Bank wiedzy:

Opodatkowanie usługi dostawy i montażu mebli

Jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana w przypadku usługi sprzedaży mebli kuchennych wraz z dostawą?

Poznań, dnia … stycznia 2009 roku

 

 

Opinia prawna

w sprawie

dopuszczalności zastosowania 7% stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży mebli kuchennych wraz z dostawą

 

I. Podstawa zlecenia:

Opinia prawna wydana na zlecenie X złożone w dniu … stycznia 2009 roku drogą elektroniczną przez Pana A.A..

 

II. Cel opinii:

Omówienie stosowania stawek podatku od towarów i usług do dostawy mebli kuchennych wraz z montażem.

 

III. Podstawa prawna opinii:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 04.54.535, zm. Dz.U. 05.14.113, zm. Dz.U. 05.14.113, zm. Dz.U. 05.90.756, zm. Dz.U. 05.90.756, zm. Dz.U. 05.143.1199, zm. Dz.U. 05.179.1484, zm. Dz.U. 06.143.1028, zm. Dz.U. 06.143.1029 zm. Dz.U. 05.143.1199,zm. Dz.U. 07.168.1187, zm. Dz.U. 07.192.1382, zm. Dz.U. 07.192.1382, zm. Dz.U. 08.74.444, zm. Dz.U. 08.130.826, zm. Dz.U. 08.141.888, zm. Dz.U. 08.209.1320 zm. Dz.U. 08.209.1320).
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 06.156.1118, zm. Dz.U. 06.170.1217, zm. Dz.U. 07.99.665, zm. Dz.U. 07.88.587, zm. Dz.U. 07.127.880, zm. Dz.U. 07.247.1844, zm. Dz.U. 07.191.1373, zm. Dz.U. 08.145.914, zm. Dz.U. 08.206.1287, zm. Dz.U. 08.210.1321, zm. Dz.U. 07.191.1373).
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.08.212.1336).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług  (Dz.U.08.207.1293 sprost. Dz.U.08.220.1435.

 

IV. Analiza merytoryczna:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%. Ustawa dopuszcza możliwość stosowania niższych stawek podatku od towarów i usług tylko w przypadkach enumeratywnie wskazanych w ustawie. Zgodnie z art. 41 ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług również Minister Finansów może na drodze rozporządzenia obniżać stawki podatku do wysokości 0 %, 3 % lub 7 % dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

Art. 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów przewiduje stosowanie 7% stawki podatkowej do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11), lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 (wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych), nie podając konkretnych symboli statystycznych dla tych usług.

Dostawa i montaż mebli kuchennych nie mieści się w zakresie wskazanych pojęć. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia roboty budowlano-montażowe, remont i roboty konserwacyjne, dlatego też należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7 i 8 ustawy Prawo budowlane przez:

  • roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, zaś przez
  • remont - należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Konserwacja natomiast, zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN SA oznacza utrzymanie czegoś w dobrym stanie, dbanie o coś, pielęgnowanie czegoś w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, zniszczeniem lub zepsuciem.

Z treści przytoczonych przepisów nie wynika, żeby wykonanie i montaż mebli kuchennych zaliczane były do robót budowlanych. Montaż mebli kuchennych należy uznać za wyposażanie budynków mieszkalnych. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji nie mamy do czynienia z robotami budowlanymi. Usług montażu mebli kuchennych nie można też zaliczyć do remontów czy robót konserwacyjnych. Obniżona 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie wyłącznie do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności dotyczących samego instalowania różnych towarów, np. mebli. Wobec powyższego do dostawy mebli kuchennych wraz z ich montażem w budynkach mieszkalnych zgodnie z art. 41 ust.1  ustawy o podatku od towarów i usług należy stosować stawkę w wysokości 22%.

W związku z powyższym wspomniane czynności taktować należy jako wykonanie towaru-mebla, a nie robotę budowlaną. Wobec tego w niniejszej sprawie przepis art. 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów nie ma zastosowania (takich dostaw nie można zaliczyć do robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym). Właściwą stawką podatku jest więc w tym przypadku podstawowa 22% stawka podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług przez towary rozumie się rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Art. 8 ust. 3 tej ustawy stanowi, że usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki. Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2009 r. Zabudowa kuchni nie została z nazwy wymieniona w grupowaniach w/w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Meble kuchenne zostały zaklasyfikowane do PKWiU 36.13, jednocześnie nie zostały sklasyfikowane w innym grupowaniu jako robota budowlana (dział 45 PKWiU). W takim wypadku PKWiU nie pozostawia wątpliwości, że wykonania mebli nie można zaliczyć do takich robót.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie klasyfikacji wykonanej czynności (działalności) według zasad określonych w klasyfikacjach statystycznych, producent, handlowiec lub usługodawca może zwrócić się o opinię do odpowiedniej jednostki GUS (Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi).

Kwestia możliwości zaliczenia zabudowy kuchni do robót budowlanych była wielokrotnie podejmowana przez organy podatkowe. Liczne interpretacje zapadłe w zbliżonych stanach faktycznych jednoznacznie wskazują, iż nie ma możliwości takiego zakwalifikowania montażu mebli kuchennych, które pozwoliłoby zastosować podatek od towarów i usług w stawce 7%.

 

V. Wnioski opinii:

 

  1. Dostawa mebli kuchennych wraz z montażem opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%.
  2. W świetle obowiązujących przepisów nie jest możliwe stosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7% na dostawę mebli kuchennych wraz z montażem.
  3. Brak jest możliwości takiego zakwalifikowania dostawy i montażu mebli kuchennych, który bez negatywnych konsekwencji podatkowych umożliwiałby zastosowanie 7% stawki podatku od towarów i usług.

 

 

Opinię tę wydałem z całą sumiennością i starannością, kierując się swoją najlepszą wiedzą.

 

 

 

dr Michał Jackowski

adwokat

 

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.