Wzory Pism:

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

Kiedy można nabyć nieruchomość na drodze zasiedzenia?

Poznań, dnia … marca 2011 roku

 

WNIOSEK

o stwierdzenie zasiedzenia

 

w sprawie:

M.P.

ul. (…)

(…) K.

 

- wnioskodawczyni-

 

zast. przez adw.:

Tomasza Grzybkowskiego i dra Michała Jackowskiego

Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski&Guzek

61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

 

przy udziale:

 

Gminy Miejskiej w K.

ul. (…)

(…) K.

 

- uczestnik postępowania -

 

Wartość przedmiotu postępowania:

1.400.000,00 złotych

 

 

I Wydział Cywilny

Sądu Rejonowego w k.

ul. (…)

(…) K.

 

W imieniu wnioskodawczyni, z powołaniem się na załączone pełnomocnictwo, wnoszę o:

 

 1. stwierdzenie, że M.P. nabyła przez zasiedzenie, z dniem 2 października 2005 roku działki o numerach (…), (…) i część działki numer (…) (o powierzchni 4.734 m2), o powierzchni łącznej działki numer (…), (…) i część działki (…) 9.649 m2, wchodzące w skład nieruchomości położonej w K. przy ul. (…), K., dla której Sąd Rejonowy w K., V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw nr (…),

 

 1. przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści wniosku na okoliczności tam powołane,

 

 1. zasądzenie od uczestnika postępowania Gminy Miejskiej w K. na rzecz wnioskodawczyni kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

 

Ponadto wnoszę o:

 

udzielenie zabezpieczenia roszczeniu zgłoszonemu przez wnioskodawczynię poprzez wpisanie w dziale III księgi wieczystej Kw numer (…), prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K., V Wydział Ksiąg Wieczystych, ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia działek o numerze (…), (…) i części działki numer (…), o powierzchni łącznej 9.649 m2, wchodzących w skład ww. nieruchomości.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

I.

/stan prawny/

 

Właścicielem nieruchomości położonej w K. przy ul. (…), dla której Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą Kw numer (…), jest Gmina Miejska w K.

W skład tej nieruchomości wchodzą działki o numerach (...), (...) i (...).

 

Dowód:         1.  odpis księgi wieczystej Kw numer (…),

2.  przesłuchanie stron.

 

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia dotyczy działki numer (...), działki numer (...) i części działki numer (...), o powierzchni łącznej trzech ww. działek 9.649 m2.

 

Dowód:         1.  mapa sytuacyjno-wysokościowa,

2.  przesłuchanie stron.

 

II.

/stan faktyczny/

 

W 1956 roku ojciec wnioskodawczyni – M.B. – zamieszkał w budynku położonym przy ul. (…) w K..

Budynek w części był zrujnowany i wymagał odbudowy, w części natomiast wymagał remontu.

 

Dowód:     1.  świadek A.P.(1), adres: ul. (…) K.,

2.  świadek S.P.(1), adres: ul. (…) K.,

 1. świadek S.P.(2), adres: ul. (…) K.,
 2. świadek K.P., adres: (…) K.,
 3. świadek M.C., adres: ul. (…) K.,
 4. świadek E.C., adres: ul. (…) K.,
 5. świadek K.C., adres: (…) K.,
 6. świadek E.W., adres: ul. (…) W.,
 7. świadek P.W., adres: ul. (…) W.,
 8. świadek M.P.(1), adres: ul. (…) W.,
 9. świadek A.P.(2), adres: ul. (…) W.,
 10. świadek M.P.(2), adres: ul. (…) W.,
 11. świadek Z.W., adres: ul. (…) W.,
 12. przesłuchanie stron.

 

Uchwałą z dnia 3 sierpnia 1957 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w K. wyraziło zgodę na zajęcie przez ojca wnioskodawczyni – M.B. – budynku mieszkalnego położonego przy ul. (…) w K., parcela numer (…), na zasadzie najmu.

Po wydaniu ww. uchwały kilkakrotnie ulegała zmianie nazwa ulicy i numer budynku mieszkalnego zajmowanego przez M.B. Kolejno adres zmieniał się:

a)     ul. (…) (pierwotnie),

b)    ul. (…),

c)     ul. (…),

d)    ul. (…),

e)     ul. (…).

 

Dowód:     1.  pismo z dnia 16 sierpnia 1957 roku,

2.  przesłuchanie stron.

 

M.B. odbudował i wyremontował budynek mieszkalny.

Po wykonaniu tych czynności została z nim zawarta umowa najmu.

W budynku zamieszkała z M.B. jego rodzina, w tym żona i dzieci.

