Wzory Pism:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poprzez odpowiedź na pytania związane z postępowaniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2017 roku
………………………………………………………………………………………………….
Wniosek
o udostępnienie informacji publicznej wraz z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli
………………………………………………………………………………………………….

w sprawie:

  • Stowarzyszenia X w Poznaniu

Dotyczy: skumulowanych oddziaływań inwestycji koncernu Y
i innych podmiotów w dzielnicy V
………………………………………………………………………………………………….


Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego


W imieniu Stowarzyszenia X z siedzibą w Poznaniu, powołując się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, na podstawie art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2058 z późn. zm.) w związku z art. 1, 2, 3, 4 cyt. ustawy,

I. wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, poprzez odpowiedź na poniższe pytania:
1. czy obecnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi jakiekolwiek postępowanie dotyczące inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjno-magazynowej na odlewnię aluminium w Poznaniu na terenie dzielnicy V, gdzie dotychczas w charakterze inwestora występowała spółka XXX z siedzibą w miejscowości B?
2. czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dysponuje wiedzą, iż inwestycja została w całości zrealizowana zanim jeszcze wydano decyzję środowiskową i bez koniecznych decyzji o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę w związku z przebudową i zmianą sposobu użytkowania?
3. czy po grudniu 2015 roku, kiedy tut. Organ ujawnił wykroczenie poza dozwolony zakres remontu polegające na faktycznym realizowaniu inwestycji o znacznym oddziaływaniu na środowisko bez wydania ostatecznych decyzji administracyjnych, były prowadzone na miejscu inwestycji dalsze kontrole?
4. jaki jest obecny stan prowadzonych prac inwestycyjnych na obszarze, gdzie planowana jest inwestycja w Poznaniu polegająca na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjno-magazynowej na odlewnie aluminium w Poznaniu przy ul. xxx?
5. Czy organ skontrolował i zweryfikował rzeczywisty stan faktyczny dla inwestycji w Poznaniu polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjno-magazynowej na odlewnie aluminium w Poznaniu przy ul. xxx od dnia skierowania przez wnioskodawcę pierwszego wniosku o informację publiczną wraz z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli z dnia 11 sierpnia 2016 roku?
6. w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 3, jakie są wyniki tych późniejszych kontroli i jakie czynności podjął tut. Organ?
7. czy któregokolwiek pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania łączy z inwestorem opisanym powyżej (lub podmiotami powiązanymi osobowo i kapitałowo z inwestorem) jakakolwiek umowa cywilnoprawna?

a nadto wnoszę o:

II. przeprowadzenie postępowania kontrolnego dotyczącego obecnego stanu realizacji inwestycji, w szczególności ze wskazaniem, jakie prace zostały dotychczas wykonane, w jakim okresie i na podstawie jakich decyzji administracyjnych oraz o przesłanie do wiadomości wnioskodawczyni protokołu kontroli, jako informacji publicznej.

/adwokat Tomasz Grzybkowski/
………………………………………………………………………………………………….
Załączniki:
1. poświadczony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa,
2. wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS Stowarzyszenia.

Do wiadomości:
1. Y Poznań Sp. z o.o.