Wzory Pism:

Zwrot zabytkowych witraży

Pozew o zwrot zabytkowych witraży ze znacjonalizowanego pałacu, będących w dyspozycji jednej z placówek muzealnych.

Poznań, dnia ………………………… roku


POZEW

w sprawie:

..............
..............

- powódki -

zast. przez adwokatów:
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski&Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

- c/a -

........................
........................

- pozwanemu -

Wartość przedmiotu sporu:
.................... złotych


I Wydział Cywilny
Sądu Okręgowego
ul. …………………………………
……………………………………………


W imieniu powódki, powołując się na załączone pełnomocnictwa do reprezentowania w tej sprawie, wnoszę o:

I. zobowiązanie pozwanego do wydania powódce dwóch witraży stanowiących współwłasność powódki:
- witrażu „......................”,
- witrażu „.........................”.

II. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu na okoliczności tam powołane,

III. przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność strony powodowej,

IV. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w kwocie 9.615,00 złotych.


Uzasadnienie

I.


Ojciec powódki oraz matka powódki byli do 1945 roku właścicielem pałacu w ................. W 1944 roku, na podstawie art. 2 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej, pałac został objęty przez Państwo w posiadanie i przekształcony w sanatorium przeciwgruźlicze.
Są to fakty historyczne, powszechnie znane i niewymagające dowodu.

Dowód: wydruki ze strony internetowej www.zabytki.pl

II.

Powódka jest spadkobierczynią .............. i ........................  (ojca i matki)

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego dla ……………………… z dnia .........., sygn. akt .................

III.

Przedmiotowe witraże znajdowały się w majątku w .................. i stanowiły własność poprzedników prawnych powódki.

Dowód: 1. oświadczenie powódki z ……………… roku,
2. notatka służbowa z ……………………………… roku,
3. oświadczenie byłego dyrektora sanatorium w ................. z ……………………… roku,
4. przesłuchanie stron.

W dniu ..................... roku witraże zostały przekazane Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Dowód: 1. notatka służbowa z ………………………… roku,
2. oświadczenie byłego dyrektora sanatorium w ...................... z ……………………………. roku,
3. przesłuchanie stron.

Witraże nigdy nie zostały oddane właścicielom. W dniu ……………………… roku Urząd Wojewódzki w ...................... przekazał jedynie ich kopie, które zostały przekazane dyrektorowi sanatorium prowadzonego w pałacu w ....................

Dowód: 1. protokół zdawczo-odbiorczy z ……………………. roku,
2. przesłuchanie stron.

IV.

Przedmiotowe witraże znajdują się w posiadaniu pozwanego.

Dowód: przesłuchanie stron

Pozwany nie posiada żadnego skutecznego względem powoda tytułu prawnego do posiadanych witraży.

Dowód: przesłuchanie stron

V.

Powódka wzywała pozwanego do wydania witraży stanowiących jej własność.

Dowód: 1. wezwanie z dnia …………………………… roku,
2. wezwanie z dnia ……………………………….. roku,
3. wezwanie z dnia ……………………………….. roku,
4. przesłuchanie stron.

Wezwania pozostały bezskuteczne – pozwany nie zwrócił powódce witraży stanowiących jej współwłasność.

Dowód: przesłuchanie stron

VI.

W dniu ……………………… roku powódka wezwała pozwanego do próby ugodowej.

Dowód: wniosek powódki z dnia ………………… roku.

W toku postępowania pojednawczego, prowadzonego przed Sądem Rejonowy we …………… pod sygn. akt ........... pozwany nie wyraził zgody na zawarcie ugody na żadnych warunkach.
Dowód: 1. akta sprawy prowadzonej przed Sądem Rejonowym we …………………, pod sygn. ........................
2. pismo z dnia ………………………… roku,

VII.

Podstawą prawną pozwu jest norma prawna wynikająca z treści art. 222 § 1 kc. Powódka jest właścicielką przedmiotowych witraży, a pozwany posiada witraże, nie mając do nich żadnego skutecznego względem powoda tytułu.
Powódka pragnie nadmienić, iż w analogicznej sprawie, w podobnym stanie faktycznym, w sporze dotyczącym wydania na rzecz .............................. obrazów przez Muzeum w ......................., Sąd Okręgowy w ............, prowadzący sprawę pod sygn. ...................., nakazał Muzeum w ............. wydanie tych obrazów.

Dowód: 1. akta sprawy prowadzonej przez Sąd Okręgowy w ................., pod sygn. ...............
2. wydruk artykułu z www.gazeta.pl.

Właściwość miejscowa Sądu Okręgowego w ............wynika z treści art. 30 kpc. Muzeum ma siedzibę w ..............
Wartość przedmiotu sporu powódka określiła, przyjmując wartość każdego z witraży na kwotę ………………………… złotych.

 

/adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załączniki:
1. pełnomocnictwo
2. wydruki ze stron internetowych www.zabytki.pl
3. postanowienie Sądu Rejonowego dla ……………………… z ………………… roku
4. oświadczenie powódki z ………………………… roku,
5. notatka służbowa z ……………………………… roku,
6. oświadczenie byłego dyrektora sanatorium w ............... z ……………………………. roku,
7. protokół zdawczo-odbiorczy z ………………………….. roku,
8. wezwanie z dnia ……………………………… roku,
9. wezwanie z dnia ………………………….. roku,
10. wezwanie z dnia ……………………………. roku,
11. wniosek powódki z dnia …………………………… roku,
12. pismo z dnia …………………………….. roku,
13. wydruk artykułu z www.gazeta.pl.,
14. odpis pozwu wraz z załącznikami.

 

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.