Wzory Pism:

Wniosek o ustalenie kontaktów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie

Ojciec pozbawił kontaktu matki z małoletnią córką. Matce nieznane jest każdorazowe miejsce pobytu dziecka.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2017 roku
………………………………………………………………………………………………….
Wniosek
o ustalenie kontaktów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie
………………………………………………………………………………………………….

w sprawie:

 Sandry (…)

- wnioskodawczyni -

zast. przez. adw.:
Tomasza Grzybkowskiego, Tomasza Guzka, dr. Michała Jackowskiego
Grzybkowski Guzek Jackowski, Adwokacka Spółka Partnerska
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

przy uczestnictwie:

 Sebastian (…)

- uczestników postępowania -
………………………………………………………………………………………………….


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sądu Rejonowego w Koninie
ul. Fryderyka Chopina 28
62-510 Konin


………………………………………………………………………………………………….

Wnioski
………………………………………………………………………………………………….
W imieniu wnioskodawczyni, powołując się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, wnoszę o:
………………………………………………………………………………………………….

I. ustalenie miejsca stałego pobytu małoletniej Róży (…) - córki uczestnika Sebastiana (...) i wnioskodawczyni Sandry (…), urodzonej X roku w Poznaniu posiadającej PESEL ___ w każdorazowym miejscu zamieszkania matki,

II. ustalenie kontaktów uczestnika Sebastiana (…) z małoletnim dzieckiem uczestnika Sebastiana (…) i wnioskodawczyni Sandry (…) – Różą (…) w ten sposób że będzie on spotykał się z małoletnią:
 w każdy piątek, w godzinach od 17 do 19,
 w każdą sobotę, w godzinach od 17 do 19,
w każdoczesnym miejscu zamieszkania wnioskodawczyni Sandry (…),

nadto:

III. udzielenie zabezpieczenia poprzez ustalenie miejsca stałego pobytu małoletniej Róży (…) - córki uczestnika Sebastiana (…) i wnioskodawczyni Sandry (…), urodzonej X roku w Poznaniu w każdorazowym miejscu zamieszkania matki,
IV. udzielenie zabezpieczenia poprzez ustalenie kontaktów uczestnika Sebastiana (…) z małoletnim dzieckiem uczestnika Sebastiana (…) i wnioskodawczyni Sandry (…) – Różą (…) w ten sposób że będzie on spotykał się z małoletnią:

  • w każdy piątek, w godzinach od 17 do 19,
  • w każdą sobotę, w godzinach od 17 do 19,

w każdoczesnym miejscu zamieszkania wnioskodawczyni Sandry (…),

w każdym przypadku wnoszę o:

V. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu, na fakty tam przywołane, w tym dowodu z:
1. dokumentów w postaci odpisu skróconego aktu urodzenia Róży (…), na okoliczność wieku małoletniej, pochodzenia dziecka,
2. opinii biegłego z rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, na okoliczność związku emocjonalnego małoletniej z każdym z rodziców, rękojmi prawidłowego wykonywania bieżącej pieczy i opieki nad małoletnią przez matkę, rozwoju fizyczno – emocjonalnego małoletniej oraz czy zaproponowany we wniosku sposób kontaktu uczestnika z małoletnim dzieckiem jest zgodny z jego dobrem,
3. zeznań świadków:

  • Monika (…) na okoliczność sytuacji małoletniej, relacji dziecka z (…) z rodziców, uprowadzenia rodzicielskiego Róży (…) przez ojca Sebastiana (…), uniemożliwianie wnioskodawczyni kontaktu z małoletnim dzieckiem,
  • Katarzyna (…) na okoliczność sytuacji małoletniej, relacji dziecka z każdym z rodziców, uprowadzenia rodzicielskiego Róży (…) przez ojca Sebastiana (…), uniemożliwianie wnioskodawczyni kontaktu z małoletnim dzieckiem,
  • Iwona (…) na okoliczność sytuacji małoletniej, relacji dziecka z każdym z rodziców, uprowadzenia rodzicielskiego córki Róży (…) przez ojca Sebastiana (…), uniemożliwianie wnioskodawczyni kontaktu z małoletnim dzieckiem,
  • mł.asp. Wiktor (…) na okoliczność sytuacji małoletniej, uprowadzenia rodzicielskiego Róży (…) przez ojca Sebastiana (…), uniemożliwianie wnioskodawczyni kontaktu z małoletnim dzieckiem,
  • mł. asp. Maciej (…) na okoliczność sytuacji małoletniej, uprowadzenia rodzicielskiego i Róży (…) przez ojca Sebastiana (…), uniemożliwianie wnioskodawczyni kontaktu z małoletnim dzieckiem,