 

Dowód:     1.  świadek A.P.(1),

2.  świadek S.P.(1),

 1. świadek S.P.(2),
 2. świadek K.P.,
 3. świadek M.C.,
 4. świadek E.C.,
 5. świadek K.C.,
 6. świadek E.W.,
 7. świadek P.W.,
 8. świadek M.P.(1),
 9. świadek A.P.(2),
 10. świadek M.P.(2),
 11. świadek Z.W.,
 12. protokół technicznego odbioru robót z dnia 29 lutego 1960 roku,
  1. protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30 grudnia 1960 roku,
  2. umowa najmu z dnia 30 grudnia 1960 roku,
  3. przesłuchanie stron.

 

W kolejnych latach M.B. postawił budynki gospodarcze na gruntach sąsiadujących z budynkiem mieszkalnym, w tym na obecnej działce numer (...). Działki numer (...), (...) i część działki numer (...) zostały ogrodzone.

Na ww. gruntach M.B. posadził drzewa owocowe. Wypasał również owce, co było związane z przedmiotem działalności gospodarstwa rolnego M.B.

M.B. nieprzerwanie korzystał z budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych i gruntów sąsiadujących z ww. zabudowaniami – do chwili swojej śmierci.

Po śmierci M.B. budynek mieszkalny, budynki gospodarcze i grunty sąsiadujące z ww. zabudowaniami objęła w posiadanie jego spadkobierczyni – córka M.P.(1), która mieszkała na nieruchomości przy ul. (…) w K..

 

Dowód      1.  świadek A.P.(1),

2.  świadek S.P.(1),

 1. świadek S.P.(2),
 2. świadek K.P.,
 3. świadek M.C.,
 4. świadek E.C.,
 5. świadek K.C.,
 6. świadek E.W.,
 7. świadek P.W.,
 8. świadek M.P.(1),
 9. świadek A.P.(2),
 10. świadek M.P.(2),
 11. świadek Z.W.,
  1. pozwolenie na wykonanie robót budowlanych z dnia 30 sierpnia 1962 roku,
  2. umowa na dostawę owcy hodowlanej z dnia 22 czerwca 1970 roku wraz z regulaminem,
  3. oględziny nieruchomości przy ul. (…) w K.,
  4. przesłuchanie stron.

 

Rysunek poglądowy nieruchomości przy ul. (…) w K..

 

(mapa)

 

 


III.

/podstawa prawna/

 

Zgodnie z art. 172 kc do niezbędnych przesłanek nabycia własności rzeczy w drodze zasiedzenia należą:

1)     posiadanie mające charakter posiadania samoistnego,

2)     upływ czasu zależny od dobrej bądź złej wiary posiadacza.

 

 

ad. 1)

/samoistne posiadanie/

 

M.B. był posiadaczem samoistnym działek o numerach obecnie (...), (...) i części działki numer (...). Władał tymi działkami jak właściciel.

M.B. zamanifestował wobec otoczenia swój zamiar władania rzeczą jak właściciel.

 

Dowód:     1.  świadek A.P.(1),

2.  świadek S.P.(1),

 1. świadek S.P.(2),
 2. świadek K.P.,
 3. świadek M.C.,
 4. świadek E.C.,
 5. świadek K.C.,
 6. świadek E.W.,
 7. świadek P.W.,
 8. świadek M.P.(1),
 9. świadek A.P.(2),
 10. świadek M.P.(2),
 11. świadek Z.W.,
 12. przesłuchanie stron.

 

Posiadanie M.B. nacechowane było zarówno fizycznym elementem (corpus) władania rzeczą, jak również intelektualnym elementem zamiaru (animus) władania rzeczą dla siebie (animus rem sibi habendi)1.

Od momentu objęcia przedmiotowych działek w posiadanie M.B. nie spotkał się z oporem, czy też przeciwdziałaniem osób trzecich.

Nie nastąpiła także w czasie posiadania utrata władztwa nad rzeczą.

 

Dowód:     1.  świadek A.P.(1), adres: ul. (…) K.,

2.  świadek S.P.(1), adres: ul. (…) K.,

 1. świadek S.P.(2), adres: ul. (…) K.,
 2. świadek K.P., adres: (…) K.,
 3. świadek M.C., adres: ul. (…) K.,
 4. świadek E.C., adres: ul. (…) K.,
 5. świadek K.C., adres: (…) K.,
 6. świadek E.W., adres: ul. (…) W.,
 7. świadek P.W., adres: ul. (…) W.,
 8. świadek M.P.(1), adres: ul. (…) W.,
 9. świadek A.P.(2), adres: ul. (…) W.,
 10. świadek M.P.(2), adres: ul. (…) W.,
 11. świadek Z.W., adres: ul. (…) W.,
 12. przesłuchanie stron.

 

Zgodnie z art. 339 kc, domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym. Domniemywa się także ciągłość posiadania (art. 340 kc).

