Wzory Pism:

Założenia programu Natura 2000

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego budowy zakładu inwentarskiego na terenie objętym programem Natura 2000.

Poznań, dnia ......... 2009 roku


UWAGI 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy K.


Wojciecha L.


- wnioskodawcy -

zast. przez adwokatów:
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski&Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3


Urząd Gminy K.W imieniu mojego klienta pana Wojciecha L., powołując się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, niniejszym wnoszę

uwagi 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów dla gminy K., w zakresie, w jakim dotyczy obrębu D., sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy K. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uchwały Rady Gminy … nr 0000/000/00 z dnia 30 września 2005 roku o uchwaleniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy K.

Niniejszemu projektowi zarzucam:

I.    art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, poprzez wprowadzenie do projektu w zakresie, w jakim dotyczy on obszaru położonego we wsi D., określonego jako „Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych („RM”)” i wprowadzenie możliwości lokalizowania na nim  budynków inwentarskich i zagrodowo-gospodarczych (§ 10 pkt 2, lit. b projektu), które może osobno, jak i w połączeniu z dotychczasowymi działaniami znacząco i negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 „Ujście Warty”,

II.    naruszenie przepisów art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, polegającym na nienależytym sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko i nieuwzględnieniu wpływu, jaki wywrze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszar Natura 2000 „Ujście Warty”,

III.    naruszenie art. 11 pkt 8 lit. j oraz art. 17 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, polegającym na zaniechaniu – w toku sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz analizowanego projektu – przeprowadzenia wymaganych prawem opinii oraz uzgodnień regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

IV.    niezgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy K. w zakresie, w jakim dotyczy ono obszaru położonego we wsi D. określonego w projekcie planu jako „Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych” („RM”) polegającym na niezgodnym z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odstąpieniu od, przyjętej w Studium, klasyfikacji tego obszaru jako działek siedliskowych,

Mając na względzie powyższe, wnoszę o:

I.    wprowadzenie w § 10 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanowienia dotyczącego zakazu lokalizacji budynków inwentarskich, w szczególności przeznaczonych do hodowli i chowu kurcząt, w zakresie, w jakim postanowienie § 10 dotyczy terenów położonych w miejscowości D., oznaczonych w projekcie jako „Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych („RM”)”,

II.    wystąpienie przez właściwe organy gminy o uzgodnienie postanowień projektu z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zadań ochrony obszaru Natura 2000 „Ujście Warty”, celem ustalenia, czy przewidziane w projekcie rozwiązania są zgodne z celami ochrony wprowadzonymi obszarem Natura 2000 i nie będą negatywnie oddziaływały na ten obszar.


Uzasadnienie 

I.

A/


Wnioskodawca wspólnie z żoną – Anną L. jest właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości D. w gminie K., opisanej w ewidencji gruntów jako działka nr …. Nieruchomość wnioskodawcy bezpośrednio sąsiaduje z działką ewidencyjną numer …, położoną we wsi D., określoną w projekcie jako „Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych („RM”)” oraz „Tereny lasów („ZL”)” i „Zieleni Izolacyjnej („ZI”)”. Objęta projektem działka jest obecnie zabudowana dwoma budynkami inwentarskimi – kurnikami przeznaczonymi do hodowli kurcząt w liczbie co najmniej trzydzieści tysięcy sztuk. Obecnie właściciel objętej projektem działki wystąpił do Wójta Gminy K. o ustalenie warunków zabudowy dla kolejnego budynku inwentarskiego – kurnika o docelowej obsadzie dwudziestu tysięcy kurcząt.

Dowód:   
1. Kopia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy,
2. Kopia mapki ewidencyjnej dla działki nr …,
3. Akta sprawy o ustalenie warunków zabudowy nr 0000/000/2008, w Urzędzie Gminy K.

B/

Objęty projektem obszar stanowi w całości element obszaru Natura 2000 „Ujście Warty” (Kod obszaru: PLB 080001). Powyższa okoliczność została całkowicie pominięta zarówno podczas prac nad projektem, jak i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Sporządzony projekt oraz Prognoza Oddziaływania na środowisko w ogóle nie uwzględnia, jaki wpływ na obszar Natura 2000 wywrze ewentualne uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w treści zaproponowanej w projekcie.
W toku prac nad projektem naruszono przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: „upzp”), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (dalej: „uop”) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: „udoś”).