4. przesłuchania stron, na okoliczność braku porozumienia stron w kwestii sposobu ustalenia kontaktów uczestnika z małoletnią, potrzeb małoletniej, trybu dnia małoletniej, uprowadzenia rodzicielskiego córki Róży (…) przez ojca Sebastiana (…), uniemożliwianie wnioskodawczyni kontaktu z małoletnim dzieckiem,

VI. wnoszę o niezwłoczne wyznaczenie terminu rozprawy w sprawie,

VII. zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawczyni zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w kwocie 120,00 złotych.
………………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………….
I. Stan faktyczny
II. Porwanie rodzicielskie dziecka przez uczestnika postępowania
III. Ustalenie miejsca stałego pobytu małoletniej przy matce
IV. Sposób ustalenia kontaktów z małoletnią
V. Wniosek o zabezpieczenie
VI. Wniosek o niezwłoczne wyznaczenie terminu rozprawy
VII. Właściwość Sądu.
………………………………………………………………………………………………….
I. Stan faktyczny

Małoletnia Róża (…), urodzona X roku, jest córką wnioskodawczyni – Sandry (…) i uczestnika postępowania - Sebastiana (…).

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.

Wnioskodawczyni i uczestnik postępowania nie są małżeństwem. Do połowy grudnia 2015 roku strony wspólnie mieszkały w Poznaniu przy ul. Y. Od tego czasu nie zamieszkują razem i pozostają w konflikcie. Najemcą przedmiotowego mieszkania jest uczestnik postępowania, który dysponuje jedynym kompletem kluczy do mieszkania.
Wnioskodawczyni została siłą pozbawiona dostępu do lokalu. Wszystkie jej rzeczy osobiste pozostają w mieszkaniu przy ul. Y w Poznaniu.
Aktualnie wnioskodawczyni zamieszkuje w Z. Uczestnik postępowania w dalszym ciągu mieszka w Poznaniu, przy ul. Y.
Uczestnik wywiózł dziecko do swojej rodziny w Koninie bez porozumienia i zgody matki dziecka.

Dowód:
1. śwd. Monika (…),
2. śwd. Katarzyna (…),
3. śwd. Iwona (…),
4. śwd. Wiktor (…),
5. śwd. Maciej (…),
6. przesłuchanie stron.

Uczestnik postępowania pozbawił faktycznie kontaktu wnioskodawczyni z małoletnią córką. Matce nieznane jest każdorazowe miejsce pobytu dziecka. Wnioskodawczyni domniemywa, że aktualnie dziecko przebywa w Koninie, przy XX. Wnioskodawczyni ciągle podejmuje próby porozumienia się z ojcem dziecka i kontaktu z córką. Początkowo udawało jej się spotkać z dzieckiem. Od 24 grudnia 2015 roku jakikolwiek kontakt z dzieckiem jest niemożliwy. Próby kontaktu są nieskuteczne. Zarówno ojciec dziecka jak i jego rodzina są wrogo nastawieni do wnioskodawczyni. Podczas jakichkolwiek prób nawiązania kontaktu z córką wobec wnioskodawczyni stosowane są groźby, przemoc fizyczna oraz słowna. Zachowanie uczestnika rodzi obawy co do dalszych czynności ojca dziecka, w szczególności w zakresie zmiany miejsca pobytu nieznanego matce i uniemożliwienia jej jakiegokolwiek kontaktu z córką.

Dowód:
1. śwd. Monika (…),
2. śwd. Katarzyna (…),
3. śwd. Iwona (…),
4. śwd. Wiktor (…),
5. śwd. Maciej (…),
6. przesłuchanie stron.

………………………………………………………………………………………………….

II. Porwanie rodzicielskie dziecka przez uczestnika postępowania

Uczestnik postępowania dopuścił się porwania rodzicielskiego w dniu 18 grudnia 2015 roku. Sebastian (…) oraz Sandra (…) mają równe prawa rodzicielskie oraz mogą na równi decydować o miejscu pobytu dziecka. Małoletnia Róża (…) została zabrana przez ojca spod opieki i bez zgody matki.

Dowód:
1. śwd. Monika (…),
2. śwd. Katarzyna (…),
3. śwd. Iwona (…),
4. śwd. Wiktor (…),
5. śwd. Maciej (…),
6. przesłuchanie stron.


………………………………………………………………………………………………….
III. Ustalenie miejsca stałego pobytu małoletniej przy matce

Wnioskodawczyni wnosi o ustalenie miejsca stałego pobytu małoletniej Róży (…) w każdorazowym miejscu jej zamieszkania.
Wnioskodawczyni jest matką ponad półtorarocznej Róży (…). Dotychczas opiekowała się swoją córką na co dzień, otaczała ją troską, miłością, dbała o jej rozwój fizyczny, emocjonalny oraz psychiczny, przygotowywała jej posiłki, zapewniała odzież oraz organizowała gry i zabawy. Wnioskodawczyni ze szczególną starannością wywiązywała się ze wszystkich obowiązków rodzicielskich.

Dowód:
1. śwd. Monika (…),
2. śwd. Katarzyna (…),
3. śwd. Iwona (…),
4. śwd. Wiktor (…),
5. śwd. Maciej (…),
6. przesłuchanie stron.

Dzieci w fazie rozwoju psychicznego oraz fizycznego, w której obecnie znajduje się Róża (…) wymagają ścisłego kontaktu i bliskości z matką. Matka i dziecko tworzą wyjątkową więź. Relacja matki i dziecka jest jedną z najsilniejszych relacji, jakie może wytworzyć człowiek. Jej budowanie rozpoczyna się już w okresie ciąży, później wzmacnia ją poród i kontakt niemowlęcia z matką, karmienie, rozmowy, przytulenie. Niezwykle istotne jest, aby w okresie niemowlęcym dziecko miało nieprzerwany kontakt z matką co wspomaga jego rozwój emocjonalny. W przypadku, gdy w okresie niemowlęcym dziecko w sposób nagły i bez uprzedniego przygotowania utraci kontakt z matką, co miało miejsce w przypadku porwania rodzicielskiego małoletniej Róży (…) przez jej ojca, mogą wystąpić u niego lęki separacyjne. Gwałtowna zmiana w otoczeniu dziecka może pozostawić stały i silny ślad na jego psychice.
Wnioskodawczyni ma na względzie dobro dziecka, które dotychczas spędzało z nią co najmniej 14 godzin dziennie, a obecnie przebywa z rodzicami uczestnika postępowania, z którymi dotychczas miała sporadyczny kontakt.
Obecnie dziecko nie przebywa z żadnym z rodziców na dłużej. Ojciec dziecka wywiózł je do Konina zaś sam przebywa w Poznaniu. Dziecko potrzebuje bliskości i troski rodziców, w szczególności matki, a nie dalszych krewnych, którzy nigdy nie dadzą mu ciepła i wsparcia jakie otrzymuje ono od matki.
Dobro dziecka, jego rozwój emocjonalny, psychiczny, duchowy oraz fizyczny przemawiają za ustaleniem miejsca stałego pobytu przy matce.

………………………………………………………………………………………………….
IV. Sposób ustalenia kontaktów z małoletnią

Uczestnik bezprawnie pozbawił wnioskodawczynie faktycznego kontaktu z małoletnim dzieckiem. Porozumienie się uczestników postępowania w sprawie kontaktów z dzieckiem jest niemożliwe. Uczestnik postępowania nie dopuszcza matki do dziecka.
Brak kontaktu dziecka z matką nie służy dobru małoletniej.

Dowód:
1. opinia biegłego z rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego,
2. śwd. Monika (…),
3. śwd. Katarzyna (…),
4. śwd. Iwona (…),
5. śwd. Wiktor (…),
6. śwd. Maciej (…),
7. przesłuchanie stron.

Małoletnia od połowy grudnia przebywa z rodzicami ojca dziecka.
Małoletnia jest z matką silnie emocjonalnie związana. W miejscu zamieszkania wnioskodawczyni ma zapewnione odpowiednie warunki bytowe.
Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w branży reklamowej. Wnioskodawczyni dostosowuje swój tryb pracy do potrzeb małoletniej. Osiąga miesięczny przychód ok 2.000,00 złotych.

Dowód:
1. opinia biegłego z rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego,
2. śwd. Monika (…),
3. śwd. Katarzyna (…),
4. śwd. Iwona (…),
5. śwd. Wiktor (…),
6. śwd. Maciej (…),
7. przesłuchanie stron.

Zaproponowany przez wnioskodawczynię sposób uregulowania kontaktów jest adekwatny do wieku i potrzeb dziecka oraz współmierny do obecnego zachowania uczestnika, który w sposób bezprawny odmawia matce kontaktu z dzieckiem i bez porozumienia z nią zmienia jego miejsce pobytu. Wnioskodawczyni nie wyraża zgody na zabieranie dziecka poza miejsce jej zamieszkania z obawy przed uprowadzeniem córki przez ojca dziecka.

