18.11.2021

Kiedy Twoja Firma jest zagrożona niewypłacalnością? Jakie są tego oznaki?

Twoja Firma jest zagrożona niewypłacalnością, kiedy sytuacja ekonomiczna, w której się znalazła uzasadniają stwierdzenie, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalna (art. 6 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).
18.11.2021

Kiedy Twoja Firma jest niewypłacalna? Jakie są tego oznaki?

Niewypłacalność rozumiana jest z prawnego punktu widzenia dwojako. Stan niewypłacalności może dotknąć Twoją Firmę, jeżeli utraci zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe).
18.11.2021

Jaki wpływ stan niewypłacalności ma na Twoją Firmę? Jak stan niewypłacalności wpływa na Twoją sytuację?

Pozostawanie Twojej Firmy w stanie niewypłacalności uzasadnia ogłoszenie wobec Twojej Firmy upadłości (art. 10 ustawy Prawo upadłościowe) albo przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego Twojej Firmy (art. 6 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).
18.11.2021

Jak zapobiec upadłości Twojej Firmy w przypadku grożącej niewypłacalności? Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Podstawowym środkiem zaradczym w przypadku grożącej niewypłacalności jest restrukturyzacja. Postępowanie restrukturyzacyjne może być oczywiście prowadzone także, gdy Twoja Firma jest już niewypłacalna, jednakże w realiach obrotu gospodarczego nie jest wskazane zwlekanie z podjęciem decyzji o restrukturyzacji.
18.11.2021

Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest tym spośród postępowań restrukturyzacyjnych, które najmniej ingeruje w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Układ w tym przypadku opracowywany jest przez dłużnika, jako forma specyficznej, wielostronnej ugody.
18.11.2021

Czym jest postępowanie układowe?

Postępowanie układowe jest bardziej sformalizowane, niż przyspieszone postępowanie układowe. Wraz z otwarciem postępowania układowego ustanawiany jest nadzorca sądowy, który wyraża zgodę na dokonywanie przez dłużnika czynności przekraczających zwykły zarząd.
18.11.2021

Czym jest postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne jest także jednym z najliczniej prowadzonych. Charakteryzuje się najgłębszą restrukturyzacją przedsiębiorstwa. Z reguły trwa nie krócej niż 12 miesięcy. W postępowaniu sanacyjnym sąd ustanawia zarządcę.
18.11.2021

Jaki rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego jest najlepszy?

Nie jest możliwe określenie z góry uniwersalnego , optymalnego dla wszystkich podmiotów, postępowania restrukturyzacyjnego. Najdalej ingerującym w bieżące działanie podmiotu postępowaniem restrukturyzacyjnym jest postępowanie sanacyjne w którym dłużnikowi można pozostawić zwykły zarząd majątkiem, zaś najmniej oddziałującym na bieżące działanie firmy postępowanie o zatwierdzenie układu.
18.11.2021

Czy mam możliwość wskazania osoby prowadzącej postępowanie?

Tak. W postępowaniu o zatwierdzenie układu to dłużnik wybiera osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego - nadzorcę układu i z którym dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania.
18.11.2021

Jakie korzyści płyną dla Państwa Firmy z zawarcia układu?

Układ jest w istocie specyficznym rodzajem ugody zawartym z wszystkimi wierzycielami względem których Państwa Firma posiadała zobowiązania pieniężne przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Dokument ten obejmuje w szczególności wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
18.11.2021

Co się stanie, jeżeli postępowanie restrukturyzacyjne nie zakończy się przyjęciem układu?

W przypadku braku przyjęcia przez wierzycieli układu albo umorzenia postępowania w szczególności dłużnik albo wierzyciel osobisty mogą złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu.