Wzory Pism:

Zniesienie współwłasności

Sprawa dotyczy wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości o złożonej strukturze własności, w której jedną ze stron jest gmina.

Poznań, dnia ………………………… roku


WNIOSEK
zniesienie współwłasności nieruchomości


1.    „A”
ul. ……………………………
……………………………………….

2.    „B”
ul. ……………………………
………………………………………

- wnioskodawców  -

zast. przez adwokatów:
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski&Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3 

przy uczestnictwie:

Gmina ……………………..
Urząd Gminy
ul. ……………………………….
…………………………………………..

- uczestnika postępowania -

opłata od wniosku w kwocie 1.000,00 złotych
uiszczona w znakach opłaty sądowej


I Wydział Cywilny
Sądu Rejonowego
Pl. ………………………………
…………………………………………

W imieniu wnioskodawców, z powołaniem się na załączone pełnomocnictwo, wnoszę o:

I. zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w …………………, przy ul. ………………………, stanowiącej działkę nr …………., o powierzchni ……………… ha, zabudowaną budynkiem mieszkalno-użytkowym, dla której Sąd Rejonowy w …………………… Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w …………………… prowadzi księgę wieczystą KW nr ……………, poprzez ustanowienie odrębnych własności lokali dla wszystkich lokali samodzielnych znajdujących się w budynku położonym na przedmiotowej nieruchomości i przyznanie na wyłączną własność:

a.  wnioskodawców na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej:
- lokalu użytkowego położonego na parterze budynku znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości oznaczonego jako samodzielny lokal nr  ………… o powierzchni ………… m2,
- lokalu użytkowego położonego na parterze budynku znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości oznaczonego jako samodzielny lokal nr  …………… o powierzchni ………… m2,
- lokalu użytkowego położonego na parterze budynku znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości oznaczonego jako samodzielny lokal nr  …………… o powierzchni ………… m2,

b. uczestnika postępowania Gminy ………………………:
- lokali mieszkalnych oznaczonych jako samodzielne lokale nr …, …, …, …, … oraz …,

z obowiązkiem zasądzenia dopłat.

II. przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa i z dziedziny wyceny nieruchomości na okoliczność ustalenia wartości wskazanej wyżej nieruchomości, możliwości podziału fizycznego tej nieruchomości i wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, ich wartości po wyodrębnieniu, oraz na okoliczność wysokości koniecznych spłat,

III. przeprowadzenie innych dowodów wskazanych w uzasadnieniu wniosku na okoliczności w nim powołane,

IV. obciążenie kosztami postępowania uczestnika postępowania.


Uzasadnienie

I.


Przedmiotem postępowania o zniesienie współwłasności jest nieruchomość położona w ………………., przy ul. …………………, stanowiąca działkę nr ……………, o powierzchni ………… ha, zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym, dla której Sąd Rejonowy w ………………… Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w ……………… prowadzi księgę wieczystą KW nr ……………….

Dowód: 1. odpis skrócony księgi wieczystej kw nr ………………….
2. dokumentacja zdjęciowa,

zdj. 1

zdj. 2

zdj. 3


Wpisanymi do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ……………… Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w ………………… pod nr KW …………… właścicielami nieruchomości są:
- Gmina ……………… do 589/1000 części,
- właściciel lokalu nr … wpisanego do KW …… w udziale 58/1000 części,
- właściciel lokalu nr …. wpisanego do KW …… w udziale 70/1000 części,
- właściciel lokalu nr … wpisanego do KW ……… w udziale 83/1000 części,
- wnioskodawcy na prawach wspólności ustawowej w udziale 200/1000.

Dowód: 1. odpis skrócony księgi wieczystej kw nr …………,
2. lista adresowa współwłaścicieli i wielkości udziałów,
3. wypis uproszczony z ewidencji gruntów.

II.

W budynku znajdującym się na przedmiotowej nieruchomości zostały dotychczas wyodrębnione własności lokali oznaczonych numerami …, … i ….
Właścicielem nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr …, położony na drugim piętrze budynku usytuowanego w …………… przy ul. ……………………, o łącznej powierzchni użytkowej …………… m2, dla której Sąd Rejonowy w …………………… Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w ………………… prowadzi księgę wieczystą KW nr …………, są ……………………… i ………………… na prawach wspólności ustawowej. Do wskazanego wyżej lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni …………… m2.