Dowód:
1. opinia biegłego z rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego,
2. śwd. Monika (…),
3. śwd. Katarzyna (…),
4. śwd. Iwona (…),
5. śwd. Wiktor (…),
6. śwd. Maciej (…),
7. przesłuchanie stron.

Wnioskodawczyni daje rękojmie sprawowania należytej opieki nad małoletnia córką.
Zaproponowany przez wnioskodawczynię sposób kontaktów jest zgodny z dobrem dziecka, które dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego, psychicznego oraz fizycznego wymaga ścisłego kontaktu i bliskości z matką.


………………………………………………………………………………………………….
V. Wniosek o zabezpieczenie

Wnioskodawczyni przysługuje pełna władza rodzicielska wobec małoletniej Róży (…). Ma ona nie tylko prawo ale i obowiązek wychowywać ją oraz wykonywać pieczę nad jej osobą. Ma również prawo i obowiązek utrzymywać z nią kontakt.

Udzielenie zabezpieczenia poprzez ustalenie miejsca stałego pobytu małoletniej Róży (…) w każdorazowym miejscu zamieszkania matki, oraz poprzez ustalenie kontaktów uczestnika Sebastiana (…) w sposób wskazany w petitum pisma jest niezbędne dla umożliwienia wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia oraz osiągnięcia celu postępowania.

Uczestnik bezprawnie pozbawił wnioskodawczynie faktycznego kontaktu z małoletnim dzieckiem, które zostało zabrane przez ojca spod opieki i bez zgody matki. Uczestnik z dnia na dzień pozbawił wnioskodawczynię dachu nad głową oraz wywiózł dziewczynkę nie informując matki o miejscu jej pobytu. Dopiero z czasem wnioskodawczyni powzięła informację, że dziecko przebywa u rodziny uczestnika postępowania.

Dowód:
1. śwd. Monika (…),
2. śwd. Katarzyna (…),
3. śwd. Iwona (…),
4. śwd. Wiktor (…),
5. śwd. Maciej (…),
6. przesłuchanie stron.

Matce nie jest znane każdorazowe miejsce pobytu dziecka.
Wnioskodawczyni ciągle podejmuje próby porozumienia się z ojcem dziecka i kontaktu z córką, jednakże od 24 grudnia 2015 roku jakikolwiek kontakt z dzieckiem jest niemożliwy. Próby kontaktu są nieskuteczne. Zarówno ojciec dziecka jak i jego rodzina są wrogo nastawieni do wnioskodawczyni i stosują wobec niej groźby, przemoc fizyczną oraz słowną. Zachowanie uczestnika rodzi obawy co do dalszych czynności ojca dziecka, w szczególności w zakresie zmiany miejsca pobytu nieznanego matce i uniemożliwienia jej jakiegokolwiek kontaktu z córką.

Uczestnik postępowania pozbawił dziecko kontaktów nie tylko z matką, ale sam również nie utrzymuje z nim kontaktu.

Działanie uczestnika postępowania szkodzi dobru dziecka. Rodzina, która dotychczas mieszkała w pod jednym dachem teraz przebywa w trzech różnych miejscowościach: matka w Z, ojciec w Poznaniu, a dziecko w Koninie.

Dziecko przebywa u dalszych krewnych pomimo, że obojgu rodzicom przysługuje pełna władza rodzicielska.

………………………………………………………………………………………………….
VI. Wniosek o niezwłoczne wyznaczenie terminu rozprawy

Zgodnie z § 2 pkt 5 lit. c w zw. z § 46 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych sprawy pilne, tj. m.in. sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi należy kierować na terminy rozpraw lub posiedzeń poza kolejnością ich wpływu do sądu.

………………………………………………………………………………………………….
VII. Właściwość Sądu

Właściwość Sądu Rejonowego w Koninie uzasadniona jest miejscem pobytu małoletniej, zgodnie z treścią art. 569 §1 kpc.
Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie wynikają z § 7 pkt 8 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 461).

………………………………………………………………………………………………….


/adwokat Tomasz Grzybkowski/
………………………………………………………………………………………………….
Załączniki

1. pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
2. odpis skrócony aktu urodzenia,
3. dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 40,00 złotych,
4. odpis wniosku wraz z załącznikami.

………………………………………………………………………………………………….