II.

A/

Przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny być brane pod uwagę walory architektoniczne i krajobrazowe oraz wymagania ochrony środowiska (art. 1 ust. 2 upzp). Na etapie przygotowywania miejscowego planu zagospodarowania należy również uwzględniać wymagania ładu przestrzennego.1  Ład przestrzenny oraz stan ochrony środowiska stanowią niezbędne czynniki, jakie powinny być brane pod uwagę zarówno przy tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Określenie w studium, a następnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego kierunków rozwoju gminy, powinno być determinowane koniecznością utrzymania w należytym stanie środowiska naturalnego.
Podczas sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organy gminy mają obowiązek przestrzegania także innych przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym.

B/

Zgodnie z art. 33 ust. 1 uop, zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą osobno lub w połączeniu z innymi działaniami znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.2 Wprowadzona powołaną ustawą ochrona obszarów Natura 2000 rozciąga się nie tylko na działania bezpośrednio oddziałujące na chroniony obszar, lecz również dotyczy potencjalnych przedsięwzięć, niezwiązanych bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000, które mogą jednak znacząco oddziaływać na ten obszar (art. 33 ust. 3 uop). Zgodnie z art. 33 ust. 3 uop, projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów, które tylko potencjalnie mogą oddziaływać na obszar Natura 2000 wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 51 i n. udoś.
Powołany przepis koresponduje bezpośrednio z art. 17 pkt 4 upzp, który nakłada obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. W przypadku analizowanego projektu, Prognoza oddziaływania na środowisko powinna zawierać informacje o przewidywanych znaczących oddziaływaniach, w tym oddziaływaniach bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych i chwilowych, pozytywnych i negatywnych, na cele i przedmiot ochrony konkretnego obszaru Natura 2000 (art. 17 pkt 4 upzp w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e udoś).3
Prognoza oddziaływania na środowisko, w przypadku terenów objętych obszarem Natura 2000 powinna również zawierać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego planu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru (art. 51 ust. 2 pkt 3 udoś).

C

Z powołanych okoliczności wynika, że organy gminy, sporządzając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi D. naruszyły przepisy art. 17 pkt 4 upzp oraz art. 51 i n. udoś. Dołączona do projektu planu Prognoza oddziaływania na środowisko całkowicie pomija informacje o potencjalnym oddziaływaniu proponowanych rozwiązań na obszar Natura 2000. Na organach gminy ciąży obowiązek sporządzenia należytej i rzetelnej oceny oddziaływania projektu na obszar Natura 2000. Obowiązek ten nie może być rozumiany jako sporządzenie lakonicznej opinii zawierającej ogólnikowe stwierdzenia.
Powyższe względy wskazują na konieczność powtórzenia prac nad miejscowym planem zagospodarowania powinny być w zakresie dotyczącym prognozy oddziaływania na środowisko. Na wójcie Gminy K. ciąży przede wszystkim obowiązek sporządzenia rzetelnej i wyczerpującej prognozy oddziaływania zawartych w planie ustaleń na obszar Natura 2000.

D/

W toku prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy K. w ogóle nie wziął pod uwagę, że zlokalizowane na działce nr … dwa kurniki już teraz negatywnie oddziałują na obszar Natura 2000.
Należyta ochrona obszaru Natura 2000 wymaga w tym przypadku wprowadzenia bezwzględnego zakazu lokalizacji i budowy budynków inwentarskich, w szczególności przeznaczonych do hodowli i chowu zwierząt.
Obecnie na działce nr … znajdują się dwa kurniki, które mogą pomieścić łącznie około trzydzieści tysięcy kurcząt co stanowi ponad 60 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP).4 Z dołączonej do niniejszego pisma kopii decyzji wynika, że planowana jest budowa kolejnego kurnika, który będzie mógł pomieścić kolejne dwadzieścia tysięcy kurcząt. W efekcie, na przedmiotowej działce w przyszłości mogą znajdować się trzy kurniki mogące łącznie pomieścić blisko pięćdziesiąt tysięcy kurcząt.
Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 pkt 43 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w przypadku przedsięwzięć polegających na hodowli i chowie zwierząt w liczbie przewyższającej 210 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) wprowadza obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji zaproponowanej w projekcie istnieje ryzyko, że na przedmiotowej działce będą się znajdować budynki zdolne pomieścić łącznie kurczęta w liczbie zbliżonej do 210 DJP.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji zaproponowanej przez Wójta Gminy K. doprowadzi do usankcjonowania stanu faktycznego, który może negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. W tym zakresie należy ponownie przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i sporządzenie nowej rzetelnej prognozy oddziaływania na środowisko.

