Wzory Pism:

Zaległe płatności i zapłata odsetek

Od kiedy należą się odsetki za zaległe płatności?

Poznań, dnia ........... roku


APELACJA

w sprawie:

B.

 

c/a

 

S. J.

sygn. akt. …

wartość przedmiotu zaskarżenia
2.634,71 złotych


II Wydział Cywilny Odwoławczy
Sądu Okręgowego
ul. Sądowa 1
50-950 Wrocław


za pośrednictwem

I Wydziału Cywilnego
Sądu Rejonowego
dla Wrocławia Krzyków
ul. Podwale 30
59-590 Wrocław


W imieniu powódki, z powołaniem się na pełnomocnictwo w aktach sprawy, wnoszę

 
apelację

od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków z dnia ........ 2005 roku wydanego w sprawie sygn. akt. …

Wyrok ten zaskarżam w części do punktu II oddalającego powództwo co do odsetek ustawowych od kwoty 3.383,80 złotych od dnia 20 grudnia 2000 roku do dnia 21 lipca 2004 roku i wnoszę o:


I. zmianę wyroku i uwzględnienie powództwa w zakresie odsetek ustawowych od dnia 20 grudnia 2000 roku do dnia 21 lipca 2004 roku,

ewentualnie o:

II. uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania,

oraz o
III. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego, w tym zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w kwocie 2.400,00 złotych.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucam:

I. naruszenie prawa materialnego – art. 299 § 1 ksh poprzez błędną jego wykładnię, a w konsekwencji przyjęcie, iż odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu nie obejmuje odsetek ustawowych, do których zapłaty zobowiązana była spółka,

II. naruszenie prawa materialnego – art. 455 kc poprzez przyjęcie, iż termin spełnienia świadczenia nie był oznaczony, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie tego przepisu.


Uzasadnienie

I.

Pozwem z dnia 25 sierpnia 2004 roku powódka dochodziła od pozwanego kwoty 6.100,60 złotych oraz odsetek ustawowych od kwoty 3.838,80 złotych od dnia 20 grudnia 2000 roku do dnia zapłaty. Nakazem zapłaty z dnia ........... 2004 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwoty zgodne z żądaniem pozwu.
W treści sprzeciwu od nakazu zapłaty złożonego w dniu ........... 2005 roku pozwany zarzucił niewłaściwość rzeczową Sądu, przedawnienie roszczenia, a także brak istnienia zobowiązania spółki, której był prezesem, względem powódki.
Uznając zarzuty pozwanego za bezpodstawne, wyrokiem z dnia ............... 2005 roku Sąd uwzględnił powództwo co do żądanej przez powódkę kwoty, oddalając jednocześnie żądanie zasądzenia od pozwanego odsetek ustawowych od kwoty 3.838,80 złotych od dnia 20 grudnia 2000 roku do dnia 21 lipca 2004 roku. Uzasadniając orzeczenie, Sąd zajął stanowisko, iż odsetki za opóźnienie w płatności tej kwoty należą się od chwili wymagalności ustalonej na podstawie art. 455 kc.
W ocenie Sądu stan opóźnienia w spełnieniu świadczenia odszkodowawczego powstał dopiero w dniu 22 lipca 2004 roku, wynikającym z wezwania do zapłaty, i dopiero od tego dnia powódka może żądać od pozwanego odsetek za opóźnienie w płatności kwoty stanowiącej należność główną zasądzoną od spółki, za zobowiązania której odpowiada pozwany.
Stanowisko Sądu I instancji jest błędne.

II.

W ocenie powódki błędnym jest stanowisko Sądu, iż na podstawie art. 299 § 1 ksh, pozwany nie jest odpowiedzialny względem powódki za całość zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością B., na które składa się zarówno kwota 3.838,80 złotych, jak i odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności tej kwoty liczone od dnia następnego po dniu jej wymagalności do dnia zapłaty oraz koszty procesu przeciwko spółce.

A/.

Zgodnie z art. 299 ksh jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może jednak uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.
W orzecznictwie oraz w doktrynie panuje w zasadzie zgodny pogląd, iż odpowiedzialność członków zarządu wynikająca z art. 299 ksh ma charakter odszkodowawczy.1 Na zobowiązanie, o którym mowa w art. 299 § 1 ksh składają się przy tym zarówno należności wynikające z dokonywanych przez spółkę czynności prawnych, odsetki za opóźnienie w płatności tych należności, jak i należności wynikające z orzeczeń sądowych, w tym koszty procesu. Wszystkie te należności razem składają się na szkodę poniesioną przez wierzyciela spółki.
W przypadku, gdy wierzyciel wezwie członków zarządu do zapłaty odszkodowania, od momentu wezwania, stosownie do art. 455 kc, wierzycielowi należą się odsetki za opóźnienie w płatności odszkodowania.

B/.

