opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
24.02.2020

Wypłata zaliczek w spółkach osobowych

Czy dopuszczalne jest dokonywanie wypłat zaliczek na poczet zysku w spółkach osobowych?
24.02.2020

Przerwa na papierosa w pracy

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić w zakładzie pracy specjalne pomieszczenie dla osób palących papierosy? Jak powinno rozliczać się czas spędzony na paleniu w ramach czasu pracy?
24.02.2020

Prowadzenie ewidencji czasu pracy

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika?
24.02.2020

Obowiązki rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Jakie obowiązki w Spółce Akcyjnej ma Rada Nadzorcza i co grozi za ich naruszenie?
24.02.2020

Kryzys a rozwiązanie umowy najmu

Czy kryzysem gospodarczym można uzasadniać rozwiązanie umowy najmu obiektu magazynowego?
24.02.2020

Ustawa o bateriach i akumulatorach

Jakie obowiązki ciążą na podmiotach wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory?
24.02.2020

Obowiązki prawne wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Jakie obowiązki ciążą na podmiotach wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny?
24.02.2020

Podpis elektroniczny a podpis własnoręczny

Czy podpisy elektroniczne i własnoręczne są ze sobą równoważne?
24.02.2020

Konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną

Jakie są konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną w trakcie roku podatkowego dla wspólników będących osobami fizycznymi?
24.02.2020

Skutki podatkowe sprzedaży i wymiany akcji polskiej spółki przez spółki zagraniczne

Jakie skutki podatkowe pociąga za sobą transakcja sprzedaży oraz wymiany akcji polskiej spółki pomiędzy spółkami zagranicznymi?
24.02.2020

Zmiany w procesie restrukturyzacyjnym

Jakie zmiany wprowadziła ustawa z dnia 6 marca 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym?
24.02.2020

Interpretacje zapisów umowy najmu

Jakie są konsekwencje niejednoznacznego zapisu umowy najmu dotyczącego terminu wypowiedzenia?
24.02.2020

Termin wystawienia faktury dokumentującej zaliczkę

W jakim terminie powinna być wystawiona faktura dokumentująca otrzymanie zaliczki na poczet robót budowlanych?
24.02.2020

Podatkowe skutki darowizny nieruchomości

Jakie skutki podatkowe dla obu stron niesie przekazanie przez spółkę z o.o. na rzecz fundacji nieruchomości obciążonej długami?
24.02.2020

Umowa sponsorska z klubem sportowym

Jakie zapisy powinna zawierać umowa sponsorska, aby chronić interesy sponsora?