III.

Należyte zachowanie gatunków i siedlisk znajdujących się na obszarze wsi D. objętym programem Natura 2000. W analizowanych okolicznościach należytą ochronę środowiska w obszarze działki nr …  może zapewnić wyłącznie wprowadzenie wyraźnego zakazu budowy budynków służących hodowli drobiu. W przeciwnym razie dojdzie do sytuacji w której na omawianym terenie powstawać będą nowe budynki służące masowej hodowli kur, które wspólnie z obecnymi zabudowaniami będą negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 oraz utrudniać właścicielom sąsiednich nieruchomości prawidłowe i niezakłócone korzystanie z nieruchomości. Ma to znaczący wpływ na spadek walorów estetycznych terenu.

IV.

A/

Zarówno z treści projektu prognozy oddziaływania na środowisko, jak i pozostałych dokumentów wynika, że w toku prac nad projektem zaniechano przeprowadzenia obowiązkowych prawem opinii oraz uzgodnień regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Obowiązek ich przeprowadzenia wynika bezpośrednio z art. 11 pkt 8 lit. j upzp.
Organy Gminy w K. zaniechały przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień i opinii, co również uzasadnia konieczność powtórzenia prac nad projektem również w tym zakresie.

B/

Projektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest również sprzeczny z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy K. W pierwotnej wersji Studium omawiany teren klasyfikowano jako działki siedliskowe. Natomiast obecnie omawiany obszar sklasyfikowano jako ”teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych”.
Takie przekształcenie przedmiotowej nieruchomości jest na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niedopuszczalne (art. 9 ust. 4 upzp). Zmiana klasyfikacji terenu sprzyja lokalizacji na przedmiotowej działce kolejnych zabudowań, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Również ta okoliczność nie została w żaden sposób uwzględniona w Prognozie oddziaływania na środowisko.

V.

A/


Podsumowując, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został sporządzony w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. Powołane w uzasadnieniu okoliczności jednoznacznie wskazują na konieczność ponownego przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień i opinii o skutkach, jakie projektowany plan wywiera na środowisko.

B/

Okoliczność, że zajmowana przez wnioskodawcę nieruchomość nie jest objęta zakresem obowiązywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wpływa na jego interes prawny w złożeniu niniejszych uwag. Zgodnie z art. 18 ust. 1 upzp, podmiotem uprawnionym do wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim zawarte. Zajmowane przez wnioskodawcę działki leżą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu. Poczynione w planie ustalenia będą miały bezpośredni wpływ na użytkowanie przez wnioskodawców nieruchomości.
Powyższe okoliczności w pełni uzasadniają konieczność oraz celowość niniejszych uwag.
(adwokat Tomasz Grzybkowski)


Załączniki:
1. Pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 34,00 złotych,
2. Kopia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy,
3. Kopia mapki ewidencyjnej dla działki nr …

Przypisy:
1 Rozumianego jako ukształtowanie przestrzeni tworzące harmonijną całość i uwzględniające wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne (art. 2 pkt 1 uop)
2 Przykładowym działaniem, które negatywnie wpływa na obszar ochrony Natura 2000, są działania pogarszające stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt albo na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
3 Omawiane informacje powinny uwzględniać w szczególności różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.
4 W odniesieniu do kur i kaczek powołane wyżej rozporządzenie wprowadza współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP w wysokości 0,004.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.