich wysokość powinna być stale monitorowana.

Płatnik powinien przekazywać do Urzędu Skarbowego kwotę zaliczki obliczoną według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 roku do momentu wystąpienia tzw. ujemnej różnicy między zaliczkami obliczonymi według obu zasad tj. do momentu aż kwota zaliczki obliczona według „nowych zasad” będzie wyższa od kwoty zaliczki obliczonej według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Opisany powyżej mechanizm ma dotyczyć zaliczek pobieranych przez płatników w związku z przychodami osiąganymi z tytułu stosunku pracy, emerytur oraz umów zlecenia.

Zgodnie z treścią art. 6 projektowanej ustawy ma ona wejść w życie z dniem następnym po ogłoszeniu.

O dalszym przebiegu prac nad wskazaną ustawą będziemy Państwa informować na bieżąco.

Opracował:
radca prawny, doradca podatkowy (numer wpisu 13621)
Robert Rudnicki