OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Guzek Szwanenfeld Szczepański Zwolińska-Mańczak GDPR Sp. z o.o. powstała, aby odpowiedzieć na potrzeby biznesu dotyczące wdrożenia oraz doradztwa z zakresu ochrony danych osobowych. Naszą ofertę adresujemy przede wszystkim do mikro-, małych oraz średnich firm różnych branż. Oferujemy usługi adekwatne do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz multidyscyplinarne podejście ekspertów wspieranych przez prawników z Kancelarii.

RODO W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

Analiza potrzeb w zakresie wymogów RODO

Analiza potrzeb w zakresie wymogów RODO

Podczas spotkania konsultacyjnego omawiamy ogólne wymogi w zakresie ochrony danych osobowych, wstępnie oceniamy zakres koniecznych prac oraz przedstawiamy plan działania i koszty.
Audyt wstępny i wdrożenie RODO

Audyt wstępny i wdrożenie RODO

Pozwala na określenie stanu wdrożenia oraz spełniania norm prawnych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Audyt jest niezbędnym punktem wyjścia do sformułowania konkretnych rekomendacji oraz monitorowania przestrzegania RODO w firmie. Kolejnym etapem jest wdrożenie obejmujące opracowanie i przekazanie polityk, procedur i regulaminów odpowiadającym potrzebom firmy. Przekazanie dokumentacji odbywa się na spotkaniu z przedstawicielem firmy odpowiedzialnym za sprawy ODO, który zaproponuje formy ich przyjęcia, udostępnienia pracownikom czy też przekazania podmiotom współpracującym. Ekspert odpowiedzialny za wdrożenie otacza opieką firmę odpowiadając na wszelkie pytania związane ze stosowaniem dokumentacji wdrożeniowej.
Opieka specjalisty w zakresie ochrony danych

Opieka specjalisty w zakresie ochrony danych

Obejmuje stałe wsparcie firmy przez specjalistę w zakresie ochrony danych osobowych dotyczące prowadzenia dokumentacji RODO, opiniowania umów o świadczenie usług lub dostawę towarów, opracowywania umów powierzenia, obsłudze naruszeń ochrony danych osobowych czy też realizacji praw osób których dane dotyczą itd. Ramy współpracy wyznacza Klient biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości finansowe.
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Zakres obowiązków IOD określa art. 37 RODO. W ramach usługi ekspert pełni funkcję IOD na zasadach outsourcingu w ramach czasowych niezbędnych do wykonania zadań wynikających z przepisów prawa.
Okresowe audyty zgodności z RODO

Okresowe audyty zgodności z RODO

Usługa dedykowana jest Klientom, których sprawy z zakresu ochrony danych osobowych, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, dotyczą w niewielkim stopniu. Polega na utrzymywaniu stanu wdrożenia i stosowania przepisów RODO na poziomie zapewniającym aktualność oraz zgodność z przepisami prawa.
Szkolenia pracowników i kadry zarządzającej

Szkolenia pracowników i kadry zarządzającej

Mogą mieć formę stacjonarną lub online. Zakres oraz długość szkolenia dostosowujemy do potrzeb, specyfiki firmy i słuchaczy, uwzględniając ewentualne trudności w wykonywaniu konkretnych obowiązków wynikających z RODO lub przypadki naruszeń ochrony danych.
Doradztwo w zakresie RODO

Doradztwo w zakresie RODO

Służy zabezpieczeniu interesu prawnego firmy poprzez incydentalne wsparcie prawne wymuszone okolicznościami biznesowymi np. sporządzenie i zaopiniowanie pod kątem umowy z kontrahentem. Usługa realizowana jest przez specjalistę z zakresu ochrony danych osobowych we współpracy z Kancelarią Prawną i obejmuje kompleksową ocenę pod kątem skutków prawnych oraz przedstawienie rekomendacji.
Obsługa w zakresie DODO

Obsługa w zakresie DODO

Obejmuje wdrożenie, doradztwo oraz pełnienie funkcji IOD na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Regulacja – będąca równorzędnym do RODO i niezależnym aktem prawnym – ustanawia zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

info RODO

13.01.2023

RODO w firmie - najważniejsze informacje w przystępnej formie

Kontrola RODO może pojawić się w praktycznie każdej firmie. Prawdopodobieństwo takiej procedury rośnie w przypadku ujawnienia naruszeń ochrony osobowej. Nasza ekspertka omawiała między innymi kwestie związane z kontrolami RODO w rozmowie z serwisem DTV24.
20.12.2022

Ugoda w sprawie odszkodowania za wysłanie dokumentów urzędowych nieupoważnionej osobie

Nasz specjalista z zakresu ochrony danych osobowych brał udział w zawieraniu ugody pozasądowej w sprawie odszkodowania z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych przez organ państwowy.
16.11.2022

27 grudnia 2022 r. – ważna data dla podmiotów dokonujących transferu danych osobowych poza EOG

Do 27 grudnia 2022 r. każdy administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający mają obowiązek zapewnić zgodność transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE, Islandia, Norwegia i Liechtenstein) z nowymi standardowymi klauzulami umownymi.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - PORADNIK

Konieczność respektowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w istotny sposób wpływa na działalność biznesu. Zarówno w dużych podmiotach adresujących swoją ofertę do szerokiego grona odbiorców, jak i w niewielkich przedsiębiorstwach i mikrofirmach. W naszym poradniku zwracamy uwagę na najważniejsze aspekty RODO w biznesie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - PORADNIK
  • 01

Nasi eksperci

Tomasz Guzek

Tomasz Guzek

Partner
Grzybkowski Guzek i Partnerzy
Adwokacka Spółka Partnerska

Adwokat Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współzałożyciel i Kancelarii Grzybkowski Guzek i Partnerzy. Odbył aplikacje sądową i adwokacką. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego. Jest autorem szeregu publikacji specjalistycznych.
Marcin Szwanenfeld

Marcin Szwanenfeld

Partner
Grzybkowski Guzek i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska

Radca prawny Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sądową (zakończoną wynikiem bardzo dobrym) i aplikację radcowską. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia należności. Jest autorem specjalistycznych opracowań publikowanych m.in. w Przeglądzie Sądowym i Monitorze Prawniczym.
Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

Członek Zarządu
Guzek Szwanenfeld Szczepański Borkowski
Restrukturyzacje Sp. z o.o.
Partner
Grzybkowski Guzek i Partnerzy
Adwokacka Spółka Partnerska

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcję nadzorcy sądowego i syndyka masy upadłości przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w sądowych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Aleksandra Zwolińska-Mańczak

Aleksandra Zwolińska-Mańczak

Członkini Zarządu Guzek Szwanenfeld Szczepański Zwolińska-Mańczak GDPR Sp. z o.o.
Prawnik/specjalista w zakresie ochrony danych osobowych w Grzybkowski Guzek i Partnerzy
Adwokacka Spółka Partnerska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, ukończone Studium Inspektorów ochrony danych oraz informacji i cyberbezpieczeństwa. Zawodowe kwalifikacje Audytora Wewnętrznego (wpis w KLPAiKW). Certyfikowany Auditor normy w zakresie bezpieczeństwa informacji ISO 27001. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych oraz pełnieniu funkcji inspektora ochrony danych w sektorze prywatnym i publicznym.

Skontaktuj się przez formularz kontaktowy