Dowód: odpis skrócony księgi wieczystej KW nr …………,

Właścicielem nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr …….., położony na drugim piętrze budynku usytuowanego w …………………… przy ul. ……………………, o łącznej powierzchni użytkowej ……… m2, dla której Sąd Rejonowy w ……………… Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w ………………… prowadzi księgę wieczystą KW nr …………, jest …………………. Do wskazanego wyżej lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni ……… m2.

Dowód: odpis skrócony księgi wieczystej kw nr …………,

Właścicielem nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr ……, położony na drugim piętrze budynku usytuowanego w ………………… przy ul. …………………, o łącznej powierzchni użytkowej ………… m2, dla której Sąd Rejonowy w ……………… Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w ………………… prowadzi księgę wieczystą KW nr ………………, są ………………… i …………………… na prawach wspólności ustawowej. Do wskazanego wyżej lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni ……… m2.

Dowód: odpis skrócony księgi wieczystej kw nr …………….

III.

Poza lokalami mieszkalnymi nr …, … i …, stanowiącymi odrębną własność, w budynku usytuowanym na przedmiotowej nieruchomości znajdują się także:
- lokal mieszkalny oznaczony numerem … o powierzchni ……… m2,
- lokal mieszkalny oznaczony numerem … o powierzchni ……… m2,
- lokal mieszkalny oznaczony numerem … o powierzchni ……… m2,
- lokal mieszkalny oznaczony numerem … o powierzchni ……… m2,
- lokal mieszkalny oznaczony numerem … o powierzchni ……… m2,
- lokal mieszkalny oznaczony numerem … o powierzchni ……… m2, znajdujący się w oficynie,
- lokal użytkowy oznaczony numerem …… o powierzchni ……… m2,
- lokal użytkowy oznaczony numerem …… o powierzchni ……… m2,,
- lokal użytkowy oznaczony numerem …… o powierzchni ……… m2,

Dowód: 1. zestawienie powierzchni lokali,
2. plan budynku – rzut II piętra,
3. plan budynku – rzut parteru,

IV.

Wnioskodawcy wnoszą o ustanowienie odrębnej własności lokali wskazanych w pkt. I wniosku. Wnioskodawcy wnoszą o przyznanie im na wyłączną własność lokali użytkowych oraz o przyznanie na wyłączną własność uczestnikowi postępowania lokali mieszkalnych.
Powyższy podział nie odpowiada wysokości udziałów uczestników postępowania w nieruchomości, której dotyczy podział, dlatego też konieczne jest zasądzenie stosownych dopłat.

V.

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądem dla dokonania oceny, czy istnieją ustawowe przesłanki do ustanowienia odrębnej własności lokalu (art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o własności lokali) Sąd władny jest skorzystać z opinii biegłego, specjalisty w zakresie spraw architektoniczno-budowlanych1. Zgodnie z tym poglądem wniosek o sporządzenie opinii biegłego z zakresu budownictwa i szacowania wartości nieruchomości na okoliczność dokonania inwentaryzacji budynku, ustalenia wartości wskazanej wyżej nieruchomości, możliwości podziału fizycznego tej nieruchomości i wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych, ich wartości po wyodrębnieniu, oraz na okoliczność wysokości koniecznych spłat jest uzasadniony.

VI.

Podstawą prawną wniosku o zniesienie współwłasności jest norma prawna wynikająca z art. 210 i 211 kc oraz art. 7 ust. 1 i art. 11 ustawy o własności lokali.
Właściwość Sądu Rejonowego w …………………… w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości wynika z art. 606 kpc. Nieruchomość jest położona w ………………………./adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załączniki:
1. pełnomocnictwo,
2. odpis skrócony księgi wieczystej kw nr ……………,
3. lista adresowa współwłaścicieli i wielkości udziałów,
4. wypis uproszczony z ewidencji gruntów,
5. odpis skrócony księgi wieczystej kw nr ……………,
6. odpis skrócony księgi wieczystej kw nr ……………,
7. odpis skrócony księgi wieczystej kw nr ……………,
8. zestawienie powierzchni lokali,
9. plan budynku – rzut II piętra,
10. plan budynku – rzut parteru,
11. opłata od wniosku w wysokości 1.000 złotych uiszczona w znaczkach opłaty sądowej. 

1 Postanowienie SN z 13 marca 1997 roku, opubl. OSNC 1997/8/115.

 

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.