Nakazem zapłaty z dnia ........... 2002 roku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością B. została zobowiązana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej do zapłaty kwoty 3.838,80 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 20 grudnia 2000 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 2.091,80 złotych. Należność ta nie została przez spółkę zapłacona, egzekucja prowadzona na podstawie nakazu zapłaty z dnia ......... 2002 roku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności okazała się bezskuteczna.
Pozwany nie wskazał żadnych przesłanek egzoneracyjnych, pozwalających na zwolnienie się od odpowiedzialności. Podniesione przez niego zarzuty zostały przez Sąd oddalone. Wobec tego odpowiedzialność pozwanego obejmuje całość wynikającego z nakazu zapłaty z dnia 6 maja 2002 roku zobowiązania spółki B. wobec powódki, w zakres którego wchodzi zarówno należność główna stanowiąca cenę sprzedaży za zakupione przez spółkę towary, odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności tej należności liczone od dnia następnego po dniu jej wymagalności, jak i koszty procesu oraz koszty nadania klauzuli wykonalności.
Ponieważ w niniejszej sprawie Sąd I instancji uwzględniając powództwo podkreślił, iż powódka udowodniła istnienie wierzytelności względem spółki B., wynikającej z nakazu zapłaty, stanowiącego dokument urzędowy oraz stwierdził istnienie podstaw odpowiedzialności pozwanego z art. 299 ksh, nie zaszła tym samym żadna podstawa do zasądzenia na rzecz powódki w ramach odszkodowania wymienionej powyżej należności głównej, kosztów procesu oraz kosztów postępowania klauzulowego przy jednoczesny oddaleniu powództwa co do odsetek ustawowych wynikających z tego samego nakazu zapłaty.

III.

Powódka nie zgadza się z przedstawioną przez Sąd I instancji interpretacją zastosowania tezy orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2002 roku, sygn. akt IV CKN 793/ 00.
Stan faktyczny sprawy rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy dotyczył sytuacji, gdy strona domaga się odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności całości kwoty objętej powództwem. Odsetki za opóźnienie w płatności dotyczyły tam całości odszkodowania, a nie poszczególnych kwot wynikających z tytułu wykonawczego przeciwko spółce, co do których rozstrzygający sprawę Sąd wskazał już od kiedy winny zostać naliczone.
Tym samym, jak najbardziej słuszna, teza Sądu Najwyższego, zgodnie z którą o chwili wymagalności odsetek od dochodzonego odszkodowania powinna rozstrzygać chwila wymagalności ustalona zgodnie z art. 455 kc, znalazłaby zastosowanie w przypadku, gdyby powódka domagała się od pozwanego odsetek ustawowych od całego odszkodowania, obejmującego sumę kwot należności głównej – 3.838,80, odsetek ustawowych naliczonych od tej kwoty zgodnie z treścią nakazu zapłaty od dnia 20 grudnia 2000 roku i skapitalizowanych na dzień wezwania do zapłaty, a także kosztów procesu i nadania klauzuli wykonalności. Ponieważ jednak powódka takiego żądania nie przedstawiła, powołane orzeczenie Sądu Najwyższego nie ma związku z niniejszą sprawą.

IV.

Stosownie do art. 455 kc jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.
W niniejszej sprawie powódka żądała zasądzenia od pozwanego odsetek ustawowych od kwoty 3.838,80 złotych od dnia 20 grudnia 2000 roku, która to kwota wraz z tak samo określonymi odsetkami stanowiła zobowiązanie spółki B. wynikające z nakazu zapłaty z dnia .............. 2002 roku.
Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego, jeżeli powód dochodzi zapłaty określonej kwoty tytułem odszkodowania, i w toku postępowania okaże się, że kwota ta istotnie należała się powodowi od tego dnia, odsetki powinny być zasądzone zgodnie z żądaniem.2
Powyższe znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie. Żądanie powódki obejmuje świadczenie, którego termin spełnienia jest oznaczony, co wynika z nakazu zapłaty stanowiącego dokument urzędowy, który został uznany przez Sąd za niewątpliwy dowód istnienia świadczenia. Tym samym nie zachodzą podstawy do uznania, iż wobec braku określonego terminu do spełnienia świadczenia, termin ten wynika z wezwania do zapłaty, a odsetki winny zostać naliczone dopiero od dnia następnego po tym terminie.

Ze względu na powyższe wnoszę jak w petitum niniejszej apelacji.

V.

Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie, wynikają z zawartej umowy pomiędzy Adwokacką Spółką Partnerską Grzybkowski & Guzek a powodami i znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 13 ust. 1 pkt 2 w związku z § 6 pkt 3 i § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348/.


 /adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załącznik:
Odpis apelacji.

 

Przypisy:
1 uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1993 r., sygn. akt III CZP 162/92, opubl. OSNCP 1993, nr 6, poz. 103, uchwała Sądu najwyższego z dnia 9 sierpnia 1993 r., sygn. akt III CZP 116/93, opubl. OSNCP 1994, nr 2, poz. 35, uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1993 r., sygn. akt III CZP 15/93, opubl. OSNCP 1993, nr 7-8, poz. 140, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 r., sygn. akt III CZP 120/95, opubl. PPH 1996, nr 2, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1996 r., sygn. akt III CZP 72/96, opubl. OSNC 1997, nr 1, poz. 4, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1996 r., sygn. akt III CZP 114/96, opubl. OSNC 1997, nr 3, poz. 25, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1997 r., sygn. akt III CZP 24/97, opubl. OSNC 1997, nr 11, poz. 165, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 1999 r., sygn. akt III CZP 10/99, opubl. OSNC 1999, nr 12, poz. 203
2 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2000 r., sygn. akt II CKN 725/ 98, opubl. OSNC 2000/ 9 poz. 158

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.