 

ad. 2)

/upływ czasu/

 

Zgodnie z art. 172 kc posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze – wtedy nabywa jej własność po upływie lat trzydziestu.

Samoistne posiadanie M.B. rozpoczęło swój bieg w 1956 roku, kiedy to objął w posiadanie budynek mieszkalny i działki, których dotyczy niniejszy wniosek.

Nabycie posiadania przez M.B. nastąpiło w złej wierze.

 

Dowód:     1.  świadek A.P.(1),

2.  świadek S.P.(1),

 1. świadek S.P.(2),
 2. świadek K.P.,
 3. świadek M.C.,
 4. świadek E.C.,
 5. świadek K.C.,
 6. świadek E.W.,
 7. świadek P.W.,
 8. świadek M.P.(1),
 9. świadek A.P.(2),
 10. świadek M.P.(2),
 11. świadek Z.W.,
 12. przesłuchanie stron.

 

Przyjmując, iż bieg terminu zasiedzenia rozpoczął się w 1956 roku i zakładając istnienie złej wiary, zasiedzenie przedmiotowej nieruchomości winno nastąpić z dniem 1 stycznia 1977 roku, zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi okresów zasiedzenia nieruchomości2, które dla posiadaczy w złej wierze wynosiły 20 lat.

Nabycie własności w drodze zasiedzenia jednak nie nastąpiło z uwagi na regulacje prawne obowiązujące przed 1990 rokiem.

 

IV.

/regulacje prawne przed 1990 rokiem/

 

Kodeks cywilny w art. 177 kc wprowadził generalny zakaz nabycia w drodze zasiedzenia wszelkich nieruchomości państwowych, niezależnie od tego, kiedy i w jaki sposób nieruchomość stała się własnością państwową. Przepis ten obowiązywał od dnia 1 stycznia 1965 roku. Jeżeli zatem bieg terminu zasiedzenia nie zakończył się przed tą datą, zasiedzenie nieruchomości państwowych nie było możliwe3.

Art. 177 kc już nie obowiązuje.

W związku z powyższym, w niniejszej sprawie zastosowanie ma art. 9 i 10 Ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku o zmianie ustawy – kodeks cywilny4.

Zgodnie z treścią art. 9 ww. ustawy, do zasiedzenia którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie powołanej ustawy stosuje się od tej chwili jej przepisy. Dotyczy to w szczególności możliwości nabycia prawa przez zasiedzenie.

Natomiast art. 10 cytowanej ustawy stanowi, że jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy istniał stan, który wyłączał zasiedzenie nieruchomości, a według przepisów obowiązujących po jej wejściu w życie prowadzi do zasiedzenia, to zasiedzenie to biegnie od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Termin zasiedzenia ulega jednak skróceniu o czas, w którym powyższy stan istniał przed wejściem w życie ustawy, lecz nie więcej niż o połowę.

Biorąc pod uwagę treść art. 1 pkt 32 podpunkt b w związku z art. 9 Ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny, termin zasiedzenia dla M.B. winien być liczony od dnia 1 października 1990 roku. Natomiast na mocy art. 10 ww. ustawy należy go skrócić o połowę.

Bieg terminu zasiedzenia dla działek numer (...), (...) i części działki numer (...) upływał zatem w dniu 2 października 2005 roku.

Wnioskodawczyni – córka M.B. jest jego spadkobierczynią. Od dzieciństwa mieszka przy ul. (…) w K.. Korzysta z budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych znajdujących się na gruntach sąsiadujących z budynkiem mieszkalnym i gospodaruje gruntami sąsiadującymi z budynkiem mieszkalnym, tj. działkami numer (...), (...) i częścią działki numer (...) w zakresie takim jak jej ojciec M.B..

 

Dowód:     1.  świadek A.P.(1),

2.  świadek S.P.(1),

 1. świadek S.P.(2),
 2. świadek K.P.,
 3. świadek M.C.,
 4. świadek E.C.,
 5. świadek K.C.,
 6. świadek E.W.,
 7. świadek P.W.,
 8. świadek M.P.(1),
 9. świadek A.P.(2),
 10. świadek M.P.(2),
 11. świadek Z.W.,
 12. przesłuchanie stron.

 

V.

/podstawa prawna wniosku/

 

Podstawę prawną wniosku o stwierdzenie zasiedzenia stanowi norma prawna zawarta w treści art. 176 kc i art. 172 § 1 kc w związku z art. 9 Ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny5 i norma prawna wynikająca z treści art. 609 § 1 kpc. Z treści ww. przepisu międzyczasowego – art. 9 ustawy nowelizacyjnej wynika, że zasiedzenie, którego obowiązujący poprzednio krótszy termin nie upłynął jeszcze do dnia 1 października 1990 roku, biegnie dalej z zastosowaniem nowych, wydłużonych terminów.

 

VI.

/wniosek o podział działki (...)/

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest stwierdzenie zasiedzenia działek numer (...), (...) oraz części działki numer (...) o powierzchni 4.734 m2.

Żądanie stwierdzenia zasiedzenia części działki składającej się na nieruchomość objętą księgą wieczystą Kw numer (…) wymaga dokonania podziału – poprzez wydzielenie z działki o nr (...) działki o powierzchni 4.734 m2.

 

Dowód: opinia biegłego geodety.

 

Podstawą prawną wniosku o wydzielenie części nieruchomości jest art. 95 pkt 3) w związku z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Orzeczenie o podziale nieruchomości jest w dalszej kolejności podstawą do zlecenia jednostce wykonawstwa geodezyjnego wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych znaków granicznych, opracowania operatu technicznego, które stanowić będzie podstawę do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów, a w następnej kolejności w księdze wieczystej6.

 

VII.

/wniosek o udzielenie zabezpieczenia/

 

Podstawę prawną wniosku o udzielenie zabezpieczenia stanowi norma prawna wynikająca z treści art. 755 § 1 kpc, w związku z art. 730 § 1 i 2 kpc, w związku z art. 7301 § 1 kpc.

Wnioskodawczyni uprawdopodobniła, iż przysługuje jej roszczenie o stwierdzenie zasiedzenia działek o numerach (...), (...) i części działki numer (...), wchodzących w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą Kw numer (…).

Uczestnik postępowania jest właścicielem nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą Kw numer (…).

 

Dowód:     1.  pismo z dnia 10 sierpnia 2010 roku,

2.  dokumenty w aktach księgi wieczystej Kw numer (…).

 

Wnioskodawczyni ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Uczestnik postępowania w 2010 roku podjął działania mające na celu pozbawienie wnioskodawczyni i jej rodziny możliwości korzystania z budynków gospodarczych i gruntów sąsiadujących z budynkiem mieszkalnym, w tym działek numer (...), (...) i części działki numer (...).

 

Dowód:      pismo z dnia 10 sierpnia 2010 roku.

 

Faktycznie w styczniu 2011 roku, przy udziale przedstawicieli właściciela nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą Kw numer (…), pracownicy fizyczni wykopali doły wokół budynku mieszkalnego przy ul. (…) – w odległości około 1,50 m wokół budynku – postawili w nich słupki i zalali doły betonem. Następnie ogrodzili posesję siatką, pozbawiając ją w ten sposób dostępu do budynków gospodarczych i do gruntów sąsiadujących z budynkiem mieszkalnym, z których korzystała wnioskodawczyni.

 

Dowód:      pismo z dnia 25 stycznia 2011 roku do (…) w K..

 

Wnioskowi o zabezpieczenie nie sprzeciwiają się normy prawne wynikające z art. 7301 § 3 kpc i art. 731 kpc. Wskazany we wniosku sposób zabezpieczenia zapewnia wnioskodawczyni należytą ochronę prawną i nie obciąża uczestnika postępowania ponad potrzebę. Nie zmierza również do zaspokojenia roszczenia.

 

VIII.

/właściwość Sądu/

 

Właściwość miejscowa Sądu w K. wynika z treści art. 606 kpc.

 

 

(adwokat Tomasz Grzybkowski)

 

 

Załączniki:

 1. pełnomocnictwo,
 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 34,00 złotych,
 3. dowód uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 2.000,00 złotych,
 4. odpis księgi wieczystej Kw numer (…),
 5. mapa sytuacyjno-wysokościowa,
 6. pismo z dnia 16 sierpnia 1957 roku,
 7. protokół technicznego odbioru robót z dnia 29 lutego 1960 roku,
 8. protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30 grudnia 1960 roku,
 9. umowa najmu z dnia 30 grudnia 1960 roku,
 10. pozwolenie na wykonanie robót budowlanych z dnia 30 sierpnia 1962 roku,
 11. umowa na dostawę owcy hodowlanej z dnia 22 czerwca 1970 roku wraz z regulaminem,
 12. pismo z dnia 10 sierpnia 2010 roku,
 13. pismo z dnia 25 stycznia 2011 roku do (…) w K.,
 14. odpis wniosku wraz z załącznikami.

 

Przypisy:

1Tak E. Janeczko Zasiedzenie, str. 135 i nast., wyd. III, Zielona Góra 2003.

2Art. 172 § 2 kc.

3E. Janeczko Zasiedzenie, str. 106 i nast., wyd. III, Zielona Góra 2003.

4Dz. U. Nr 55 z 1990r., poz.321.

5Dz. U. z 1990 roku, Nr 55, poz. 321.

6Zgodnie z treścią § 14 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.